Biskopsmöte

31 maj, 2012

Den 22—23 maj 2012 arrangerade Missionsprovinsen i Sverige och Finland ett biskopsmöte i Stockholm. Från Finland mötte biskop Matti Väisänen fram tillsammans med dekanen Esko Murto. Från Sverige deltog undertecknad tillsammans med biskoparna Lars Artman och Göran Beijer, samt provinssekreteraren Bengt Birgersson.

Efter inledande andakt och välkomsthälsning följde uppdatering om Provinsens pågående arbete i Sverige och Finland. Från svensk horisont konstaterades med intresse hur arbetet i Finland växer betydligt snabbare än i Sverige. En del tid användes för att analysera det kyrkliga läget i de respektive länderna. Kallelsen för oss alla, som Guds medarbetare, är att plantera och vattna, i förväntan om att Gud ger växten (1 Kor. 3:6).

Med tacksamhet belystes Missionsprovinsens kontakter i Norden, Europa, Afrika och Nordamerika. De s k konfessionella lutherska kyrkorna, inte minst Missouri-synoden (LC-MS), ömmar starkt för den andliga situationen i Skandinavien. Under hösten har vi därför inbjudits till konferenser i Kanada och USA i syfte att fördjupa kontakterna.
I Finland pågår planerna med att utarbeta en mer självständig stiftsstruktur. Sommaren 2010 etablerades ett finskt konsistorium och under det senaste halvåret har arbetet intensifierats i syfte att finna former för samarbetet mellan Lutherstiftelsen och det nya stiftet, inklusive relationen till Missionsprovinsen i Sverige. Det mesta pekar mot en dubbel-struktur — att Lutherstiftelsen fortsätter att existera som serviceorgan för det nya stiftet. I november planeras ett möte där alla koinonior är representerade, vilket förhoppningsvis leder till fastställande av datum för formering av det nya stiftet i Finland. Samtidigt måste saken förankras i förhållande till gällande provinsordning. I bästa fall kan stiftet i Finland träda i funktion under 2013. Relationen mellan stiften i Sverige respektive Finland kommer att upprätthållas, antagligen genom en paraplyorganisation benämnd Missionsprovinsen i Norden.

Den teologiska reflektion som pågår i ett antal lärofrågor diskuterades, t ex om apostolisk succession och ekumenik.
Nästa biskopsmöte blir den 27—28 november 2012 i Göteborg.

+ Roland Gustafsson