En trosgemenskap, med medlemmar i hela landet

 

Aktuellt

(Här kommer olika samlingar att annonseras.)

 

Kort beskrivning av Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Trosgemenskapen är en gemenskap för Dig som
– har så långt till en koinonia/församling inom Missionsprovinsen, att det känns onaturligt att ansluta sig till en sådan.
eller
– är aktiv i en ännu tillräckligt fungerande församling inom Svenska kyrkan eller annat sammanhang, men samtidigt, och inför framtiden, vill ha en tillhörighet till Missionsprovinsen.
eller
– vill vara med och arbeta för dessa målgrupper.

Genom Trosgemenskapen får Du
– medlemskap i ett klassiskt evangeliskt-lutherskt sammanhang – Missionsprovinsen. Du är fullvärdig medlem, och Trosgemenskapen är representerad i provinskonventet;
– samhörighet med apostoliskt vigda biskopar;
– kontakt med präst inom Trosgemenskapen;
– Missionsprovinsens månatliga informationsblad Sändebrevet;
– regelbundna utskick av betraktelser via e-post eller brev, för närvarande var tredje vecka
(exempel: Fastan 2013, Julen 2014).

Som medlem välkomnar vi Dig som
– delar den evangelisk-lutherska tron;
– är eller blir döpt.
(Vi har alltså ingen nedre åldersgräns, utan precis som i Svenska kyrkan är hela familjen välkommen som medlemmar.)

Vi hoppas att Du som medlem vill
– be för Trosgemenskapen och Missionsprovinsen;
– stödja Missionsprovinsen ekonomiskt, även om Trosgemenskapen saknar formell medlemsavgift.

Under utveckling
Trosgemenskapen är under utveckling. Vi är ett 70-tal medlemmar spridda över landet, även utomlands (juli 2015). Vilka verksamhetsformer Trosgemenskapen kommer att utveckla beror i hög grad på vad som efterfrågas och vilka ideella krafter som är villiga att engagera sig. Efter en enkät bland medlemmarna börjar vi, utöver ovanstående, att utveckla:
– en bönering;
– regionala samlingar.

Medlem
kan Du bli genom att kontakta oss på någon av nedanstående adresser.
Välkommen!


Målsättning

Gemenskap för dem som saknar koinonia/församling
Sverige är ett vidsträckt land och Missionsprovinsens koinonior/församlingar är ännu få och ojämnt fördelade över landet. Det faller sig inte alltid naturligt att tillhöra en lokal koinonia på tiotals mils avstånd, även om ändå gärna uppmuntrar till det. Sankt Sigfrids Trosgemenskap skapades därför, som en församlingsliknande struktur utan söndagliga mässor, för att erbjuda dem, som saknar en lokal koinonia/församling i sin närhet, så mycket som möjligt av den andliga gemenskap, vård och möjlighet till engagemang, som en lokal koinonia/församling normalt erbjuder.

Tillhörighet för dem som är aktiva i Svenska kyrkan
Det finns också många, som ännu känner sig någorlunda hemma i sin lokala församling i Svenska kyrkan, men som inte känner sig hemma med sin biskop eller med Svenska kyrkan i stort, eller som känner oro inför församlingens framtida utveckling. Sankt Sigfrids Trosgemenskap vill även erbjuda Er tillhörighet till en sund andlig struktur med en apostoliskt vigd biskop.

Mission och nya koinonior
Ett tredje syfte men Sankt Sigfrids Trosgemenskap är, att nå ut med evangeliet i Sverige. När Trosgemenskapen växer, kan medlemmar som bor i närheten av varandra, förhoppningsvis få kontakt och börja träffas, och så kan nya koinonior/församlingar på sikt uppstå.


Gudstjänster på Internet

För dig som har långt till närmaste koinonia är Internet en möjlighet till delaktighet. Flera av Missionsprovinsens koinonior lägger ut gudstjänstmaterial på Internet:

Ljudinspelningar
* Mariakyrkan i Uddevalla: http://mariakyrkaniuddevalla.se/ljudfiler/
* Kvillebäcken i Göteborg: http://www.kvillebackensforsamling.se/media/inspelningar/
* Sackeuskyrkan i Umeå: www.lutherskakapellet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3

Skrivna predikningar och utkast
* Sankt Markus i Lund: www.sanktmarkus.se
* Sankt Stefanus i Stockholm (även vissa ljudinspelningar): www.stefanuskoinonia.org

Norska
Vårt systerstift i Norge – Det evangelisk-lutherske stift i Norge – har en ganska stor samling av tal och predikningar på norska: taler.valgmenighet.no

Finska
Missionsprovinsens verksamhet i Finland har ombildats till ett självständigt stift: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland.
På deras webbplats finns predikningar på finska: www.lhpk.fi


Bönering

Inom Trosgemenskapen finns en bönering. Vi är en grupp som ber för Missionsprovinsen, för Trosgemenskapen och för varandra. Via mail kan du snabbt få hjälp med egna böneämnen. Böneringen kommer i huvudsak att vara just mailbaserad.

Anmäl ditt intresse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Välkommen!


Stöd Missionsprovinsen!

Trosgemenskapen har ännu ingen egen ekonomi, utan delar den med Missionsprovinsen. Missionsprovinsens, och Trosgemenskapens, verksamheter är viktiga för att återevangelisera Sverige och återupprätta ett sunt Gudstjänstliv. Vi som kommer från Svenska kyrkan är kanske inte lika vana vid att ge frikostiga gåvor till vår kyrka, som frikyrkans folk är. Men i detta avseende är Missionsprovinsen en frikyrka och vi har varken uppbördsrätt eller offentliga bidrag. Vi hoppas därför du inte bara vill visa din samhörighet i form av medlemskap och förböner, utan också ekonomiskt.

Regelbundet givande
Mest värdefullt är regelbundet givande. Det ger nämligen en god grund för att beräkna vilka inkomster vi kommer att ha i framtiden, vilket till exempel ger frimodighet att anställa personal.

Du kan anmäla Dig som regelbunden givare genom att skicka mail till info{at}missionsprovinsen.se.
Ange i mailet
– att Du önskar bli regelbunden givare.
– vilket belopp Du önskar ge varje månad.
– namn, adress och mailadress.
Du kan när som helst anmäla att Du avslutar Ditt regelbundna givande.

Enstaka gåvor
Men även enstaka gåvor är givetvis mycket välkomna!
För enstaka gåvor kan du använda Missionsprovinsens
PlusGiro 11 36 63-9.


Historik

Sankt Sigfrids Trosgemenskap grundades av Missionsprovinsens Missionsråd 17 november 2012, på uppdrag av provinskonventet 13 oktober samma år.

Missionsprovinsens Stödförening
Trosgemenskapen står i viss kontinuitet med Missionsprovinsens Stödförening. Stödföreningen grundades den 18 januari 2003 och har ofta liknats vid en byggnadsställning för att möjliggöra tillkomsten och uppbyggnaden av Missionsprovinsen. Stödföreningen har framför allt arbetat med insamlingsverksamhet och möjliggjort medlemskap i Missionsprovinsen, för dem som inte tillhört någon lokal koinonia/församling. Missionsprovinsen grundades 6 september 2003 och kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till dess förste biskop 5 februari 2005. Allteftersom Missionsprovinsen konsoliderats, har den successivt tagit över Stödföreningens uppgifter. När ett husbygge är tillräckligt klart, kan byggnadsställningen monteras ner, och Stödföreningen lades därför ned 31 december 2012.

Sankt Sigfrids Trosgemenskap
När Stödföreningen skulle läggas ner, såg vi dock att det fortfarande finns behov, som inte på ett tillfredsställande sätt togs om hand inom Missionsprovinsen. Detta gäller framför allt andlig vård och gemenskap, och medlemskap i Missionsprovinsen, för dem som inte tillhör någon lokal koinonia/församling. Sankt Sigfrids Trosgemenskap grundades för att välkomna även er in i Missionsprovinsens gemenskap.

Regional samling i Göteborg
Lördagen den 4 april 2013 hade Trosgemenskapen sin första regionala samling i Göteborg. Vi besökte Koinonian Katakomben och vår präst biskop Göran Beijer ledde Katakombens kögmässa.
Efter mässan bjöds vi på frikostigt kyrkkaffe av Katakomben. En mindre krets ur Trosgemenskapen hade mött upp och vi samtalade om olika behov och möjliga verksamheter. Framför allt talade vi om hur en bönering skulle kunna utformas. Denna startas i september 2013 (se ovan).


Stadgar

för Sankt Sigfrids Trosgemenskap
Antagna 2015-11-10

§ 1 Syfte
Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en riksomfattande kristen gemenskap på biblisk och evangelisk-luthersk grund.
Trosgemenskapen vill:
– utgöra en kristen gemenskap för dem, som på grund av stora geografiska avstånd eller av andra skäl, inte regelbundet kan fira gudstjänst i någon församling.
– erbjuda tillhörighet till Missionsprovinsen för dem, som är aktiva i Svenska kyrkan eller i annan kyrka, men som också vill stå i gemenskap med en apostoliskt vigd och bibel- och bekännelsetrogen biskop.
– nå ut med Evangeliet, genom att lokala gemenskaper inom Trosgemenskapen förhoppningsvis på sikt kan utvecklas till självständiga församlingar inom Missionsprovinsen.

§ 2 Tillhörighet
Sankt Sigfrids Trosgemenskap tillhör Missionsprovinsen.
Missionsprovinsens provinsordning gäller tillsammans med dessa stadgar som Trosgemenskapens stadgar.

§ 3 Bekännelse
Trosgemenskapen ansluter sig till Missionsprovinsens bekännelse till Bibeln och till de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna.

§ 4 Verksamhet
Sankt Sigfrids Trosgemenskap genomför församlingsverksamhet så långt detta är möjlig på grund av de geografiska begränsningarna.

Verksamheten genomförs med hjälp av medel för distanskommunikation,
samt genom nationella, regionala eller lokala samlingar, eller hembesök.
Verksamheten genomförs på pastors eller kyrkoråds initiativ, eller efter önskemål från medlem.

§ 5 Medlemskap
Trosgemenskapen ansluter sig till Missionsprovinsens regler för medlemskap, det vill säga dop och evangelisk-luthersk bekännelse i tro och liv.

§ 6 Ekonomi
Trosgemenskapen har ingen ekonomi, utan den sköts av Missionsprovinsen.
Medlemsavgift tillämpas inte, men medlemmarna uppmuntras att regelbundet ge gåvor till Missionsprovinsen.

§ 7 Andligt ledarskap
Trosgemenskapen står under episkopal tillsyn inom Missionsprovinsen.
Trosgemenskapen leds andligen av pastor, som tillhör Missionsprovinsens prästkollegium.

§ 8 Kyrkoråd
Trosgemenskapen leds av ett kyrkoråd bestående av pastor och två andra ledamöter. Kyrkorådet utser pastor, i samråd med Missionsprovinsens biskop.

§ 9 Kyrkostämma
Kyrkostämma genomförs med hjälp av medel för distanskommunikation.
Rösträtt vid kyrkostämma har konfirmerade medlemmar.

Ordinarie kyrkostämma äger rum under första tertialet.
Vid ordinarie kyrkostämma behandlas:
– verksamhetsberättelse för det gångna året
– ansvarsfrihet för kyrkorådet
– val på ett år till kyrkoråd och Provinskonvent
– eventuella propositioner och motioner.

Extra kyrkostämma kan utlysas av kyrkorådet.

§ 10 Stadgeändring
Stadgarna kan ändras genom enkel majoritet vid kyrkostämma.
Stadgarna kan dock inte ändras i strid mot Missionsprovinsens Provinsordning och Trosgemenskapen kan inte träda ut ur Missionsprovinsen utan godkännande av Missionsprovinsen.
För ändring av denna och nästa punkt krävs godkännande av Missionsprovinsen.

§ 11 Nedläggning
För nedläggning krävs godkännande av Missionsprovinsen.
Vid nedläggning tillfaller eventuella tillgångar och arkiv Missionsprovinsen.


Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Vice pastor
Anders Alapää
070-602 48 34

Ansvarig biskop
biskop Göran Beijer
0707-31 81 08
Holländargatan 26A
113 59 STOCKHOLM
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bönering
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro (Missionsprovinsen)
Pg 11 36 63-9

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9, bg 5210-8131
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Roland Gustafsson, biskop:
076-165 15 59
Bengt Birgersson, provinssekreterare:
070-777 26 09

Sök på webbplatsen