Den Gode Herdens församling

14 juni, 2019

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Vid Missionsrådets senaste sammanträde, den 17 maj 2019, bejakades en ny medlemsansökan, från Den Gode Herdens församling – Missionsprovinsen i Mark. Vi gläds åt att en ny gudstjänstgemenskap har bildats. Här följer en första hälsning från församlingen.

Under hösten 2017 noterades en växande grupp människor som såg ett behov av en ny församlingsplantering i Marks kommun. Skälen var flera; dels hade Göteborgs stift nyligen fått sin första kvinnliga biskop och kyrkomötet hade nyligen antagit och ålagt församlingarna i Svenska kyrkan att använda den nya handboken. Därtill var det mycket sammanlysningar i vissa pastorat vilket bidrog till att man tvingades flytta runt från kyrka till kyrka med olika gudstjänsttider, vilket i sin tur resulterar i en försvagad gudstjänst- och församlingsgemenskap. Detta tillsammans med en ökad känsla av svikande förtroende för Svenska kyrkan i allmänhet var några anledningar till att man började se behovet av en ny församlingsplantering i Marks kommun.

Rune Imberg sammankallade då till ett samtal kring situationen och eventuella vägar framåt, vilket blev startskottet till att man i januari 2018 påbörjade regelbundna bibelstudier i hemmen, varannan vecka, som har pågått fram till idag. De som nu samlades till bibelstudier och bön utgjorde därefter en arbetsgrupp som uttryckte önskan om att gå vidare med ett regelbundet gudstjänstfirande samt att bygga församling i Missionsprovinsens regi. Detta ledde fram till att gemenskapen trädde fram som en gudstjänstfirande församling den 11 mars 2018 då första högmässan firades på Lärjungagården i Torestorp. Gudstjänsten leddes av Rune Imberg och 24 gudstjänstdeltagare slöt upp. Sedan dess har gemenskapen hållit en högmässa per månad, under det att man fortsatt sitt arbete med att bilda församling.

Ett antal gudstjänster hölls den första tiden på Lärjungagården innan gemenskapen fick möjlighet att hyra Pingstkyrkan i Kinna, där man firade sin första högmässa den 2 september 2018. Under hösten kallade man också undertecknad att biträda Rune Imberg i gemenskapens arbete, och jag påbörjade en 10%-ig tjänst i församlingen fr.o.m. den 17 september 2018. I slutet av året intensifierades arbetet med att strukturera gemenskapen och en arbetsgrupp utsågs som arbetade fram ett förslag till stadgar som presenterades för de övriga gudstjänstdeltagarna. Den 3 mars 2019 utlystes den första kyrkstämman, då man valde namn på församlingen, antog stadgar och valde ett kyrkoråd. Kyrkstämman gav sedan kyrkorådet i uppdrag att ansöka om medlemskap i Missionsprovinsen. Efter Missionsrådets sammanträde i Göteborg den 17 maj har vi nu alltså fått det glädjande beskedet om att Den Gode Herdens församling har antagits som medlem i Missionsprovinsen, och vårt arbete med att bilda församling har nått sitt första mål.

Det är en stor förmån och ett privilegium att få vara med i ett församlingsplanteringsarbete och se hur en ny församling tar form. Det är inspirerande att se hur människor på olika sätt engagerar sig och bidrar med det man har möjlighet till och hur saker och ting faller på plats successivt. Utmärkande för en nyplantering som vår är ju att ingenting finns från början, av strukturer, ekonomiska medel, kyrklig utrustning, etc. Allt måste växa fram i takt med människors engagemang och bidrag. Ofrånkomligen är det mesta till en början tillfälligt och provisoriskt. Ett litet exempel på hur saker och ting har fått växa fram hos oss är bl.a. hur en i gemenskapen gick och loppisfyndande ett provisoriskt kyrksilver, och hur en annan tillverkade en förvaringsväska åt detta. Utmärkt i ett uppstartsskede med dessa kreativa idéer och praktiska utformningar!

Vi gläds åt att verksamheten växer och att nya gudstjänstdeltagare hittar till gudstjänsterna. Det är också en stor glädje att vi fr.o.m. 1 september kommer att utöka vår verksamhet till att fira högmässa första och tredje söndagen i varje månad. Enligt planen besöker missionsbiskop Bengt Ådahl församlingen för första gången den 6 oktober, bl.a. för att installera ansvarig pastor, vilket vi ser fram emot.

Med spänning ser vi också fram emot vad Herren har för tankar och planer för den nybildade församlingen, och hur verksamheten kommer att utvecklas. Allt ligger i Herrens händer – det är en förmån att få vara redskap i Hans hand, med apostelns ord i minnet att: Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske (Fil. 2:13).

Henrik Vestergård
Biträdande pastor