Jag hälsar er vänner i Göteborg med följande bibelord: Ty vi lever här i tro, utan att se (2 Kor 4:7).

Vi i Finland har i år fått vittna många betydelsefulla händelser. Vår kyrka har fått två nya bis­kopar: till ärkebiskop har valts och vigts Kari Mäkinen, och till Helsingfors stift vigdes förra sön­dagen vår kyrkas första kvinnliga biskop, Irja Askola. Båda av de nya biskoparna representerar naturligtvis kvinnoprästerskapet, och är dessutom för kyrklig väl­signelse och vigsel av samkönade par.

Vigningen av pastor, teologie doktor Matti Väisänen till biskop i Missionsprovinsen samt hans ämbetsförrättning är följder av det nödläge som råder i Finlands evangelisk-lutherska kyrka och som strider mot Bibeln samt den lutherska bekännelsen. Även under sådana här exceptionella omständigheter bör man trygga kyrkans juridiska kontinuitet, alltså den kyrkorättsliga kontinuiteten. Detta berättigas av kyrkans nödrätt (”Notrecht”).

Matti Väisänen, som den 20 mars 2010 vigdes till biskop i Missionspro­vinsen i Sverige och Finland, fråntogs den 11 augusti rätten att utöva präst­ämbetet av domka­pitlet i Tammerfors. Väisänen avstängdes redan den 7 april för undersökning och disciplinärt förfarande.

Domkapitlets motivering är att Väisänen i mars 2010 vigts av Missionsprovinsen till biskop i Lutherstiftelsen utan kyrkolags­enliga rättigheter till detta. Man anser att Väisänen påbörjat en ledan­de uppgift inom ett an­nat kyrko­samfund som präst och därmed inte följt kyrkolag och kyrkoordning och på så sätt bru­tit mot den prästed han svurit 1964 i Evangelisk-lutherska kyr­kan i Finland.

Lutherstiftelsen har i ett press­meddelande beklagat domkapit­lets agerande och påpekat stift­elsens andliga ansvar: att be­känna och praktisera Kyrkans tro i en tid av förnekelse och avfall. Man ställer frågan: – ”Hur går vi nu vidare?” Och svarar: ”Matti Väisänen är fortfarande vår bi­skop. Under hans ledning fort­sätter vi med frimodighet att e­tablera församlingar i enlighet med vår kyrkas bekännelse.”

För ytterligare information i ärendet hänvisas till Luther­stiftelsens hemsida: www.luthersaatio.fi och Bishop Väisänen defrocked (på engelska). Där finns länkar till biskop Mattis och Lutherstiftelsens svar till domkapitlet i Tammerfors.
Se även artiklar i tidningen Dagen och finlandssvenska Kyrkpressen.

Enligt besked från Lutherstift­elsen planeras prästvigning i Hel­singfors av fyra kandidater i bör­jan av oktober 2010.

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Den 25-26 september deltog biskop Arne Olsson med sin adjunkt Jakob Okkels i en fin och givande temahelg om äktenskapet. Tre ”valgmenigheter” (församlingar) i Nord-Norge stod bakom det välbesökta arrangemanget som ägde rum på Fjellheim bibelskola i Tromsö. Bakgrunden var en ny äktenskapslag som Stortinget satte i verket vid årsskiftet. Lagen stadgar endast ett äktenskap mellan två av antingen olika eller samma kön – ett såkallat könsneutralt äktenskap.

borreErik Okkels prästvigd av biskop Börre Knudsen
Assisterad av Missionsprovinsens biskop Arne Olsson prästvigde biskopen i Strandebarm prosti — Den Norske Kirke i Exil — Börre Knudsen den danske teologen Erik Okkels söndagen den 16 september 2007. Högtiden ägde rum i det nordnorska Tromsö i närvaro av en stor skara av Guds folk från området. Tromsö, av somliga kallat Nordens Paris", ligger långt norrut i Norge, på en nordligare breddgrad än treriksröset.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen