Organisation

Medlemskap
Som direkta medlemmar i Missionsprovinsen är församlingar och andra understödjande föreningar och stiftelser välkomna. Enskilda personer är välkomna som medlemmar via medlemskap i en ansluten församling eller i Sankt Sigfrids Trosgemenskap.

Missionsbiskopen
Missionsbiskopen är Missionsprovinsens andlige ledare. Han är ansvarig för att lägga upp strategier för att på nytt, på ett tydligt sätt, föra ut den kristna tron i Sverige. Han är herde för präster och diakoner och han är också ordförande i Missionsprovinsens centrala organ.

Provinskonvent
Provinskonventet är Missionsprovinsens högsta beslutande organ och kan jämföras med stiftsfullmäktige i Svenska kyrkans stift. Det består av Missionsprovinsens präster samt av två delegater från varje ansluten församling.

Prästkollegiet
Missionsprovinsens präster samlas regelbundet till prästmöte. De utser också en läronämnd, som studerar och ger utlåtanden i olika lärofrågor.

Missionsrådet
Missionsrådet är Missionsprovinsens styrelse och kan jämföras med stiftsstyrelsen i Svenska kyrkans stift. Den utses av Provinskonventet och ansvarar för Missionsprovinsens ekonomiska och administrativa ledning. Under Missionsrådet finns olika utskott.

Konsistoriet
Konsistoriet är Missionsprovinsens styrelse i andliga frågor, samt domstol och överklagandenämnd. Den kan jämföras med Svenska kyrkans domkapitel. Den består av hälften präster och hälften lekmän och utses av Provinskonventet och Prästkollegiet.

Juridisk form
Missionsprovinsen är juridiskt sett en ideell förening med säte i Göteborg och är hos Skatteverket registrerad som sådan.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer