Provinsordning

Se även sammanfattningen på sidan Organisation

Ordning för
Missionsprovinsen i Sverige

(Organisationsnummer: 802428-5176)

Fastställd den 17 april 2004
av
Missionsprovinsens stödförenings årsmöte och Provinskonventet.

Uppdaterad den 15 januari 2005.
Reviderad den 30 september 2006, den 14 november 2009, den 18 september 2010, den 13 oktober 2012, den 2 mars 2013 och den 14 oktober 2017.

Inledning

1 § Missionsprovinsen i Sverige konstituerades den 6 september 2003 av ombud för koinonior och missionsorganisationer, ledamöter i prästkollegiet samt utsedda delegater från Missionsprovinsens stödförening.

2 § Denna ordnings syfte är att ange lärogrund, ändamål, strukturer och arbetsformer för Missionsprovinsen samt att främja och bevara enheten mellan gudstjänstgemenskaperna.

3 § Ordningen skall kontinuerligt utvärderas och ses över av Missionsprovinsens konvent.

4 § Vid tillämpning av denna provinsordning äger Missionsprovinsens lärogrund företräde vid tolkning och tillämpning av gällande rätt.

Till stöd för tolkning och utfyllnad av denna provinsordning gäller Svenska kyrkans rättstradition såsom den, på grund av Laurentius Petris Kyrkoordning av år 1571, har kommit att utvecklas och sammanfattas i Kyrkolagen av år 1686 jämte tillkommande stadganden. Där ledning inte kan tas av dessa rättskällor gäller kyrkorättslig sedvänja.

 

1 kap.   Lärogrund

Missionsprovinsens lära, tro och bekännelse är grundad i Guds heliga Ord, Gamla och Nya Testamentets profetiska och apostoliska skrifter, sammanfattad i de tre huvudtrosbekännelserna: den apostoliska, den Nicenska och den Athanasianska samt i den oförändrade Augsburgska bekännelsen av år 1530, bejakad och erkänd vid Uppsala möte 1593 samt förklarad i hela Konkordieboken.

Det tillkommer Missionsprovinsens organ att förklara och tillämpa denna bekännelse.

2 kap.   Identitet

Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition.

Missionsprovinsen eftersträvar goda relationer med Bibel- och bekännelsetrogna ämbetsbärare, lekmän och församlingar i Svenska kyrkan.

3 kap.   Ändamål

1 § Missionsprovinsen vill verka i lydnad för Jesu missionsbefallning och bidraga till att människor i vårt land skall komma till tro på Honom och kunna fira gudstjänst i Ande och sanning.

2 § Missionsprovinsens uppgift är att stödja anslutna gudstjänstgemenskaper och medverka till bildandet av nya, samt att stödja gudstjänstgemenskaper som betjänas av präster i Missionsprovinsen.

3 § Missionsprovinsen skall för de anslutna gudstjänstgemenskapernas behov pröva och insätta Ordets tjänare enligt apostolisk tro och ordning.

4 § Missionsprovinsen skall uppmuntra och stödja mission, diakoni och undervisning.

5 § Församlingar, missionsföreningar och missionsorganisationer m.fl. inom Svenska kyrkan kan stödja Missionsprovinsen och begära att bli betjänade av denna.

6 § Missionsprovinsen söker internationell samverkan på evangelisk-luthersk grund och odlar kontakt med andra kyrkotraditioner där så är lämpligt.

 

4 kap.   Gudstjänstgemenskaper/koinonior/fria församlingar

Inledning

”Kyrkan är de heligas samfund i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas” (Augustana VII).

Denna kyrka är såväl synlig som osynlig:

– Den synliga kyrkan manifesteras i gudstjänster, mission, diakoni, undervisning, tjänster, organisation, byggnader m.m.

– Den osynliga kyrkan består av lemmarna i Kristi kropp, de heliga, kända av Herren Gud allena, och skall uppenbaras på den stora räkenskapsdagen.

Denna allmänneliga kyrka tar lokalt gestalt i en gudstjänstfirande gemenskap. Från denna gemenskap, genom det allmänna prästadömet i vilket alla kristna är insatta genom dopet och tron på Jesus Kristus, utgår all mission.

 

Koinonior

1 § Som benämning på gudstjänstgemenskaper och fria församlingar används här begreppet koinonia vilket betyder gemenskap (med de heliga eller det heliga).
En koinonia är en gemenskap av människor som regelbundet, om möjligt söndagligen, firar gudstjänst tillsammans.
En koinonia kan vara en del av en församling inom Svenska kyrkan.

2 § De till Missionsprovinsen anslutna koinoniorna är självständiga, lokala gudstjänstfirande gemenskaper med det ansvar och de rättigheter som anges i denna ordning. De åtnjuter gemenskap och stöd inom Missionsprovinsen.

3 § För medlemskap i en koinonia krävs att den enskilde är döpt och i tro och liv omfattar den evangelisk-lutherska bekännelsen.

4 § För en koinonia skall stadgar antagas, i vilka lokala bestämmelser för medlemskap, verksamhet och den ekonomiska förvaltningen tydligt regleras.

 

5 § En koinonias pastor skall vara medlem av dess styrelse/råd.

6 § En koinonia skall föra medlemsförteckning och/eller kommunionlängd samt dopbok och notera utförda förrättningar.

7 § Koinonians gudstjänster och förrättningar utformas i enlighet med Svenska kyrkans tradition.

8 § Medlem som inte uppfyller kraven för medlemskap enligt 4 kap. 3§ kan, efter samtal och förmaning, uteslutas ur koinonian eller för viss tid avstängas från kommunion. Beslutet skall fastställas av konsistoriet.

 

9 § Koinonia eller medlem i koinonia som menar att pastor/diakon/diakonissa ej fullgör ålagda uppgifter eller iakttar ett värdigt leverne i enlighet med avgivna vigningslöften, kan anmäla detta till biskop.

Finner anmälaren att biskop ej behandlat anmälan på tillfredsställande sätt, kan anmälaren begära att Konsistoriet prövar ärendet.

Riksomfattande trosgemenskap

10 § En riksomfattande trosgemenskap samlar enskilda som önskar tillhöra Missionsprovinsen utan att vara anslutna till lokal koinonia.

För den riksomfattande trosgemenskapen gäller 4 kap 1–9 §§ i tillämpliga delar.

 

5 kap.   Ämbete och tjänster

Ämbetet

Missionsprovinsen bejakar och följer Jesu och apostlarnas undervisning och föredöme vad beträffar ämbete, tjänster och uppdrag i församlingen.

Till församlingens tjänst insatte Jesus män i ett Ordets predikoämbeteför Ordets förkunnelse och sakramentens handhavande. Därutöver kallas män och kvinnor till särskilda tjänster och uppdrag i församlingen.

Guds kallelse till Ordets tjänst sker genom en inre kallelse som består i en önskan hos den kallade att i trohet mot Guds Ord få förkunna Evangeliet. Denna inre kallelse prövas genom församlingens yttre kallelse och bekräftas genom vigning och insättning av kyrkans ämbetsbärare.

Behörighet

1 § Behörig till Ordets predikoämbete inom Missionsprovinsen är den man som är döpt och konfirmerad, förverkligar sin tro och bekännelse i den gudstjänstfirande församlingen, och har en av konsistoriet godkänd utbildning.

2 § Behörig som biskopär den man som är insatt i Ordets ämbete, besitter en djup förankring i den evangelisk-lutherska tron och bekännelsen.

3 § Behörig som präst är den man som efter kallelse och genomgången prövning har visat sig besitta personliga egenskaper, teologiska kunskaper och erfarenheter som bedöms nödvändiga för tjänsten.

4 § Behörig som diakon eller diakonissa är den man eller kvinna som i tro, bekännelse och liv, mognad och erfarenhet, visat sig lämplig för tjänsten och har en av konsistoriet godkänd utbildning.

5 § Behörig som predikant är den man som i tro, bekännelse och liv visat sig lämplig till uppdraget samt har god teologisk insikt och åtnjuter förtroende inom den del av Missionsprovinsen, där han skall verka.

6 § Behörig som missionär och medarbetare i övrigt är den man eller kvinna som i tro, bekännelse och liv visat sig lämplig för uppdraget.

7 § Missionsprovinsens tjänare skall vara ett föredöme med ett värdigt leverne enligt apostolisk undervisning.

 

Uppgifter

8 § Biskopens uppgifter är

 1. att vara tecken på gemenskapen med Kristi världsvida Kyrka och den andliga enheten inom Missionsprovinsen.
 2. att övervaka att Guds ord förkunnas rent och att sakramenten rätt förvaltas.
 3. att leda uppbyggandet av Missionsprovinsen.
 4. att stödja koinoniorna med tillsyn och uppmuntran.
 5. att pröva och viga präster, diakoner och diakonissor, och välsigna predikanter och andra medarbetare till tjänst i koinoniorna eller för mission.
 6. att utse prostar.
 7. att vara pastor pastorum för präster och övriga tjänare genom tillsyn och själavård.
 8. att anordna prästkonvent och fortbildning för präster, diakoner, diakonissor, predikanter, m.fl.
 9. att uppmuntra och betjäna församlingar och grupper inom Svenska kyrkan som så begär.
 10. att vara teologisk talesman gentemot Svenska kyrkans ledning och andra samfund.
 11. att vara “en väktare på Sions murar” och bevaka den andliga situationen.

 

9 §  Missionsbiskop

En missionsbiskop leder Missionsprovinsen. Denne har vid sin sida biträdande biskopar till det antal Provinskonventet fastställer.
Missionsbiskop väljes enligt ordningen i 5 kap 16 §.
Biträdande biskop utför sina uppgifter på uppdrag av Missionsbiskopen i dennes ställe.

10 §  Prästens uppgifter är

 1. att vara herde i Guds församling och ha omsorg om människors frälsning.
 2. att förkunna allt Guds Ord rent och klart.
 3. att förvalta och utdela de heliga sakramenten efter Kristi instiftelse.
 4. att betjäna med övriga kyrkliga handlingar.
 5. att utöva enskild själavård.
 6. att göra hembesök och betjäna med sjukkommunion.
 7. att ansvara för undervisning inom koinonian.
 8. att hålla nära kontakt med biskop, präster och koinonior.
 9. att ständigt studera Guds ord och utveckla sina kunskaper.

Präst får inte genomföra vigsel av frånskilda personer utan särskild prövning av Konsistoriet enligt 6 kap 9 § 7 punkten.

11 § Pastor för en koinonia skall som dess herde tillsammans med utsedda lekmän och, i förekommande fall, biträdande präst, diakon och/eller diakonissa, leda dess verksamhet.

 

12 § Diakonens och diakonissans uppgifter är

 1. att ansvara för provinsens eller en koinonias diakonala arbete.
 2. att enskilt eller tillsammans med medarbetare bedriva diakonalt arbete i samhället.

Till diakonalt arbete hör främst karitativa uppgifter. Arbetet kan också bestå i pedagogiska, administrativa, och liturgiska uppgifter.
Till diakonens/diakonissans uppdrag kan höra att organisera gudstjänstverksamhet.
Diakonen/diakonissan utför sitt uppdrag under pastors eller biskops ledning.

13 § Predikantens uppgifter är

att på uppdrag av biskop eller pastor leda eller på annat sätt medverka i koinonians gudstjänster och annan verksamhet.

14 § Missionärens och annan medarbetares uppgifter är

att på uppdrag av biskop, pastor eller koinonia leda eller medverka i provinsens eller en koinonias missionsarbete, evangelisation och undervisning.

15 § Biskopar och präster ingår i Missionsprovinsens prästkollegium.

Diakoner och diakonissor kan på motsvarande sätt bilda kollegium kring biskoparna.

 

Val och insättning av ämbetsinnehavare

16 § Val och vigning av biskop

1. Val av biskop

a) För val av biskop utser Missionsrådet en valkommitté.

b) Kandidater till biskopsvalet nomineras av Prästkollegiet. Varje ledamot nominerar, med lika röstvärde, högst tre kandidater. De tre som fått flest röster anmäles till Konsistoriet för behörighetsprövning.

c) Efter behörighetsprövning utlyser valkommittén val mellan de nominerade kandidaterna. Om av dessa någon inte blir behörighetsförklarad förrättar Prästkollegiet ny kandidatnominering.

d) Val mellan biskopskandidaterna förrättas av Provinskonventet.

e) Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna sker en andra omröstning mellan de två som fått högst röstetal.

2. Vigning av biskop

a) När biskop valts skall han vigas för sin tjänst.

b) Vigningen förrättas om möjligt av tre biskopar ur god evangelisk-luthersk bekännelse och tradition. Präster ur Missionsprovinsens prästkollegium biträder vid vigningen.

17 § Prövning och insättning av präst:

 1. Prästkandidat prövas och behörigförklaras av Konsistoriet.
 2. Prästkandidat kallas och missiveras av Konsistoriet till koinonia eller för uppgifter som kan finnas behov av i Missionsprovinsen.
 3. Prästkandidat skall vigas för sin tjänst. Vigningen förrättas av biskop inom Missionsprovinsen.
 4. Fler präster än det finns behov av inom Missionsprovinsen får inte antas eller vigas.

18 § Prästers tjänst

 1. För präst inom Missionsprovinsen utfärdar Konsistoriet tjänstgöringsföreskrifter.
 2. Präst som skall tjänstgöra inom en koinonia missiveras för detta av Konsistoriet.
 3. Präst som önskar prästerlig tjänst utanför koinonia skall få denna godkänd avKonsistoriet.

19 § Tillsättning av pastor i en koinonia

 1. En koinonia kallar, väljer eller godkänner präst att vara pastor.
 2. Pastor som skall tjänstgöra inom koinonia skall prövas, behörigförklaras och missiveras av Konsistoriet.
 3. Pastor i koinonia installeras av biskop.
 4. När en tjänst som pastor i en koinonia skall tillsättas skall detta tillkännagivas.

20 § Prövning, insättning och tillsättning av diakon eller diakonissa

I tillämpliga delar som vid prövning, insättning och tillsättning av präst

 

21 § Kallelse och insättning av predikant

 1. Koinonia som önskar kalla predikant gör detta genom sin styrelse/råd eller genom sin pastor. Även biskop kan kalla predikant.
 2. Kallad predikant prövas av biskop.
 3. Efter godkänd prövning erhåller predikanten venia (förordnande) för en eller flera koinonior.
 4. Predikant välsignas för sitt uppdrag av biskop.

22 § Insättning av missionär och annan medarbetare

I samråd mellan biskop och berörd missionsorganisation eller koinonia sker prövning, välsignelse och sändande.

23 § Närmare preciseringar vad beträffar kallelse, prövning, val, vigning och insättning/tillsättning av ämbetsinnehavare samt andra tjänare inom Missionsprovinsen framgår av instruktioner som utarbetats av Konsistoriet.

24 § Tystnadsplikt

 1. För biskopar och präster gäller att de har absolut tystnadsplikt enligt de regler som gäller för präster i Svenska kyrkan.
  Brott mot tystnadsplikt innebär förlust av behörighet att utöva biskops- och prästämbetet.
 2. För diakoner gäller att de har tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon har fått veta under själavårdande samtal, om inte personen ifråga medger att uppgiften lämnas ut. Tystnadsplikten gäller inte vid uppgiftsskyldighet enligt lag.
  Brott mot tystnadsplikt innebär förlust av behörighet att utöva diakonämbetet.

25 §  Rekrytering

 1. Biskop ansvarar för rekrytering av präst, diakon, diakonissa, predikant och övrig medarbetare. I detta bistår prästkollegiet.
 2. Biskop ansvarar för att kandidater till tjänster som präst, diakon, diakonissa, predikant och övriga medarbetare på ett tidigt stadium får genomgå en preliminär lämplighetsprövning.
  Ett positivt omdöme är en förutsättning för tillträde till av Missionsprovinsen godkänd pastoral utbildning.

26 § Obehörighetsförklaring.

Tjänare inom Missionsprovinsen som avviker från behörighetskraven enligt 5 kap.1–7 § kan, efter samtal och förmaning, eventuellt för viss tid, obehörighetsförklaras av konsistoriet.

 

6 kap.  Missionsprovinsens organisation och förvaltning

 

Anslutning och medverkan

1 § Till Missionsprovinsen kan koinonior som delar Missionsprovinsens tro och bekännelse ansluta sig.

Anmälan om medlemskap sker till Missionsrådet som prövar anmä­lan och bekräftar medlemskapet.

2 § Inom Missionsprovinsen finns en riksomfattande trosgemenskap för enskilda som delar Missionsprovinsens tro och bekännelse.

3 § Missionsorganisationer och stiftelser som delar Missionsprovinsens tro och bekännelse kan medverka vid Missionsprovinsens pågående uppbyggnad.

 

Organisation på riksnivå

Provinskonventet

4 § Provinskonventets sammansättning, m.m.

1. Provinskonventet har följande sammansättning:

– Två ledamöter för varje ansluten koinonia.
– Två ledamöter för den riksomfattande trosgemenskapen.
– Två ledamöter för varje medverkande missionsorganisation eller stiftelse.
– Medlemmarna i biskops- och prästkollegiet.

Samma person kan endast representera en av ovanstående grupper. De representerade grupperna kan utse suppleanter.

2. Missionsbiskopen är Provinskonventets ordförande. Vice ordförande utses av konventet.

5 § Provinskonventets uppgifter är

 1. att minst en gång per år samråda och överlägga om Missionsprovinsensgemensamma angelägenheter.
 2. att årligen pröva och fastställa ordningen för Missionsprovinsen.
 3. att utarbeta och antaga stadgar för de olika organ som är verksamma inom Missionsprovinsen.
 4. att utarbeta disciplinära regler för biskopar, präster och diakoner.
 5. att utse ledamöter i Missionsrådet.
 6. att pröva och bevilja ansvarfrihet för Missionsrådet.
 7. att utse icke-prästerliga ledamöter i konsistoriet vid vilket val medlemmarna av prästkollegiet ej deltar.
 8. att fastställa eventuella medlemsavgifter för anslutna koinonior, medverkande missionsorganisationer och stiftelser.
 9. att utse två revisorer samt två revisorssuppleanter.
 10. att i förekommande fall utse en provinssekreterare.

 

Missionsrådet

6 § Missionsrådets sammansättning, m.m.

 1. Missionsrådet består av missionsbiskopen med de biträdande biskoparna som suppleanter samt åtta ledamöter med fyra suppleanter utsedda av Provinskonventet.
 2. Missionsbiskopen är Missionsrådets ordförande. Konventet utser vice ordförande bland Missionsrådets övriga åtta ordinarie ledamöter.
 3. Missionsrådet utser inom sig sekreterare och vice sekreterare.
 4. Vid val av ledamöter och fördelning av uppgifter bör en god fördelning av män och kvinnor, lekfolk och präster och koinoniornas representation eftersträvas.
 5. Ledamöterna utses för en tid av två år. Val av fyra ledamöter och två suppleanter sker varje år.
 6. Missionsrådet utser inom eller utom sig en kassaförvaltare.

 

7 § Missionsrådets uppgift är att vara Missionsprovinsens styrelse genom

 1. att analysera missionssituationen och i samråd med ansvariga biskopar ochprästkollegium utforma en missionsstrategi.
 2. att verka för bildande av nya koinonior och understödja dessa.
 3. att utöva Missionsprovinsens arbetsgivaransvar.
 4. att ansvara för Missionsprovinsens ekonomiska förvaltning.
 5. att förbereda och genomföra Provinskonvent.
 6. att verkställa av Provinskonventet fattade beslut.
 7. att förbereda val av biskop och utse valkommitté.

 

Konsistoriet

8 § Konsistoriets sammansättning, m.m.

 1. Konsistoriet består av missionsbiskopen med övriga biskopar som suppleanter, tre prästerliga ledamöter med suppleanter och tre icke-prästerliga ledamöter med suppleanter.
 2. Missionsbiskopen är konsistoriets preses. Konsistoriet utser inom sig vice preses.
 3. Prästerliga ledamöter utses av Missionsprovinsens prästkollegium. Icke-prästerliga ledamöter utses av de icke-prästerliga ledamöterna i Provinskonventet.
 4. Ledamöterna väljes för en tid av tre år. Val av en prästerlig och en icke-prästerlig ledamot sker varje år.

9 § Konsistoriets uppgifter är

 1. att besluta om behörighet för biskopar, präster, diakoner och diakonissor.
 2. att pröva kandidater för tjänsterna som biskop, präst, diakon och diakonissa.
 3. att besluta om behörighetskrav för predikanter och övriga medarbetare.
 4. att vara Missionsprovinsens disciplinnämnd samt instans för obehörighetsförklaring och uteslutning.
 5. att pröva prästers ansökningar om att få ingå i Missionsprovinsens prästkollegium. Prövningen avser lära och liv samt huruvida prästvigningen skett enligt god apostolisk ordning.
 6. att vara Missionsprovinsens instans för överklagande och beslutsprövning.
 7. att behandla och pröva ärenden som berör upplösning av äktenskap och ingående av nytt.
 8. att utarbeta instruktioner för kallelse, prövning, val, vigning och insättning/tillsättning av ämbetsinnehavare samt andra tjänare inom Missionsprovinsen.

Ledamöterna har tystnadsplikt vad avser personliga förhållanden som behandlas i konsistoriet.

 

Läronämnden

10 § Läronämndens sammansättning m.m.

 1. Läronämnden består av biskoparna samt minst fyra präster valda av prästkollegiet.
 2. Missionsbiskopen är läronämndens ordförande.

11 § Läronämndens uppgifter m.m.

 1. Läronämnden är Missionsprovinsens instans i lärofrågor. Den skall yttra sig över ärenden relaterade till Missionsprovinsens lärogrund.
 2. Missionsprovinsens organ och nämndens ledamöter äger rätt att begära yttranden av Läronämnden.
 3. Läronämnden kan på eget initiativ avge yttranden i sådant som den bedömer är av betydelse för Missionsprovinsens identitet.

 

Prästkollegiet

12 § Prästkollegiets sammansättning, uppgifter m.m.

 1. Prästkollegiet består av Missionsprovinsens biskopar och av konsistoriet antagna präster.
 2. Prästkollegiet sammanträder minst en gång per år.
 3. Missionsbiskopen är prästkollegiets preses. Prästkollegiet väljer inom sig en vice preses.
 4. Prästkollegiet utser inom sig läronämnd för Missionsprovinsen i vilken samtliga biskopar ingår med en biskop som ordförande.
 5. Prästkollegiet kan till sina sammanträden kalla predikanter, veniater och diakoner/diakonissor.

Provinssekreterare

13 § Provinskonventet kan utse en Provinssekreterare.
Provinssekreteraren är underställd Missionsrådet och Missionsbiskopen.Provinssekreterarens uppgifter kan vara:

– att med missionsbefallningen som grund utarbeta planer för Missionsprovinsens utveckling och konsolidering.
– att samordna verksamheten inom Missionsprovinsen, mellan dess beslutande organ och dess koinonior.
– att ansvara för Missionsprovinsens administration.
– att hålla kontakt med bibel- och bekännelsetrogna ämbetsbärare, lekmän, församlingar samt andra samfund och organisationer inom och utom Sverige.
– att samordna kontakter med media.

Provinssekreteraren är med yttrande- och förslagsrätt adjungerad till samtliga Missionsprovinsens beslutande organ.

Rätt att anhängiggöra ärenden

14 § Koinonia, ämbetsbärare, tjänare, understödjande organisation samt grupp om minst tio medlemmar inom Missionsprovinsen har rätt att begära att ärenden behandlas av Missionsrådet eller Konsistoriet.

Annan gudstjänstfirande gemenskap som betjänas av präst inom Missionsprovinsen har rätt att få ärende behandlat av biskopen eller Konsistoriet.

Kontrakt

15 § Om så är önskvärt kan Konsistoriet besluta att upprätta kontrakt inom Missionsprovinsen.

I förekommande fall utser missionsbiskopen kontraktsprost att biträda honom med ledning och tillsyn av kontraktet, eller uppdrar åt biträdande biskop att fullgöra denna uppgift.

Registrering 

16 § Missionsprovinsen i Sverige skall vara officiellt registrerad som ideell förening. Dess säte skall vara i Göteborg.

Ekonomi

17 § Eventuella medlemsavgifter för anslutna koinonior, medverkande missionsorganisationer och stiftelser fastställs av Provinskonventet.

18 § Missionsprovinsen för sina räkenskaper per kalenderår.

 

7 kap.  Beslutsprövning och överklagande

Beslutsprövning

1 § Missionsprovinsens organ, koinonior, understödjande missionsorganisationer, ämbetsbärare, tjänare och grupp om minst tre medlemmar inom Missionsprovinsen kan begära att Konsistoriet prövar huruvida beslut, fattat av Missionsprovinsens organ, ämbetsbärare eller koinonia har skett i enighet med provinsordningens bestämmelser.

2 § Medlem i koinonia kan begära att Konsistoriet prövar huruvida beslut av en koinonia som rör dess verksamhet, tjänare eller medlemmar har skett i enlighet med dess ordning.

3 § Konsistoriet kan upphäva det prövade beslutet och föreskriva att den aktuella instansen  inom en viss tidsperiod tar upp frågan till förnyad prövning.

Konsistoriet skall avvisa en begäran om beslutsprövning, om denna inte uppfyller de i 1 § stadgade förutsättningarna, och avslå denna, om beslutet fattats i enlighet med provinsordningens bestämmelser.

Överklagande

4 § Beslut fattat av andra Missionsprovinsens organ än Provinskonventet samt beslut fattat  av koinonia eller ämbetsbärare kan överklagas till Konsistoriet av koinonia eller enskild  som berörs av beslutet.

Konsistoriet kan upphäva det prövade beslutet och helt eller delvis ge bifall åt den  överklagandes yrkanden.
Konsistoriet skall avvisa ett överklagande, om detta inte uppfyller de i 4 § 1 st.  stadgade förutsättningarna, och avslå detta, om beslutets innehåll inte strider mot  provinsordningens bestämmelser.
Vid överklagande ska Konsistoriet genomföra en beslutsprövning i enlighet med 7  kap 3 §.

5 § Ett beslut får överklagas om det i en bestämmelse i denna provinsordning framgår att  beslutet får överklagas.

Övriga bestämmelser

6 § Konsistoriet skall på nytt pröva eget beslut om koinonia eller enskild som berörs av beslutet begär detta.

7 § Begäran om beslutsprövning och överklagande skall ha inkommit till Konsistoriet inom 60 dagar efter det att beslutet offentliggjorts.

 

8 kap.  Ändring av lärogrund, Missionsprovinsens upplösning

1 § Ändring av Missionsprovinsens lärogrund fordrar beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande Provinskonvent, varav minst ett ordinarie.

2 § Missionsprovinsen kan upplösas om två på varandra följande Provinskonvent med minst en månads mellanrum med minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade så beslutar. Provinskonventet beslutar om eventuellt kvarvarande medel, att överföras till verksamhet som sker i enlighet med provinsens lärogrund.

 

logotyp_mpr_75px

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer