S:t Sigfrids trosgemenskap

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Missionsprovinsen är ett icke-territoriellt stift, och Sankt Sigfrids Trosgemenskap försöker på motsvarande sätt vara en icke-territoriell församling, med medlemmar i och utanför Sverige. Sverige är ett vidsträckt land, och Missionsprovinsens församlingar är hittills ganska glest utplacerade. Sankt Sigfrids Trosgemenskap finns därför till för att samla dem som bor i luckorna mellan församlingarna, som längtar efter en församlingsgemenskap, men där avstånden till närmaste församling är för långt. Sankt Sigfrids utmaning är därför att överbrygga avstånd för att så långt det är möjligt erbjuda något som liknar normalt församlingsliv. När corona-pandemin slog till i våras, fick fler erfara en del av de förutsättningar som för oss är normalt.

Vi finns också till för dem som har sin församlingsgemenskap i en tillräckligt välfungerande församling i Svenska kyrkan eller annat lutherskt sammanhang, men som samtidigt vill tillhöra ett fungerande stift med en Bibel- och bekännelsetrogen biskop, eller som vill ha ett alternativ när det smärtsamma händer att det inte längre fungerar i den gamla och ofta älskade hemförsamlingen.

Ett tredje skäl att engagera sig i Sankt Sigfrid är att man vill bidra till verksamheten. Varken Missionsprovinsen eller vi har några regler mot dubbelanslutning. Man kan alltså vara med och arbeta för våra mål, samtidigt som man också är engagerad i en annan församling.

Sankt Sigfrid är en av Missionsprovinsens största gemenskaper med ett 90-tal medlemmar. Vår mest etablerade verksamhet är regelbundna utskick av betraktelser till medlemmarna. Det är hittills det närmaste vi kommit regelbundna, gemensamma gudstjänster. Mest regelbundna skribenter är för närvarande trosgemenskapens pastor Gabriel Skilling, Göteborg; vice pastor Andreas Johansson, Solna; Anders Alapää, kyrkoherde i Korpilombolo; och veniaten Anders Joelsson, Luleå. Pappersutskicken till dem som saknar internet sköts av Lena Pettersson, Landskrona. På vår webbsida finns länkar till nätsända gudstjänster inom Missionsprovinsen och dess nordiska systerstift. Nyligen har vi också börjat försöka erbjuda kyrkliga handlingar för dem som så önskar. Hittills har en konfirmation genomförts. Och så uppmuntrar vi till bön för de andra medlemmarna i trosgemenskapen en gång i månaden. Vi har även utvecklat former för att kunna genomföra kyrkostämmorna per distans.

Visionen är på många sätt att göra Sankt Sigfrids Trosgemenskap överflödig. Vår förhoppning är att medlemmar som bor nära varandra skall kunna börja träffas och att självständiga församlingar så småningom kan avknoppas. Hittills har våra medlemmar dock bott såpass glest, att detta varit svårt. Vi har gjort försök med regionala samlingar och kyrkodagar, senast 2018, då dåvarande vice pastor Anders Alapää och dåvarande ansvarige biskop Göran Beijer ledde mässa, bibeltimme, måltidsgemenskap och samtal på Sankt Davidsgården i Rättvik. Deltagarna kom resande ganska långväga ifrån, vilket förstås är glädjande, men samtidigt utgör en svårighet om det skall kunna leda till församlingsbildning.

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en bra plattform att använda vid församlingsbildning. Organisationen finns där redan och Sankt Sigfrid kan stå som arrangör av gudstjänstlivet. Deltagarna i Gudstjänstgemenskapen kan genom Sankt Sigfrid vara medlemmar i Missionsprovinsen redan innan en lokal församling bildats och anslutits till Missionsprovinsen. Vi hjälper gärna lokala grupper på detta sätt och är intresserade av samarbete. Möjligheten till medlemskap i Missionsprovinsen via Sankt Sigfrid står även öppen där Sankt Sigfrid inte är involverat i grundandet av den aktuella församlingen. Att lämna Sankt Sigfrid för att övergå till en nystartad församling är sedan en naturlig utveckling och skall inte uppfattas som att man sviker vår gemenskap.

En annan viktig roll Sankt Sigfrid har är att stötta Missionsprovinsens ekonomi. Sankt Sigfrid har ännu ingen egen ekonomisk förvaltning, utan allt vi samlar in går direkt till Missionsprovinsens arbete. Vi vill gärna uppmuntra både våra egna medlemmar och andra att sätta in bidrag till Missionsprovinsen på pg 11 36 63-9.

Som många andra församlingar har vi haft svårt att rekrytera pastor. En pastor är förstås viktig för att få det andliga livet att fungera. Anders Alapää har under ett par år förtjänstfullt tjänstgjort som vice pastor. Vid årsskiftet hade vi glädjen att som ny pastor välkomna Gabriel Skilling. Han har dock drabbats av ohälsa och hans krafter sviktar. Han har hittills inte fått något besked om orsak. Bed gärna för honom. Under tiden tjänstgör Andreas Johansson som vice pastor.

Vi valde att uppkalla trosgemenskapen efter biskop Sankt Sigfrid som verkade kring förra millenniumskiftet. Sankt Sigfrid är en av de personer som betytt mest för Sveriges kristnande. Där han verkade i Västergötland och Småland har den kristna tron varit levande in i vår egen tid. Låt oss be och arbeta för att hans och den Helige Andes verk får fortsätta!

Gunnar Persson, Göteborg,
Kyrkorådets ordförande

S:t Sigfrids trosgemsnskaps webbplats har följande adress:

www.missionsprovinsen.se/sigfrid

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen