Ett märkligt åtal i Finland

”Låt er frälsas från det här bortvända släktet!” Apg. 2:40

Så sammanfattar evangelisten Lukas Petrus’ sista förmaningsord på Pingstdagen, när tre tusen människor i Jerusalem hörde och tog emot Guds ord. Också vi firar Pingst mitt ibland ett “bortvänt släkte”. Varje generation har sin kamp mot tidens strömningar. Vår tid ifrågasätter allt starkare Bibelns lära om äktenskap och kön. Det blir nu väldigt tydligt i Finland, där det hettar till.

Finska riksåklagarmyndigheten har väckt åtal mot två för oss i Missionsprovinsen kända personer. Det gäller biskop electus, pastor Juhana Pohjola, dekan för Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland och samt läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, inrikesminister 2011-2015. Åtalet gäller hets mot folkgrupp och grundar sig på en skrift som dr Räsänen gav ut 2004 på finska Lutherstiftelsens förlag och som fortfarande finns på Missionsstiftets hemsida (på både finska och svenska), ”TILL MAN OCH KVINNA SKAPADE HAN DEM – De homosexuella relationerna utmanar den kristna människouppfattningen” (se länk nedan). Juhana Pohjola åtalas pga. sin roll som ansvarig utgivare av skriften och Päivi Räsänen åtalas för att hon i den gjort uttalanden som kränker homosexuellas människovärde, och att hon därmed överskridit gränserna för yttrande- och religionsfriheten. Hon åtalas också för några olika uttalanden hon gjort i sociala medier, samt i ett radioprogram med rubriken ”Vad tänkte Jesus om homosexuella” – uttalanden som enligt riksåklagaren är att betrakta som nedsättande för homosexuella. 

Päivi Räsänen

Päivi Räsänen har gett uttryck för hur överraskad, ja, chockerad, hon blev när hon fick vetskap om riksåklagarens beslut om åtal. ”Jag tror inte att jag är skyldig till hot, förtal eller att ha förolämpat någon grupp av människor.” För henne handlar detta om Bibelns lära om äktenskap och kön. Hon lyfter frågan om det ska vara möjligt att uttrycka sin övertygelse utifrån Bibeln och Kyrkans klassiska tro. Hon menar att Paulus undervisning i den här frågan inte bara handlar om att försvara äktenskapet utan också människors räddning till evigt liv, och att om Guds ord töms på läran om synd, omintetgör man också själva kärnan i den kristna tron – Jesu korsoffer för alla synder och vägen till evigt liv. 

Päivi Räsänen vet nu, att en eventuellt fällande dom skulle kunna leda till två års fängelse eller böter. Hon säger att hon går med frimodighet till rätten: ”Jag är villig att försvara yttrande-och religionsfrihet så långt jag behöver. Samtidigt uppmuntrar jag andra att utöva sin yttrandefrihet och religionsfrihet. Detta beslut visar att nu är det dags att försvara dessa friheter.” Hon säger också att  hon är tacksam för bönestöd.

Juhana Pohjola

Juhana Pohjola kommenterar åtalet bl a så här: “Som en kristen vill jag inte och kan inte diskriminera eller förakta någon som är skapad av Gud. Varje mänsklig varelse, skapad av Gud och återlöst av Kristus, är lika värdefull. (—) Samtidigt förändrar inte detta det faktum att enligt Bibeln och kristen människosyn är homosexuella relationer emot Guds vilja och att äktenskap är avsett endast mellan en man och en kvinna. Detta är vad den kristna Kyrkan alltid har lärt och och alltid kommer att lära.”

Finska Missionsstiftet är Missionsprovinsens systerstift liksom Det evangelisk-lutherske stift i Norge. I november 2015 undertecknades ett gemensamt dokument om kyrkogemenskap och ömsesidigt samarbete. Det ger oss alldeles särskild anledning att ställa oss ”skuldra vid skuldra” med vännerna i Finland. Det betyder först och främst att vi ställer oss bakom vad som uttrycks i Päivi Räsänens lilla skrift från 2004 och uttrycker vår sympati och vårt stöd för dem. Vi är redo att var och när det fordras av oss att bekänna Skriftens lära om äktenskap och samliv offentligt. Vi vill enskilt och i våra församlingar be för de rättegångar, som nu kommer, att de åtalade får frimodighet och kraft att bekänna Kristi namn. Vi vill be att varken yttrande- eller religionsfriheten ska bli satta ur spel i vårt finska broderland.

Våra tre nordiska systerstift är alla medlemmar i International Lutheran Council (ILC), som organiserar ett femtiotal lutherska kyrkor med tydlig klassisk luthersk bekännelse. ILC:s generalsekreterare teol dr Tim Quill uttrycker i ett gemensamt uttalande bl. a. följande: 

”Trogna kristna måste uttrycka solidaritet med sina lidande finska lutherska bröder och systrar. Vi får inte vara tysta utan uttrycka berättigad indignation inför de steg, som tas av finska myndigheter och kräva att förföljelsen av dem, som håller fast vid historisk kristen undervisning om sexualitet, upphör. Jag uppmuntrar kristna världen runt att be för Juhana och Päivi, och att följa Jesu befallning: Älska dina fiender och bed för dem som förföljer dig.”

År 2003 ägde ett uppmärksammat mål rum i Sverige. Pingstpastorn Åke Green hade i en kyrka i Borgholm hållit en predikan om “Man och Kvinna – Guds skapelseordning” och benämnt utövad homosexualitet inte bara som synd utan också som “en abnormitet och cancersvulst på samhällskroppen”. Han anmäldes och dömdes av Tingsrätten till en månads fängelse, men friades i Hovrätten. Den domen överklagades till HD (Högsta Domstolen), som i november 2005) valde att inte fälla honom med hänvisning till antagandet att han i Europadomstolen skulle bli friad med hänsyn till både religions- och yttrandefriheten (se länk nedan). Man kan ha synpunkter på pastors Greens ordval och tillvägagångssätt, men det var klassisk biblisk lära han bekände.

Missionsprovinsens biskopar (A Olsson, G Beijer och L Artman) gav 2009 ut ett biskopsbrev, “Till man och kvinna skapade han dem”, som i sak bekänner samma kyrkans klassiska lära som Päivi Räsänen i sin skrift (se länk nedan). Det har gått tolv år sedan dess. I bön vill vi se upp till Kyrkans Herre, och vi vill be att han visar oss vad det är att i denna tid bekänna hans namn, samtidigt som vi ber för våra vänner i Finland.

Signerat-redaktionen

Länk till Päivi Räsänens skrift:

https://www.lhpk.fi/wp-content/uploads/2019/11/Till-man-och-kvinna.pdf

Fakta i Åke Green-målet:

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2011/Nr-72011-Argang77/Fakta-Ake-Green-malet/

Länk till Missionsprovinsens biskopsbrev om äktenskapet från 2009:

https://missionsprovinsen.se/wp-content/uploads/2009/03/2009-03-17_biskopsbrev.pdf

Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför. Från Missionsrådets protokoll i november 2020: 

”Profilutskottets syfte är att verka för att det, genom Missionsprovinsen, i vårt land skall finnas en tydlig och hörd röst för biblisk kristendom. Utskottets uppdrag är att hitta former för detta syftes förverkligande, såväl genom inåtriktad som genom utåtriktad verksamhet.”

Utskottet är redaktion för “Signerat”, som är tänkt att vara en form av ledarartiklar, ibland signerade av redaktionen och ibland signerade av författarna själva, inom eller utom utskottet. PrU består av, Adam Davidsson (lärare, musiker, Åstorp), Johanna Nygård (socionom, Uppsala), Elof Ängdahl (lärare, Nybro) Roland Gustafsson (bp em, Halmstad) och Bengt Birgersson (prost, Göteborg).