I början av året hade jag glädjen att få installera Sveinung Eriksen som kyrkoherde i Mariakyrkan i Uddevalla. Det var en stor och mäktig högtid.

I januari–april pågår den pastorala kursen med fyra prästkandidater. Ha dem i era förböner.

Den 1 mars lägger biskop Lars ner sin stav vid högmässan i Gratia Dei i Kristianstad. Han avslutar sitt uppdrag som biträdande biskop. Ha också honom i era förböner. Missionsrådet har beslutat att avvakta med att tillsätta biträdande biskop samt att arbeta vidare med hur uppgiften som provinssekreterare skall se ut och hur Missionsprovinsens ledningsstruktur skall utformas.

– Betraktelse –

Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå (Mark 10:33–34).

– Betraktelse –

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren (Luk. 2:11).

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Julen har kommit och de flesta kan äntligen få vila ut efter all stress och alla förberedelser inför högtiden. De flesta får vila ut där hemma några dagar. Vi firar jul, men varför firar vi jul? I julevangeliet heter det: Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

– Biskop emeritus Göran Beijer reder ut frågan  –

Frågan om kvinnor som präster var inte enda anledningen till att Missionsprovinsen bildades, men den avgörande. Motståndet mot 1958 års beslut har inte upphört, men Svenska kyrkans ledning har marginaliserat det. För att bli prästvigd måste man numera ’fullt ut’ samarbeta med kvinnor.

Skaran av prästkandidater som vägrades vigning växte. Grupper av kyrkfolk undrade om de i framtiden skulle kunna få goda präster. Det blev till slut tydligt att de inte längre var välkomna i sin kyrka. Det blev ofrånkomligt att bilda Missionsprovinsen året 2003.

– Rapport från region syd –

Den 10 november 2019 samlades ett 50-tal personer från nordvästra Skåne till en första gudstjänst i Missionsprovinsens regi. Gudstjänsten hölls i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg.

Bakgrunden till gudstjänsten är samverkan av två faktorer. Dels har det kommit förfrågningar från staden och kringlandet. Dels har Missionsprovinsens region Syd arbetat med att identifiera möjliga missionsplatser. Redan tidigt kunde det konstateras att Helsingborg sett till tillgängliga resurser, demografi och kyrkogeografi borde ha förutsättningar för att bygga en koinonia. I området finns dessutom åtskilliga präster och aktiva lekmän som kan bära upp en gudstjänst.

Under den gångna hösten har det varit prästmöte i Göteborg, den 14–16 november. Den första dagen var prästkollegiet samlat till samtal, överläggningar och mässa. Prästmöten är viktiga dagar för Missionsprovinsens präster.

Utgångspunkt för samtalen var två utsända artiklar från den förre domprosten Nils Johansson, Linköping. Den ena artikeln handlade om 1 Kor. 13 och 1 Kor 14. Den andra artikeln handlade om ”Kvinnan och Kyrkans ämbete enligt Paulus-breven”. Fastän artiklarna skrevs för många år sedan, 1962 och 1963, är de ändå i högsta grad aktuella. Artikeln om 1 Kor. 13 tar upp frågan om vems kärlek det är som beskrivs i kapitlet och svarar att det är Kristi kärlek som målas där.

– Betraktelse –

De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt (Dan. 12:2–3).

– rapport från Den Gode Herdens församling i Kinna –

Den sextonde söndagen efter trefaldighet, den 6 oktober, installerades Henrik Vestergård som pastor/kyrkoherde.

Det var en stor och härlig högtid för de omkring sextio personer som deltog. Gudstjänsten börjades med högtidlig procession med kyrkvärd, präster och biskop.

– Rapport från Missionsprovinsens kvinnodag  –

Lördagen den 5 oktober bjöd Göteborg på strålande höstsol. Till Immanuelkyrkan anlände under denna förmiddag kvinnor i varierande åldrar, från olika platser i Sverige och från lite olika kyrkliga sammanhang.

I entrén hördes ett glatt sorl av ljusa röster och någon utbrast: ”så härligt att få komma på kvinnodag”. Det kunde nog de allra flesta instämma i. Kvinnodagen är nämligen något som i flera år anordnats i Missionsprovinsens regi och som varje höst kommit att bli ett kärt inslag för många kvinnor. Att få god undervisning, ofta om svåra och angelägna ämnen, och dessutom få tid att se och tala med varandra som systrar i Kristus, det är något som många upplevt både meningsfullt och givande.

Den 18–19 oktober 2019 höll Missionsprovinsen sitt årliga Provinskonvent, detta år förlagt till Johan Movingers Gymnasium i Solna. Helgen inleddes under fredagen med kyrkodag. Här följer en rapport från helgen.

Se Guds lamm som tar bort världens synder, sa missionsbiskop Bengt Ådahl i sitt sändningsord som avslutade lördagens konvent. Han uppmanade oss att dra lärdom av det judiska folkets ökenvandring. När judarna under vandringen blev bitna av giftiga ormar, gav Gud dem en orm av koppar upphängd på en stång och när de såg upp till den blev de friska igen. Det är en förebild för Jesus offer på korset för att frälsa människorna och en uppmaning till oss att under vår vandring se på Jesus, med Israels folk som föredöme. Som kristna har vi alltid en vandring framför oss, men vi vet att Jesus vandrar med oss genom livet, sa Bengt Ådahl till cirka 50 delegater och åhörare vid Provinskonventet.

Till sist kom Överklagandenämndens utslag – och när det väl anlände innehöll det ett mycket glädjande besked.

Den 17 januari 2019 (på 31-årsdagen av min prästvigning) beslöt Domkapitlet i Göteborg att ”avkraga” mig, alltså ta ifrån mig rätten att i fortsättningen tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan; den 14 oktober, nästan nio månader senare, upphävde Svenska kyrkans Överklagandenämnd (ÖN) detta beslut och återgav mig rätten att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst. Det var dessutom ett enhälligt beslut i ÖN.

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här.

Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i Göteborg. Mötet inleddes med en mottagning på L M Engströms Gymnasium, dit också närbesläktade rörelser inbjudits. Rektor Fredrik Sidenvall tog emot och visade rummen där biskop Bo Giertz bott och verkat. Han ledde Completoriet, där Matthew Harrison predikade.

– Rapport –

Den 31 augusti 2019 arrangerade Missionsprovinsen en inspirationsdag i Elimkyrkan i centrala Skövde. Temat för dagen var ”En Helig Allmännelig Kyrka” och talade gjorde biskop Bengt Ådahl och komminister Rolf Pettersson.

– Rapport från Johannes församling i Borås –

Tolfte söndagen efter Trefaldighet (8/9) firades en högtidlig högmässa med anledning av att vår nye pastor/kyrkoherde Gunnar Andersson installerades. Gudstjänsten inleddes med procession: kyrkvärdar, präster och biskop Bengt Ådahl.

Nu har det gått fem månader sedan biskopsvigningen och det är en härlig och spännande väg jag får gå. Jag har mött mycket stöd, förböner, uppmuntran och fina hälsningar – tack för era fortsatta förböner! Jag har också, utanför Mpr, mött människor som helst undviker mig och inte vill bli förknippade med Missionsprovinsen. Samtidigt skapas nya kontakter som bådar gott för framtiden.

– Betraktelse –

”Ni har fått del av det äkta olivträdets feta rot” Rom. 11:17

Med anledning av Missionsprovinsens förnyade kontakter med kyrka och mission i Israel har några tankar väckts hos mig som ligger till grund för följande reflektion/betraktelse.

– i Emmaboda, S:t Andreas församling –

Alltför ofta ser man gamla kyrkor, kapell eller missionshus säljas. Därför blir det en desto större glädje att se en ny kyrkolokal invigas. Den 1 juni var det en sådan glädjedag, då S:t Andreas församlings nya lokal invigdes.

Iförd kåpa och mitra, stötte nyvigde biskop Bengt sin kräkla mot dörren till byggnaden på Södra vägen i Emmaboda. Dörren öppnades, och i biskopens släptåg vandrade församlingen in och började väl på plats sjunga Haquin Spegels psalm Så skön och ljuvlig är din boning, nummer 404 i psalmboken. Psalmförfattaren delar för övrigt hemstad med församlingens avgående pastor, Magnus Olsson.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens sammarbetsgemenskaper –

Utöver Missionsprovinsens 15 församlingar, finns det också andra gudstjänstgemenskaper där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar. En av dessa är gudstjänstgemenskapen Utsikten i Kungälv, som här berättar om sin verksamhet.

                                                                           – Betraktelse –       

Herren sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare.” (Luk. 12:42)

Redan i skapelsen gjorde Gud människan till sin förvaltare. Hon fick uppdraget att råda över skapelsen – vårda den, ta hand om den, inte roffa åt sig och skövla den. Vi får heller inte vara vårdslösa med våra liv och handskas med det hur som helst. Herren har också gett oss andliga ting: sitt Ord och de heliga sakramenten.

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Vid Missionsrådets senaste sammanträde, den 17 maj 2019, bejakades en ny medlemsansökan, från Den Gode Herdens församling – Missionsprovinsen i Mark. Vi gläds åt att en ny gudstjänstgemenskap har bildats. Här följer en första hälsning från församlingen.

– Betraktelse

Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen