Evangelisk luthersk församling Umeå

25 mars, 2019

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Församlingen bildades 2013 och är sedan dess med i Missionsprovinsen. Men redan långt tidigare bedrevs en omfattande församlingsverksamhet. Församlingen har sitt ursprung i den missionsförening inom Bibeltrogna vänner som bildades 1934 i Umeå. 

I början av 70-talet införskaffades den fastighet som idag bär namnet Sackeuskyrkan, men som till en början hette Rosenisalen och senare Lutherska kapellet. Sackeuskyrkan ligger på Pilgatan, strategiskt belägen i direkt närhet till Umeå centrum.

Föreningsverksamheten övergick med tiden mer och mer till att bli av församlingskaraktär. 2006 tillkallades undertecknad att regelbundet komma för att ha sakramentsförvaltning. 2008 kallades och installerades jag som kyrkoherde, då jag och min familj också flyttade till Umeå från Skellefteå. Sedan 2017 har vi haft glädjen att ha Jonatan Ådahl som komminister. Ytterligare åtminstone fyra präster vigda i Missionsprovinsen har återkommande betjänat församlingen under årens lopp. Jonas Brandt är sedan mars i år församlingens ordförande.

Umeå är en universitetsstad och medelåldern på befolkningen är därför förhållandevis låg. Det märks också i församlingen. Vi har många unga vuxna i församlingen, inflyttade till Umeå för att studera. Det är glädjande att människor från olika sammanhang känner sig hemma i Sackeuskyrkan. Samtidigt är omsättningen på människor in och ur församlingen stor. En hel del flyttar efter avslutade studier. Det är förstås vemodigt när någon lämnar församlingen. Men det är också en möjlighet, sett ur ett annat perspektiv: under tiden dessa människor finns i församlingen, får de fördjupning i Guds ord och den lutherska bekännelsen. De får också ett perspektiv på ett ordnat församlingsliv – intryck som de kan ta med sig dit de drar vidare.

Hur ser då församlingslivet ut? Nästan varje söndag firar vi högmässa i Sackeuskyrkan. I genomsnitt samlas omkring 80 gudstjänstfirare. Någon gång kan det vara 100 personer – då är det fullt. En viss sondering efter en större kyrkolokal sker, men i dagsläget är ingen annan lokal aktuell. Nästan vid varje gudstjänst är det söndagsskola för barnen under predikan. Årligen döps 2–4 barn i församlingen. Utöver söndagens gudstjänster har vi mycken annan församlingsverksamhet under veckorna, såsom bibelstudier, veckomässor, Alpha-grupp och barnsamlingar.

Församlingen är – liksom den föregående föreningen – ansluten till ELM-BV. Genom årens lopp har många i församlingen varit i dess missionstjänst. Kopplingen till missionsländerna är fortsatt påtaglig. Vi har också en koppling till Finland, dels genom att flera medlemmar i församlingen kommer från Österbotten och dels genom kontakter med Missionsstiftets församlingar i Vasa och Jakobstad.

Utöver verksamheten i Umeå arbetar vi som församling, indirekt genom vår anslutning till ELM Nord, också i en större region. Det innebär framförallt en koppling till verksamheten på Missionsgården Fridhem i Vännäs, där vi främst deltar i barn- och lägerverksamhet. ELM Nord bedriver också verksamhet på andra orter, från Örnsköldsvik i söder till Piteå i norr. Också på dessa orter tjänstgör Missionsprovinsens präster.

När jag nu till sist avlutar denna hälsning från Umeå vill jag göra det med konstaterandet att allt arbete som är värt att nämna, från början till slut är Guds verk. Utan Guds nåd och ledning hade varken jag eller församlingen haft något att omtala. Det är till syvende och sist Herren som verkar, genom Ordet och sakramenten, till välsignelse för oss. Soli Deo gloria!

David Appell
kyrkoherde

www.sackeuskyrkan.se