JEAppell_InstallerasJohanneskoinonian hade glädjen att vid den högtidliga installationen i Den Himmelska Glädjens Kapell på Alla Helgons Dag 2010 få ta emot Jan-Erik Appell som kyrkoherde. Han insattes i sin nya uppgift av missions­biskop Roland Gustafsson.

Cirka sextio personer hade mött upp, bl.a. hade S:t Markus för­samling i Lund sammanlyst sin gudstjänst till Gratia Dei. I pro­cessionen, som leddes av Jan-Eriks son Josef som är medlem i församlingen i Lund, deltog föru­tom Jan-Erik och biskop Roland också Johanneskoinonians kyrk­värdar Göte Hansson och Robert Johannesson samt prästerna Arne Andersson och Patrik Toräng. Det blev därigenom ett synligt tecken på Missionsprovinsen-Syd, som nu har blivit verklighet. I denna ingår församlingen i Lund, Johanneskoinonian och de många predikoplatser där Arne Andersson under gångna år in­lett en verksamhet. Prästparet Appell bjöd efter högmässan på kyrklunch i Ljusets Hall, varvid det fanns goda tillfällen till sam­tal. Jan-Erik kommer nu att i ge­nomsnitt leda två högmässor i månaden vid Gratia Dei, medan biskop Lars Artman leder två. Det pastorala ansvaret för Johan­neskoinonian har nu Jan-Erik.

Missionsprovinsen i Sverige och Finland har under de gångna å­ren haft värdefulla kontakter med bibel- och bekännelsetrogna sammanhang i Norge, bl.a. med några församlingar i trakten av Tromsø.

I Missionsprovinsens koinonia i Uddevalla har vi fått möjligheten att köpa egen kyrkobyggnad. Fastigheten ligger på Edingsvägen 20 och ligger i centrum. Det är en tradition i Uddevalla att uppkalla kyrkorna efter stads­delarna och därför har också vår församlings namn blivit Elsebergskyr­kan. Vi gläder oss mycket åt att Herren försett oss med en egen kyrka.

Kjære brødre og søstre i Kristus!

Da dere for ganske nøyaktig sju år siden besluttet å opprette Mis­sionsprovinsen i Sverige, skrev dere kirkehistorie. I en tung tid for kirken våget dere å ta et av­gjørende skritt i et landskap av motsigelse og uvisshet.  Jeg vil tro at for mange var dette en tid der motløshet lå nær for hånden. 

Jag hälsar er vänner i Göteborg med följande bibelord: Ty vi lever här i tro, utan att se (2 Kor 4:7).

Vi i Finland har i år fått vittna många betydelsefulla händelser. Vår kyrka har fått två nya bis­kopar: till ärkebiskop har valts och vigts Kari Mäkinen, och till Helsingfors stift vigdes förra sön­dagen vår kyrkas första kvinnliga biskop, Irja Askola. Båda av de nya biskoparna representerar naturligtvis kvinnoprästerskapet, och är dessutom för kyrklig väl­signelse och vigsel av samkönade par.

Vigningen av pastor, teologie doktor Matti Väisänen till biskop i Missionsprovinsen samt hans ämbetsförrättning är följder av det nödläge som råder i Finlands evangelisk-lutherska kyrka och som strider mot Bibeln samt den lutherska bekännelsen. Även under sådana här exceptionella omständigheter bör man trygga kyrkans juridiska kontinuitet, alltså den kyrkorättsliga kontinuiteten. Detta berättigas av kyrkans nödrätt (”Notrecht”).

Matti Väisänen, som den 20 mars 2010 vigdes till biskop i Missionspro­vinsen i Sverige och Finland, fråntogs den 11 augusti rätten att utöva präst­ämbetet av domka­pitlet i Tammerfors. Väisänen avstängdes redan den 7 april för undersökning och disciplinärt förfarande.

Domkapitlets motivering är att Väisänen i mars 2010 vigts av Missionsprovinsen till biskop i Lutherstiftelsen utan kyrkolags­enliga rättigheter till detta. Man anser att Väisänen påbörjat en ledan­de uppgift inom ett an­nat kyrko­samfund som präst och därmed inte följt kyrkolag och kyrkoordning och på så sätt bru­tit mot den prästed han svurit 1964 i Evangelisk-lutherska kyr­kan i Finland.

Lutherstiftelsen har i ett press­meddelande beklagat domkapit­lets agerande och påpekat stift­elsens andliga ansvar: att be­känna och praktisera Kyrkans tro i en tid av förnekelse och avfall. Man ställer frågan: – ”Hur går vi nu vidare?” Och svarar: ”Matti Väisänen är fortfarande vår bi­skop. Under hans ledning fort­sätter vi med frimodighet att e­tablera församlingar i enlighet med vår kyrkas bekännelse.”

För ytterligare information i ärendet hänvisas till Luther­stiftelsens hemsida: www.luthersaatio.fi och Bishop Väisänen defrocked (på engelska). Där finns länkar till biskop Mattis och Lutherstiftelsens svar till domkapitlet i Tammerfors.
Se även artiklar i tidningen Dagen och finlandssvenska Kyrkpressen.

Enligt besked från Lutherstift­elsen planeras prästvigning i Hel­singfors av fyra kandidater i bör­jan av oktober 2010.

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop

logotyp_mpr_100pxUnder 2009 togs en ny vapensköld i bruk. Det är Sr Ma­rianne Nordström från Alsike som har ritat den, och hon skriver följande om tankarna bakom:

Missionsprovinsens vapensköld är baserad på Svenska kyrkans gamla vapensköld – men med omkastade färger så att bakgrun­den är gul och korset rött – efter­som Missions­provinsen enligt sin konstitution (Provinsordningen) vill vara ett fritt stift inom den svenska kyrkotra­ditionen.

I stället för Erikskronan finns Missionsprovinsens bis­kopskors i silver med pik som ett missions­kors.

Korset är nedstucket i en kulle som symboliserar den värld vi har satts att föra till Kristus – därvid kastas färgerna på kullen om vilket kan ses som en symbol för återställelsen av den gamla svenska kyrkan innan refor­merna från 1958 och 2000.

Sr Marianne Nordström, Alsike kloster i sept 2009

Missionsrådet har ut­tryckt ett stort tack till Sr Mari­anne för den fina vapenskölden som bl a förenar Missionsprovinsens namn och uppdrag (mission och evange­lisation) med dess historiska bak­grund. Vi gläder oss över att nu kunna använda vapen­skölden i olika sammanhang.

För deras tjänst och engagemang för Missi­onsprovinsen har följande personer blivit utnämnda till hedersprostar.

Utnämnda av biskop Arne Olsson i anslutning till biskopsvigningen av Roland Gustafsson 27 mars 2010:

Bengt Birgersson

Ingemar Fridefors

Per-Anders Grunnan

Per-Anders Grunnan har under hösten 2018,
på egen begäran, lämnat Missionsprovinsen.

 

Utnämnd av biskop Roland Gustafsson vid Konsistoriets sammanträde 21 maj 2016:


Ragnar Block

 

 

 

Vid en högtidlig gudstjänst i Göteborg lördagen 27 mars 2010 vigdes Roland Gustafsson till Missionsprovinsens nye biskop. Vigningen förrättades av den avgående biskopen Arne Olsson, assisterad av utländska gäster och Missionsprovinsens biträdande biskopar. Roland Gustafsson blir nu den ledande biskopen i Missionsprovinsen - missionsbiskop.
Se film, hämtad från hemsidan för Scandinavia House.

Ärkebiskopen Walter Obare från den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) och Ulf Asp från Det Evangelisk Lutherska Kirkesamfunn i Norge (DELK), som 2005 båda deltog i vigningen av Arne Olsson till Missionsprovinsens förste biskop assisterade, liksom även bl a förre biskopen Självständiga Lutherska kyrkan i Tyskland (SELK), Jobst Schöne, och ledaren för Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC), qes Dawit Tufa.

Biskop Arne Olsson höll sitt vigningstal utifrån Apg 7:56 om Stefanus som såg himlen öppen. Han betonade sambandet mellan tro och bekännelse, och hur det att vigas till biskop också är att vigas till lidande för Jesu Kristi skull.

Biskop Roland

mattiÄrkebiskopen Walter Obare predikade i tacksamhet över ELM-BV:s missionsarbete i Kenya om vikten av att inte förneka Jesus och hans evangelium, utan istället erkänna hans fullkomliga makt som Han har den från Fadern, och att vi därför skall undervisa Guds barn, såsom Missionsbefallningen lägger det på oss, då följer oss också hans löfte om välsignelse.

De biträdande biskoparna inom Missionsprovinsen Lars Artman, Örkelljunga, Göran Beijer, Stockholm och Matti Väisänen, Tammerfors assisterade också biskop Arne.

Matti Väisänen vigdes förra lördagen, 20 mars, i Helsingfors till Missionsprovinsens biträdande biskop för Finland. Missionsprovinsen har sedan den bildades samverkat med Lutherstiftelsen i Finland och på dess begäran vigt åtta prästkandidater för dess gudstjänstgemenskaper runt om i Finland. Missionsprovinsen har nu fått officiellt namnet ”Missionsprovinsen i Sverige och Finland”.

Den nyvigde biskopen, Roland Gustafsson, ledde själv den efterföljande högmässan och avslutade det festliga kyrkkaffet med en hälsning som på olika sätt var inriktad på hans valspråk: ”… allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss” Jes. 26:12.

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Bg 5210-8131 (Givartjänsten)
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen