Elsebergskyrkan i Uddevalla

7 oktober, 2010

I Missionsprovinsens koinonia i Uddevalla har vi fått möjligheten att köpa egen kyrkobyggnad. Fastigheten ligger på Edingsvägen 20 och ligger i centrum. Det är en tradition i Uddevalla att uppkalla kyrkorna efter stads­delarna och därför har också vår församlings namn blivit Elsebergskyr­kan. Vi gläder oss mycket åt att Herren försett oss med en egen kyrka.

Det gläder oss också att vi fick bli den koinonia där missionsbiskop Roland Gustafsson utförde sin första biskopliga uppgift. På An­nandag påsk i våras invigde allt­så biskop Roland vår kyrka nyre­noverade kyrka.

I vår region har vi fått lära oss hur svårt det är att kunna få en god rytm i gudstjänstlivet när vi har varit tvungna att byta lokaler och tider olika söndagar. Liksom i Dalsland fick vi i början låna lo­kaler i Svenska kyrkan, men blev liksom där utkastade efter ett tag. Vår ämbetssyn tycks vara en stö­testen och när man ser att guds­tjänsterna är välbesökta reagerar man med att upphäva löftet om att vi får vara i Svenska kyrkans lokaler. Det är inte alltid vi lyc­kats hitta alternativa lokaler. Även Pingstkyrkan har sagt nej till att hyra ut till oss. Däremot har vi blivit mycket väl mottagna som hyresgäster hos Församling­en Fristaden och Katolska kyr­kans församling, som har S:t Hallvards kapell. Men problemet blev akut när vi i fjol inte hade någon plats där vi kunde fira nattvard. Vi fick då ha mässor i hemmen. Men efter några måna­der försedde Herren oss med bå­de ett fastighetsobjekt och pengar till det. Det var en underbar dag för oss i Uddevalla. Invigningen blev en manifestation om att Guds ord inte bär några bojor.

I början av september blev parke­ringen klar utanför kyrkan. Det gamla garaget har rivits och givit rum för flera nya parkeringsplat­ser. Vi har även satt in en nödut­gång längst bak i kyrkorummet, så att vi får vara 60 personer i lo­kalen. En luftvärmepump är tänkt att installeras för att vi ska kunna minska uppvärmnings­kostnaderna och även kunna kyla ner gudstjänstlokalen på varma sommardagar. Enligt kommunen slipper vi nu installera en ventila­tionsanläggning för 180 000 kr, utan det räcker med mindre ven­tiler och fläktar.

Därmed har vi möjlighet att dränera fastigheten för att min­ska fukt i källaren. Det blir sam­ma typ av dränering som vi har i Stigen, vilket innebär att det även blir värmeisolerande. Eventuellt har vi några föreningar som vill hyra förråden i källaren.

Till våren kan vi börja måla och tapetsera våning två. Där finns utrymme för bibelstudierum med bibliotek, barn- och ungdomslo­kal, samt pastorsexpedition.

Nya verksamheter har kommit igång denna höst. Först ut är mö­ten på vissa fredagar kl. 18.00 med föredrag, frågestund och kaffesamkväm. Vi fortsätter med katekesförklaringar på onsdags­kvällar i Elseberg och på fredags­eftermiddagar i Stigen. Studiecir­keln i Södra Bohuslän utifrån Jan Bygstads bok ”Den kristna för­samlingen” fortsätter. I Elseberg blir det också Öppet hus för alla åldrar under ojämna veckor.

Må vi alla be att detta ska bli väl­signat av Herren och att det ska fyllas med ett gediget bibliskt in­nehåll och en god gemenskaps­anda.

Per-Anders Grunnan

(Se även Mpr-bloggen 40-åring)

Kyrkoinvigning i Uddevalla

– Annandag Påsk 2010 –

I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

… låt dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken du har sagt: Mitt namn skall vara där

Så uttrycker sig kung Salomo i sin bön, baserad på Guds givna löfte, vid tempelinvigningen för c:a 3 000 år sedan. När vi i dag samlas till kyrkoinvigning i Ud­devalla får vi åberopa samma löf­te – i bön och förtröstan om att det också skall uppfyllas här och nu. Låt oss lyss­na till ett avsnitt i Salomos bön:

… kan då Gud verkligen bo på jor­den? Se, himlarna och himlarnas him­mel rymmer dig inte. Hur myc­ket mindre då detta hus som jag har byggt! Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, HERRE, min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare i dag sänder upp till dig och låter dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken du har sagt: Mitt namn skall vara där, så att du hör den bön som din tjänare ber, när han vänder sig mot denna plats. Ja, hör din tjänares och ditt folk Isra­els bön, när de vänder sig mot denna plats. Må du höra den på den plats där du bor, i himlen. Och när du hör, må du förlåta. (1 Kung. 8:27–30).

Mitt namn skall vara där … Gudsnamnet har stort utrymme och en viktig betydelse i Skriften:

ElsebergskyrkanHerren uppenbarade sig för Mo­ses vid den brinnande busken i öknen. … din faders Gud, Abra­hams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud … Jag är den Jag Är … Jag Är har sänt mig till er … Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.

Maria och Josef får av ängeln ve­ta … du skall ge honom namnet Je­sus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder … namnet Immanuel, det be­tyder Gud med oss.

Sänd av Fadern tar Jesus vid flera tillfällen det gudomliga namnet i sin mun, när han försäkrar: Jag är livets bröd, Jag är världens ljus, Jag är den gode herden, Jag är uppstån­delsen och livet, o s v.

Apostlarna får av Jesus uppdra­get, efter att han visat sig för dem som den Uppståndne …att om­vändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk…

I den apostoliska predikan försäk­ras: Hos ingen annan finns frälsning­en. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som gi­vits åt män­niskor, genom vilket vi blir frälsta.

Aposteln Paulus betygar att Jesus av Gud fått namnet över alla namn … för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tun­gor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Den som övervinner i kraft av Lammets blod får veta: Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall al­drig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusa­lem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

Så långt ett raskt, övergripande svep av det bibliska materialet be­träffande vikten och innebör­den av Guds namn.

Ett par konkreta tillämpningar på oss var och en enskilt och som för­samling:

Psalmisten skriver: Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.

Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Kära vänner: När vi i dag har glädjen att inviga detta hus för gudstjänst i anda och sanning, vill vi förena oss med Salomo i den mäktiga bönen: … vänd dig till din tjänares bön och åkallan, HERRE, min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare i dag sänder upp till dig och låter dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken du har sagt: Mitt namn skall vara där, så att du hör den bön som din tjänare ber, när han vänder sig mot denna plats. Ja, hör din tjänares och ditt folk Israels bön, när de vänder sig mot denna plats. Må du höra den på den plats där du bor, i himlen. Och när du hör, må du förlåta.

Ja, det är och förblir vår bön! Note­ra vad som var centralt, i fokus för Salomo i gudsrelationen: förlåtel­sen. Det är den kristnas kyrkans huvudtema och uppdrag: Förso­ningen och försoningens tjänst.

Allt kommer från Gud, som har för­sonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade värl­den med sig själv. Han tillräknade in­te människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sände­bud för Kristus. Det är Gud som för­manar genom oss. Vi ber å Kristi väg­nar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Salomo blev bönhörd: Jag har hört den bön och begäran du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta skall för alltid vara där.

Så är också vår bön och förtröstan, att detta hus helgas – att Guds namn blir fäst här, att Hans ögon och hjärta alltid skall vara här. Människor till frälsning och Guds namn till pris och ära!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begyn­nelsen nu är och skall vara, från evig­het till evighet. Amen.

+Roland Gustafsson