Taita Taveta i Kenya

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) består av fem stift. I det centrala stiftet finns Taveta-pastoratet, beläget vid Kilimanjaros sluttning nära gränsen till Tanzania.

I detta muslimska område starta­des i början av 1990-talet ett lutherskt arbete som i maj 2007 knöts tillELCK. F.n. finns det nio församlingar som betjänas av en präst och tio medhjälpare/predi­kanter.

TaitaTawetaTaita Taveta är en stad ca 40 mil sydost om Nairobi och ca 15 mil nordväst om Mombasa. Här finns ett kyrkcentrum som än så länge hyrs av ELCK. Övriga för­samlingar har visserligen tomt­mark men med mycket proviso­riska kyrkbyggnader.

Centrala stiftet har för Missions­provinsen presenterat ett antal behov i syfte att befrämja mis­sionsarbetet:

  • kyrkolokaler
  • kursverksamhet för med­hjälpare/ predikanter
  • motorcykel och cyklar till pastorn och medhjälpar­na/predikanterna.

Missionsprovinsen har under de gångna åren redan förmedlat ca 100 000 kronor till Taita Taveta-projektet. I samband med Tack­sägelsedagen gjordes insamling till ELCK-projeket, vilket resulte­rat i gåvor på drygt 60 000 kro­nor. Vi ser fram emot en rapport om hur anslaget blir förvaltat.

Varmt tack till alla gåvogivare! Ytterligare gåvor kan sättas in på Missionsprovinsens plusgiro-konto: 165 78 21–3, märkta med ”Taita Taveta.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen