Söndagens högmässogudstjänst sänds live från Immanuelförsamlingen i Göteborg.

Klicka för att komma till videosändningen, som startar fem minuter före gudstjänsten

Gudstjänsterna kommer att fortsätta sändas live de kommande veckorna, under den tid som vi inte kan samlas på vanligt sätt till gudstjänst.

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser.

Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra namn i Livets bok i himmelen. Vi är t.o.m. skrivna i hans hand. För Jesu Kristi skull.

Här är en bön i corona-tiden. Vi behöver be oss igenom den här krisen. När vi ber är vi inte ensamma. Herren är nära, hos oss. Och vi är förenade med våra bröder och systrar i tron, som också ber.

En psalm i psalmboken, som passar bra, är Svenska psalmen 539 ”Vänd bort din vrede.” Den sjöngs ofta förr på Botdagen. Den passar bra också nu, med fastetiden, som vi är inne i. Bed den psalmen!

Hälsningar från
+Bengt

Nu när Corona-viruset sprider sig, växer oron bland människor i vårt samhälle. Vi har anledning att särskilt tänka på dem som redan drabbats eller som på grund av sjukdom och svaghet känner sig extra oroliga!

Myndigheternas råd och riktlinjer kan komma att ändras, och det är angeläget att vi följer dessa – se närmare på www.folkhalsomyndigheten.se/

Smittspridningen kan också påverka gudstjänster och samlingar inom Missionsprovinsen, särskilt när det gäller frågan om hur nattvarden firas.

– en tillbakablick av den avgående provinssekreteraren –

I ca 15 år har jag fått vara provinssekreterare med en stor delaktighet i Missionsprovinsens lednings- och utvecklingsarbete. I höstas avslutades det uppdraget och kan ge viss anledning till att se i backspegeln. Men det jag då ser är inte min gärning utan vad Gud har gjort ibland oss. Och där har vi fått vara många, som stått tillsammans som Guds redskap.

I oktober 1993 kom biskopsmötets besked, att man inte avsåg att viga någon präst till tjänst i Svenska kyrkan om denne inte var villig att samarbeta med präst av motsatt kön. Och vi förstod, att om detta beslut står sig – och det sanktionerades i den nya kyrkoordningen 2000 – då är vägen stängd för bibeltrogna präster in i vår kyrka. Många var de kristna, som om och om igen knäppte sina händer med bön om prästvigning för dem som inte kompromissade.

– Reportage –

Vid årsmöte den 17 februari 2019 ombildades Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet till Mariakyrkans församling. Under våren utlystes tjänsten som kyrkoherde för Mariakyrkans församling. Tre präster anmälde sitt intresse. De provpredikade och intervjuades av församlingen och kyrkorådet. Vid församlingsstämma den 25 augusti beslutade stämman enligt kyrkorådets förslag att utse pastor Sveinung Eriksen till kyrkoherde med anställningsgrad 50 % av heltid och med tillträdesdag den 15 januari 2020. Missionsprovinsens Konsistorium har förklarat Sveinung behörig och utfärdat missiv för honom.

– Rapport från gemenskapen S:t Filippus  –

Församlingsplanteringsutskottet har under ett antal år arbetat med olika platser i Sverige, så även med Stockholm och Mälardalen.

Därifrån kom ursprungligen initiativet att komma igång med en församlingsplantering i Stockholm som kunde komplettera den sedan lång tid befintliga S:t Stefanus koinonia, hittills Missionsprovinsens enda församling i Stockholm. Komplettering vad gäller att nå människor som känner sig hemma i en lite annan fromhetstradition än den mera högkyrkliga S:t Stefanus, men även komplettering vad gäller geografisk placering och gudstjänsttid. Sedan finns en medvetenhet om att det mera handlar om att nå utanför olika fromhetstraditioner och att ha fokus riktat mot ett missionsarbete i en storstad. Det är inte enkelt, men spännande och utmanande!

I början av året hade jag glädjen att få installera Sveinung Eriksen som kyrkoherde i Mariakyrkan i Uddevalla. Det var en stor och mäktig högtid.

I januari–april pågår den pastorala kursen med fyra prästkandidater. Ha dem i era förböner.

Den 1 mars lägger biskop Lars ner sin stav vid högmässan i Gratia Dei i Kristianstad. Han avslutar sitt uppdrag som biträdande biskop. Ha också honom i era förböner. Missionsrådet har beslutat att avvakta med att tillsätta biträdande biskop samt att arbeta vidare med hur uppgiften som provinssekreterare skall se ut och hur Missionsprovinsens ledningsstruktur skall utformas.

– Betraktelse –

Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå (Mark 10:33–34).

– Betraktelse –

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren (Luk. 2:11).

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Julen har kommit och de flesta kan äntligen få vila ut efter all stress och alla förberedelser inför högtiden. De flesta får vila ut där hemma några dagar. Vi firar jul, men varför firar vi jul? I julevangeliet heter det: Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

– Biskop emeritus Göran Beijer reder ut frågan  –

Frågan om kvinnor som präster var inte enda anledningen till att Missionsprovinsen bildades, men den avgörande. Motståndet mot 1958 års beslut har inte upphört, men Svenska kyrkans ledning har marginaliserat det. För att bli prästvigd måste man numera ’fullt ut’ samarbeta med kvinnor.

Skaran av prästkandidater som vägrades vigning växte. Grupper av kyrkfolk undrade om de i framtiden skulle kunna få goda präster. Det blev till slut tydligt att de inte längre var välkomna i sin kyrka. Det blev ofrånkomligt att bilda Missionsprovinsen året 2003.

– Rapport från region syd –

Den 10 november 2019 samlades ett 50-tal personer från nordvästra Skåne till en första gudstjänst i Missionsprovinsens regi. Gudstjänsten hölls i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg.

Bakgrunden till gudstjänsten är samverkan av två faktorer. Dels har det kommit förfrågningar från staden och kringlandet. Dels har Missionsprovinsens region Syd arbetat med att identifiera möjliga missionsplatser. Redan tidigt kunde det konstateras att Helsingborg sett till tillgängliga resurser, demografi och kyrkogeografi borde ha förutsättningar för att bygga en koinonia. I området finns dessutom åtskilliga präster och aktiva lekmän som kan bära upp en gudstjänst.

Under den gångna hösten har det varit prästmöte i Göteborg, den 14–16 november. Den första dagen var prästkollegiet samlat till samtal, överläggningar och mässa. Prästmöten är viktiga dagar för Missionsprovinsens präster.

Utgångspunkt för samtalen var två utsända artiklar från den förre domprosten Nils Johansson, Linköping. Den ena artikeln handlade om 1 Kor. 13 och 1 Kor 14. Den andra artikeln handlade om ”Kvinnan och Kyrkans ämbete enligt Paulus-breven”. Fastän artiklarna skrevs för många år sedan, 1962 och 1963, är de ändå i högsta grad aktuella. Artikeln om 1 Kor. 13 tar upp frågan om vems kärlek det är som beskrivs i kapitlet och svarar att det är Kristi kärlek som målas där.

– Betraktelse –

De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt (Dan. 12:2–3).

– rapport från Den Gode Herdens församling i Kinna –

Den sextonde söndagen efter trefaldighet, den 6 oktober, installerades Henrik Vestergård som pastor/kyrkoherde.

Det var en stor och härlig högtid för de omkring sextio personer som deltog. Gudstjänsten börjades med högtidlig procession med kyrkvärd, präster och biskop.

– Rapport från Missionsprovinsens kvinnodag  –

Lördagen den 5 oktober bjöd Göteborg på strålande höstsol. Till Immanuelkyrkan anlände under denna förmiddag kvinnor i varierande åldrar, från olika platser i Sverige och från lite olika kyrkliga sammanhang.

I entrén hördes ett glatt sorl av ljusa röster och någon utbrast: ”så härligt att få komma på kvinnodag”. Det kunde nog de allra flesta instämma i. Kvinnodagen är nämligen något som i flera år anordnats i Missionsprovinsens regi och som varje höst kommit att bli ett kärt inslag för många kvinnor. Att få god undervisning, ofta om svåra och angelägna ämnen, och dessutom få tid att se och tala med varandra som systrar i Kristus, det är något som många upplevt både meningsfullt och givande.

Den 18–19 oktober 2019 höll Missionsprovinsen sitt årliga Provinskonvent, detta år förlagt till Johan Movingers Gymnasium i Solna. Helgen inleddes under fredagen med kyrkodag. Här följer en rapport från helgen.

Se Guds lamm som tar bort världens synder, sa missionsbiskop Bengt Ådahl i sitt sändningsord som avslutade lördagens konvent. Han uppmanade oss att dra lärdom av det judiska folkets ökenvandring. När judarna under vandringen blev bitna av giftiga ormar, gav Gud dem en orm av koppar upphängd på en stång och när de såg upp till den blev de friska igen. Det är en förebild för Jesus offer på korset för att frälsa människorna och en uppmaning till oss att under vår vandring se på Jesus, med Israels folk som föredöme. Som kristna har vi alltid en vandring framför oss, men vi vet att Jesus vandrar med oss genom livet, sa Bengt Ådahl till cirka 50 delegater och åhörare vid Provinskonventet.

Till sist kom Överklagandenämndens utslag – och när det väl anlände innehöll det ett mycket glädjande besked.

Den 17 januari 2019 (på 31-årsdagen av min prästvigning) beslöt Domkapitlet i Göteborg att ”avkraga” mig, alltså ta ifrån mig rätten att i fortsättningen tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan; den 14 oktober, nästan nio månader senare, upphävde Svenska kyrkans Överklagandenämnd (ÖN) detta beslut och återgav mig rätten att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst. Det var dessutom ett enhälligt beslut i ÖN.

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här.

Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i Göteborg. Mötet inleddes med en mottagning på L M Engströms Gymnasium, dit också närbesläktade rörelser inbjudits. Rektor Fredrik Sidenvall tog emot och visade rummen där biskop Bo Giertz bott och verkat. Han ledde Completoriet, där Matthew Harrison predikade.

– Rapport –

Den 31 augusti 2019 arrangerade Missionsprovinsen en inspirationsdag i Elimkyrkan i centrala Skövde. Temat för dagen var ”En Helig Allmännelig Kyrka” och talade gjorde biskop Bengt Ådahl och komminister Rolf Pettersson.

– Rapport från Johannes församling i Borås –

Tolfte söndagen efter Trefaldighet (8/9) firades en högtidlig högmässa med anledning av att vår nye pastor/kyrkoherde Gunnar Andersson installerades. Gudstjänsten inleddes med procession: kyrkvärdar, präster och biskop Bengt Ådahl.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen