Biskop Matti fråntogs rätten att utöva prästämbetet

Matti Väisänen, som den 20 mars 2010 vigdes till biskop i Missionspro­vinsen i Sverige och Finland, fråntogs den 11 augusti rätten att utöva präst­ämbetet av domka­pitlet i Tammerfors. Väisänen avstängdes redan den 7 april för undersökning och disciplinärt förfarande.

Domkapitlets motivering är att Väisänen i mars 2010 vigts av Missionsprovinsen till biskop i Lutherstiftelsen utan kyrkolags­enliga rättigheter till detta. Man anser att Väisänen påbörjat en ledan­de uppgift inom ett an­nat kyrko­samfund som präst och därmed inte följt kyrkolag och kyrkoordning och på så sätt bru­tit mot den prästed han svurit 1964 i Evangelisk-lutherska kyr­kan i Finland.

Lutherstiftelsen har i ett press­meddelande beklagat domkapit­lets agerande och påpekat stift­elsens andliga ansvar: att be­känna och praktisera Kyrkans tro i en tid av förnekelse och avfall. Man ställer frågan: – ”Hur går vi nu vidare?” Och svarar: ”Matti Väisänen är fortfarande vår bi­skop. Under hans ledning fort­sätter vi med frimodighet att e­tablera församlingar i enlighet med vår kyrkas bekännelse.”

För ytterligare information i ärendet hänvisas till Luther­stiftelsens hemsida: www.luthersaatio.fi och Bishop Väisänen defrocked (på engelska). Där finns länkar till biskop Mattis och Lutherstiftelsens svar till domkapitlet i Tammerfors.
Se även artiklar i tidningen Dagen och finlandssvenska Kyrkpressen.

Enligt besked från Lutherstift­elsen planeras prästvigning i Hel­singfors av fyra kandidater i bör­jan av oktober 2010.

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Äktenskapsfrågan i Tromsö

Den 25-26 september deltog biskop Arne Olsson med sin adjunkt Jakob Okkels i en fin och givande temahelg om äktenskapet. Tre ”valgmenigheter” (församlingar) i Nord-Norge stod bakom det välbesökta arrangemanget som ägde rum på Fjellheim bibelskola i Tromsö. Bakgrunden var en ny äktenskapslag som Stortinget satte i verket vid årsskiftet. Lagen stadgar endast ett äktenskap mellan två av antingen olika eller samma kön – ett såkallat könsneutralt äktenskap.

En historisk prästvigning

borreErik Okkels prästvigd av biskop Börre Knudsen
Assisterad av Missionsprovinsens biskop Arne Olsson prästvigde biskopen i Strandebarm prosti — Den Norske Kirke i Exil — Börre Knudsen den danske teologen Erik Okkels söndagen den 16 september 2007. Högtiden ägde rum i det nordnorska Tromsö i närvaro av en stor skara av Guds folk från området. Tromsö, av somliga kallat Nordens Paris", ligger långt norrut i Norge, på en nordligare breddgrad än treriksröset.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen