Besök i Norge och Finland

Den 4–5 februari besökte provinssekreterare Bengt Birgersson och undertecknad Høgsveen, Ringsaker – i trakten av Hamar, Norge. Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid etablerades 2009 och har sedan dess haft årliga sammanträffanden. Det var givande dagar: dels teologisk reflektion i ett antal frågeställningar och dels uppdatering av det andliga läget i våra nordiska länder. En kort rapport om dagarna finns på nätverkets hemsida under rubriken: Glimt fra møtet 4–5 februar 2013.

Kenya-gäster

Två präster från den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) besökte Sverige under tiden 29 december 2012–27 januari 2013. Besöket har arrangerats av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner.
Pastorn Benjamin Lemosiarbetar som generalsekreterare i det centrala stiftet i ELCK och pastorn Samwel Langat har verkat i ett antal olika ELCK-församlingar och även som kaplan för Bethesda Children Ministry i Nakuru.

Treenigheten

Den norska organisationen For Bibel og Bekjennelse inbjöd nordiska organisationer till möte och samråd i Oslo, Norge den 7–8 september 2012 under rubriken: Guds treenighet – læren som samler og splitter. Missionsprovinsen mötte fram med två representanter: Jakob Okkels och Daniel Brandt.

Vigsel av homosexuella i Danmark

Ministeren for ligestilling og kirke, Manu Sareen, fik Folketinget til at vedtage, at homofile medlemmer af folkekirken har ret til at blive viet i deres sognekirke. Det indføjes dog i selve ritualbogen, at ”folkekirkens præster har ret til af teologiske samvittighedsgrunde at sige nej til at medvirke ved vielse af to af samme køn.” To af biskopperne, Steen Skovsgaard i Lolland-Falster Stift og Lise Lotte Rebel i Helsingør Stift er klart imod den nye lov og har nægtet at medvirke ved udarbejdelsen af et ritual for disse vielser. Men de 8 andre biskopper har i hast udarbejdet et sådant ritual.

Mäktig högtid i Tromsö

Lördagen den 24 mars 2012 ägde en mycket stor händelse rum, när pastor Thor Henrik With vigdes till biskop för församlingar främst i Tromsö-området. Dessa församlingar, som kallar sig för ”Valgmenigheterna i Nord” är inte en del av Missionsprovinsen, men dess allra närmaste vänner.

Biskopsval i Norge

THWith"Valgmenighetene" (koinoniorna) i Nord-Norge har valt Thor Henrik With till ny biskop. Han efterträder biskop Børre Knudsen som avgått av hälsoskäl. Den nye biskopen har tidigare varit församlingspräst i Ålesund, studentpräst i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag (NKSS), och han är nu tillförordnad generalsekreterare i Norges Samemisjon. Han har också varit ordförande för For Bibel og Bekjennelse (FBB).

Debatten i Danmark – omkring kirkelig vielse af homosexuelle

I 1990-erne begyndte tilhængerne af sådanne vielser at for alvor røre på sig. En del udarbejdede et ritualforslag, ligesom der blev nedsat et udvalg til at arbejde med sagen. Dette fik 8 kirkelige organisationer til at gå sammen i ”De otte”.

Besök i Kenya

På Missionsrådets uppdrag företog jag ett besök i Afrika under tiden 3—17 september 2011. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) hade bjudit in samarbetande missionsorganisationer/kyrkor till överläggningar i Nairobi under tiden 12—15 september. Det var första gången som Missionsprovinsen var representerad, vilket vi får se som en förmån och en ära. Jfr NLM-artikel från överläggningarna: Fra misjonsfelst til misjonskraft.

Besök från Finland

Sebastian_GrnbaumDen 2–5 december 2011 besökte Sebastian Grünbaum Göteborg. Sebastian prästvigdes för tjänst i Missionsprovinsen den 17 september 2011 och det är Lutherstiftelsen i Finland som anställt honom. Som svenskspråkig utgör han en viktig kontaktlänk med oss i Sverige. Programmet i Göteborg inkluderade sammanträde i Missionsrådet, högmässa i Kvillebäckens församling samt besök på Församlingsfakulteten och Lutherstiftelsens pastoralkurs. Vi fick en intervju med honom i samband med besöket.

Besök i Nordnorge

Biskop Roland besökte Tromsö — på kallelse från församlingar i Nordnorge — under tiden 22—27 september 2011. Johannes Sørensen, ordförande för kyrkorådet i Tromsö valgmenighet, har skrivit en rapport från besöket:

Prästvigning i Kuopio, Finland

Den 17 september 2011 hade undertecknad förmånen att som Missionsprovinsens representant närvara vid en finska Lutherstiftelsens prästvigning. Den förrättades för andra gången i Finland av stiftelsens egen biskop Matti Väisänen. Platsen var staden Kuopio, långt inne i Savolax och de tusen sjöarnas land. Vid bilresan från Helsingfors dit såg man tyvärr inte så mycket av alla sjöarna, eftersom man i Finland liksom i Sverige drar de stora vägarna utanför tätorterna och genom stora skogsområden. Väl framme fick vi tillfälle att från stadens högt placerade vattentorn se bortåt fyra mil vitt omkring. Och nog glimmade det av sjöar i oräkneligt antal.

Finland utökar

Fredagen den 19 augusti 2011 samlades det finska Konsistoriet i Helsingfors. På dagordningen fanns frågor om hur arbetet i Finland rent administrativt skall utökas, d v s utvecklas till ett mer självständigt stift i Missionsprovinsen. De konstruktiva samtalen indikerar att en hel del kommer att förändras under de närmaste åren.

Hilsen til norske venner

DSC_0279Vel 1 000 personer deltok i årets St. Hansstevne til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Blant de innbudte gjestene var biskop Roland Gustafsson fra Misjonsprovinsen. DELK er det eldste lutherske frikirkesamfunnet i Norge (stiftet i 1872) og har vel 3 300 medlemmer fordelt på 13 menigheter.

Stevnet — som har lang tradisjon i — ble holdt i flotte omgivelser på Gjennestad vgs. og gartnerskole i Stokke i Vestfold, 25. og 26. juni. Høydepunktet var innsettelsen av prest Rolf Ekenes som ny tilsynsmann i DELK. Dette skjedde under gudstjenesten søndag formiddag, hvor alle DELKs tjenestegjørende prester var med i forbønnshandlingen. Ekenes etterfølger Herman Næss, som går tilbake til tjenesten som menighetsprest.

Taita Taveta — uppföljning

Missionsprovinsen har på flera sätt en speciell relation till den Evangelisk-lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Därför har vi med glädje och tacksamhet förmedlat stöd till ett pågående nybrottsarbete i den sydöstra delen av landet, i Taita Taveta-området. Vi har tidigare rapporterat om detta (se artikeln Taita Taveta i Kenya, november 2010).

Provinssekreterarens rapport feb 2011

Om Missionsprovinsens Norgekontakter
Vi kallar oss f.n. för Missionsprovinsen i Sverige och Finland. Ända från starten av Missionsprovinsen har Finland varit en viktig del av arbetet, och vi har stått tillsammans. Under förra året tog utvecklingen för Missionsprovinsen i Finland stora steg, när biskop Matti Väisänen vigdes för sitt uppdrag i Finland. Under hösten bildades också det finska konsistoriet, som omedelbart kunde hålla prästexamen med fyra unga män. Så kunde biskop Matti hålla sin första prästvigning i oktober i Helsingfors. Men nu pågår också viktiga ting, som handlar om Missionsprovinsens relation till trossyskon, församlingar och kyrka i landet på andra sidan kölen. Denna rapport ska därför handla om kontakter som Missionsprovinsen har i Norge.

Taita Taveta i Kenya

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) består av fem stift. I det centrala stiftet finns Taveta-pastoratet, beläget vid Kilimanjaros sluttning nära gränsen till Tanzania.

I detta muslimska område starta­des i början av 1990-talet ett lutherskt arbete som i maj 2007 knöts tillELCK. F.n. finns det nio församlingar som betjänas av en präst och tio medhjälpare/predi­kanter.

Prästvigning och kyrkokamp

För några veckor sedan (oktober 2010) besökte jag Helsingfors. Ett viktigt steg för Lut­herstiftelsens i Finland verksamhet har varit att etablera ett särskilt kon­sistorium. Detta kunde genomföras i enlighet med Provinskonventets be­slut (jfr Provinssekreterarens rapport i sept 2010) och i samband med det första sam­manträdet, fredagen den 1 oktober, förrättades prästexamen av fyra kandidater.

Besök i Tromsø, Norge

Missionsprovinsen i Sverige och Finland har under de gångna å­ren haft värdefulla kontakter med bibel- och bekännelsetrogna sammanhang i Norge, bl.a. med några församlingar i trakten av Tromsø.

Hälsning från Norge

Kjære brødre og søstre i Kristus!

Da dere for ganske nøyaktig sju år siden besluttet å opprette Mis­sionsprovinsen i Sverige, skrev dere kirkehistorie. I en tung tid for kirken våget dere å ta et av­gjørende skritt i et landskap av motsigelse og uvisshet.  Jeg vil tro at for mange var dette en tid der motløshet lå nær for hånden. 

Hälsning från Finland

Jag hälsar er vänner i Göteborg med följande bibelord: Ty vi lever här i tro, utan att se (2 Kor 4:7).

Vi i Finland har i år fått vittna många betydelsefulla händelser. Vår kyrka har fått två nya bis­kopar: till ärkebiskop har valts och vigts Kari Mäkinen, och till Helsingfors stift vigdes förra sön­dagen vår kyrkas första kvinnliga biskop, Irja Askola. Båda av de nya biskoparna representerar naturligtvis kvinnoprästerskapet, och är dessutom för kyrklig väl­signelse och vigsel av samkönade par.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen