Församlingsdag i Mariakyrkan

26 mars, 2017

Lördagen den 18 februari 2017 samlades ett knappt 20-tal personer från Mariakyrkan i Uddevalla till en dag med samtal och undervisning om församling och församlingsgemenskap, i fornkyrkan och idag 2017. Vi inledde dagen med att samtala om vad församling är och vad vi, var och en, har för förväntningar, förhoppningar, tankar och idéer om församlingen och vår gemenskap.

Som inramning av dagen stod Efesierbrevet 4:1–13, där Paulus bl a skriver att Jesus … gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tanken med dagen var att lyfta fram och påminna om att bygga och vara församling alltså inte först och främst är något som prästerna gör, utan något som vi, som heliga på en plats, gör tillsammans – var och en med sina gåvor och sina uppgifter. Vi präster har en viktig roll, ett högt kall att utrusta de heliga, men sen har församlingen och du som enskild kristen i gemenskapen en minst lika viktig roll att bygga upp Kristi kropp. Därför är det också viktigt att vi tillsammans samtalar om hur vi gemensamt vill arbeta med och i vår församling.

Rune Imberg från Församlingsfakulteten var inbjuden att ge ett lite mer djuplodande perspektiv kring församling och församlingsgemenskap i fornkyrkan och i Nya Testamentet. Rune inledde med att återge ett par fallgropar kring ordet präst. Han menar att dessa fallgropar är viktiga att se för att sedan kunna förstå Nya Testamentets undervisning om församlingen. Enkelt uttryckt handlade det om att det nytestamentliga ordet präst/äldste inte är det samma som gamla testamentets präst/ offerpräst, utan funktionen som offerpräst i nytestamentlig tanke ligger på alla kristna i det allmänna prästadömet. Den nytestamentliga termen präst är däremot en ny titel som egentligen betyder äldste och har mer med uppdraget som herde eller lärare att göra. Utifrån detta talade sedan Rune bl a om det allmänna och det särskilda prästadömet och vilka uppgifter Nya Testamentet lägger på respektive tjänst. Han visade också på hur man i fornkyrkan tänkte kring dessa frågor. Rune tog även upp några av de bilder som Nya Testamentet ger av församlingen, däribland bilden av församlingen såsom en kropp och varje kristen som en lem i denna kropp, som har Kristus som huvud. Han påpekade att denna bild tydligt visar på varje enskild lem som betydelsefull för kroppen och att varje lem berör alla andra lemmar. Som ett exempel tog Rune detta med att ha en sticka i handen och hur det påverkar hela kroppen.

Efter en god soppa och trevlig gemenskap kring matbordet fortsatte undertecknad med att ge ytterligare grundläggande tankar kring församling och församlingsgemenskap utifrån de så kallade fyra B:na från Apg. 2:42 (Bibeln, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna). Som en fördjupning av dessa B:n talade jag också om liturgi/gudstjänst som centrum och utgångspunkt för församlingens verksamhet, martyrium / vittnesbördet och diakoni (kärlekens gärningar) som viktiga beståndsdelar i en församling och dess gemenskap.

Vi avslutade sedan dagen med att dryfta olika frågeställningar och utmaningar vi som församling står inför och efter lite fika kunde vi återvända hemåt med en förnyad inspiration att gemensamt vara och bygga församling i Uddevalla.

Henrik Vestergård
Komminister