Alsike kloster

24 mars, 2013

Drygt en mil söder om Uppsala, några hundra meter från den lokala ”Kyrkviken” ligger Alsike kloster med en gammal skolbyggnad som den yttre ramen. Redan 1964 kom syster Marianne och syster Ella till Alsike, och tillsammans med syster Karin är de kommuniteten Helgeandsystrarna i Alsike.

Alsike kloster har varit en koinonia i Missionsprovinsen ända sedan bildandet 2003 och med engagemang har Sr Marianne Nordström under åtskilliga år suttit med i Missionsrådet, och Sr Karin Johansson ingick i Stödföreningens styrelse fram till årsskiftet, då Stödföreningen upphörde. Biskop Göran har det tillsynsmässiga ansvaret för koinonian.

Helgeandsystrarnas klosterfamilj beskriver sig med orden ”luthersk ifråga om det andliga arvet och högkyrklig ifråga om kyrkosyn, sakrament och ämbete” och arbetar aktivt ”för ett fritt stift för bekännelsetrogna kyrkomedlemmar som den enda gångbara lösningen på Svenska kyrkans inre konflikt”.

Sedan 1978 har Alsike kloster arbetat särskilt för och med flyktingar, och systrarna blev rikskända för ett antal år sedan, då polisen gjorde några markanta insatser. Idag verkar klostret accepteras som en fristad och arbetet med asylsökande flyktingar – både barn och vuxna – är ganska omfattande och präglar livet i den gamla skolan på ett färgglatt sätt.

Livsrytmen i klostret präglas även av gudstjänster och tideböner i kapellet. Systrarna beskriver det på följande sätt att ”om nu Guds vilja är viktig måste vi i en klostergemenskap ge oss tid att lyssna till Gud. Genom sitt Ord, Bibeln, talar han till oss. I tidebönens läsningar, psalmer och böner talar han och lyssnar i en ständig dialog sex gånger om dagen. I den tysta meditationen får Guds tilltal tid att sjunka in i oss och verka det Gud vill.”
Inför Påsken beskrivs det aktuellt på klostrets hemsida ”Att frälsa oss kostade Jesus Kristus livet. Han blev ett offer för våra synder. Under fastetiden vandrar vi med vår Herre Jesus Kristus upp till Golgata kors.”

AlsikeKloster

Karneval

Mot denna bakgrund – och under rubriken ”Kristi kärlek tvingar” (2 Kor. 5:14) – har systrarna i Alsike arbetat fram en ambitiös vision för klostret. Visionen för år 2025 beskrivs i följande ordalag:
ALSIKE KLOSTER i den gamla röda f d skolbyggnaden invid Alsike församlingskyrka från 1200-talet består nu av en kommunitet på tiotalet systrar som i sitt kapell dagligen ber de sex tidebönerna från laudes till kompletorium/vigilia och tillsammans med kyrkokören utgör en schola som sjunger i de söndagliga högmässorna i församlingskyrkan. Både i gudstjänstförsamlingen och bland systrarna kan man se att Sverige nu har en fast befolkning av invandrare från världens alla hörn som ger sitt bidrag till kyrka och samhälle.
Att systrarna sen ett par år har ett begynnande dotterhus i Kenya är en källa till utbyte och glädje.
Systrarnas solidaritet med de enskilda och familjer som fortfarande söker en framtid i landet av socio-politiska skäl och nekats tillstånd men anser sig inte kunna återvända, har fortsatt så att det gamla gästhuset alltjämt utgör en fristad för flyktingar i nöd – enligt Regelns ord att vi ”ser alla Guds barn som medlemmar i vår familj och i varje människa som söker vår hjälp en själ för vilken Kristus givit sitt liv”.
De är som medarbetare införlivade i klostergemenskapens arbete och deras barn har nu självklart rätt att gå i skolan. På åsryggen bort mot Krusenberg mellan Kyrkviken och landsvägen sträcker sig nu – som sig bör – en klosterby av låga röda trähus med varierande takfall och olika funktioner längs en bygata och med en oskiftad bondby som förebild.

AlsikeKlosterSrKarin

Sr Karin tillsammans med Susan, Eunice, Jennifer och Rose

Redan idag arbetar systrarna tillsammans med olika medarbetare på att förverkliga denna vision, och Sr Karin berättar per telefon att förhoppningen är att under hösten 2014 kunna sätta spaden i marken för en del av de omfattande nybyggnationerna.

Något ”dotterhus” i Kenya finns ännu inte. Men kontakterna till många enskilda i Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) har under de senaste åren stärkt. Sr Karin berättar vidare att nyligen har återvänt från en semesterresa till Kenya. På resan träffade hon bl a två kvinnor – Susan och Rose – som planerar att komma till gemenskapen i Alsike, när universitetsstudier och integrationsmyndigheter tillåter det.

Se även Månadsbrev i fastan på klostrets sida Aktuellt.

Jakob Okkels