Från biskopens bord

19 september, 2015

– September 2015 –

Organisation, förvaltning och tjänster
I slutet av augusti genomfördes sammanträden i Läronämnden, Missionsrådet och Konsistoriet. Här och nu vill jag kortfattat nämna följande:
   Ett antal koinonior har rapporterat om rikt gudstjänstfirande och aktiviteter av olika slag under den gångna sommaren. – Tacka Herren, för han är god, evig är hans nåd.

   Arbetet med en del organisationsförändringar fortsätter. Jakob Okkels, som under många år arbetat som administratör på kansliet, flyttade med sin familj i månadsskiftet maj–juni till Kisa (se Sändebrev nr 82, maj 2015). Missionsrådet beslutade vid augustisammanträdet att Jakob fr o m den 1 september tillträder en tjänst som biskopens adjunkt (40 % av heltid). Befattningsbeskrivningen anger bl a följande:

• Samverka med Missionsbiskopen och i samråd med honom prioritera och bistå i de olika uppdragen som stadgas i Provinsordningen (kap 5 § 8) och vara kontaktperson i förberedelser och uppföljning av ärenden på Missionsbiskopens bord.
• Förbereda och genomföra olika aktiviteter inom Missionsprovinsen som biskopsvisitationer och andra sammankomster i samverkan med Missionsbiskopen
• Ha löpande kontakter med koinonior, befintliga och sådana som är på väg att växa fram.
• Stödja Missionsbiskopen i framtagning av underlag och utredningar till Missionsråd, Konsistorium och Läronämnd.
• Delta i Konsistoriets arbete och fungera som sekreterare.
• Medverka i Missionsprovinsens interna och externa informationsarbete.
   Dessutom är Jakob tills vidare ansvarig redaktör för Sändebrevet (10 % av heltid). Med bosättning i Kisa har han pastoralt ansvar för koinonian Tabor och för nybrottsarbete i Linköpingsområdet.
   Fixeringen av provinssekreterare Bengt Birgerssons fortsatta tjänst är ännu inte fastställd. Mer om detta senare under hösten.
   Vi har tidigare informerat om en större gåva som tillfallit Missionsprovinsen. Missionsrådet har fattat beslut om användning och förvaltning, något som kommer att redovisas vid Konventet i oktober.
   Magnus Olsson har under månaderna maj–augusti fullgjort en deltidstjänst som pastor i Blekinge och Sydöstra Småland. Kyrkliga Förbundets Givartjänst har fattat beslut om bidrag till förlängning av tjänsten under fem månader, 50 % av heltid under tiden 17 augusti 2015–17 januari 2016. Missionsprovinsen bidrar till Magnus tjänst med 10% av heltid.

Internationella kontakter
Den 6–12 augusti 2015 besökte jag Dallas, USA. Lördagen och söndagen den 8–9 augusti arrangerades Global Confessional and Missional Lutheran Forum, initierat av North American Lutheran Church (NALC). Antydningar om detta forum gjordes redan under sommaren 2014, när Bengt Birgersson och undertecknad deltog i NALCs konvent i Charleston (se Sändebrevet nr 76, oktober 2014). Vi var ett 20-tal deltagare: de flesta från NALC och för övrigt från Tyskland, Die Internationale Konferenz Bekennender Gemeinschaften (IKGB), från Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge, Evangelisk Luthersk Nettverk i Norge, från Evangelisk Luthersk Netværk i Danmark, två representanter från Afrika: generalsekreteraren i Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) och en biskop från Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) och undertecknad från Missionsprovinsen.
   Överläggningarna ledde fram till ett preliminärt dokument om formandet av ett globalt lutherskt nätverk, med tre syften: 1) ömsesidigt stöd och uppmuntran i missionsuppdraget, 2) teologisk reflektion i samtida frågor, i Bibelns och bekännelsens ljus, och 3) strategiskt tänkande så att församlingar och präster kan förnyas för mission och lärjungaskap. Detta förslag kommer nu att föreläggas respektive kyrka / organisation för överväganden.
   En utförligare rapport från besöket i Dallas kommer att publiceras på Missionsprovinsens hemsida.
International Lutheran Council (ILC), en paraplyorganisation för ett 30-tal konfessionella lutherska kyrkor, inbjuder till en konferens i Buenos Aires, Argentina under tiden 24–27 september. Dessa samlingar hålls vart tredje år. Bengt Birgersson deltog i Seoul, Sydkorea år 2009 och själv var jag närvarande i Niagara Falls, Kanada år 2012. Kontakterna är viktiga eftersom Missionsprovinsen, tillsammans med Missionsstiftet i Finland och Det evangelisk lutherske stift i Norge arbetar vidare med frågan om närmare kontakter med ILC. Temat för konferensen är Bringing the Reformation to the World, med studium av artiklarna 4–10 i den Augsburgska Bekännelsen. Mitt besök i Argentina blir under tiden 22–29 september – allt om Gud vill!

Besök i Prässebo och Kungälv
Söndagen den 6 september 2015 besökte jag, tillsammans med prosten Per-Anders Grunnan, dessa nya utposter i västra delen av Västergötland och i södra Bohuslän. Gudstjänstfirande påbörjades under 2014 och verksamheten har kontinuerligt utökats, inklusive katekesförhör och bibelförklaringar.
   Gruppen i Prässebo fungerar tills vidare under benämningen Kyrkliga Förbundet i Göta Älvdalen. Gemenskapen fungerar som ”en husförsamling”, i en bostad inredd som ett kapell. Ägaren, Stefan Brännerud, fungerar som kantor. Prosten Per-Anders Grunnan har i en artikel i Kyrka & Folk (nr 39, 29 september 2011) beskrivit detta fenomen på följande sätt:

Stefan Brännerud har ett stort fritidsintresse – att spela orgel. När han byggde sitt nya hus för några år sedan byggde han det runt sin orgel. Genom att placera orgeln på andra våningen, med öppet till nock och räcken som gör att man kan se honom på sin orgel från både matplats och vardagsrum liknar villan något av en kyrka.

Här firades högmässa i alla enkelhet, drygt 20 personer var på plats.
   Ett 40-tal personer deltog i eftermiddagsgudstjänsten i Kungälv. Sedan drygt ett år tillbaka samlas en grupp, knutna till Kyrkliga Förbundet i Södra Bohuslän, troget till gudstjänster och bibelstudier i Aktiva Länkens lokal i stadens utkant.
   Verksamheten på dessa platser leds av prosten Per-Anders Grunnan, biträdd av komministrarna Tobias Olsson och Henrik Vestergård. Dessa bröder har också ansvar för regelbundet gudstjänstfirande i Stigens kyrka och Mariakyrkan i Uddevalla.

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop