Från Missionsbiskopens bord – aug. 2014

2 september, 2014

I förra rapporten informerades om besök i USA, resor som genomfördes enligt planerna. Vi hoppas så småningom kunna rapportera lite mer i detalj, bl a om kontakterna med North American Lutheran Church (NALC).

Under senare delen av resan, den 28—31 juli, hade jag möjlighet att vara med på Institute on Liturgy, Preaching and Church Music vid Concordia University i Seward, Nebraska – ett arrangemang anordnat av Lutheran Church Missouri Synod (LCMS). Drygt 400 personer deltog – präster, kyrkomusiker och lekfolk – i ett rikt gudstjänstliv med högmässor, daglig matins, evening prayer och prayer at the close of the day, fantastiska musik- och sånginslag, rika liturgiska inslag av tidebönskaraktär och överlag god förkunnelse.

En av dagarna fick jag ett samtal med LCMS-presidenten Matthew C Harrison och kunde uppdatera honom om Missionsprovinsens arbete och våra nordiska kontakter. Han visade stort intresse och undrade hur vi kunde gå vidare i samarbetet? Harrison antydde att han ännu inte besökt Skandinavien och lovade att samråda med sina närmaste medarbetare om framtida åtaganden i Norden.
Den senare delen av vårt samtal ägnades åt situationen i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Han föreföll vara väl medveten om läget, t ex att ärkebiskop Obare är på väg att pensioneras. Jag försökte i korthet lyfta fram en analys, tre aspekter på bekymmer i ELCK som jag tidigare delat med Missionsprovinsens Missionsråd:
1) konstitutionella problem, 2) etniska konflikter/kyrkopolitik, och 3) ”partners” positiva och negativa påverkan i ELCKs arbete.

Med avseende på den tredje punkten fick vi ett intressant samtal. Harrison medgav att allt från LCMS sida i ELCKs arbete inte varit till välsignelse, bl a enskilda LCMS-församlingars kontakter och förmedling av såväl projekt som ekonomiska insatser, utom kontroll från Missouri-synodens huvudkontor. Jag försökte uppmuntra, att ”partners” borde utvärdera sina insatser gentemot ELCK. Tack vare detta samtal finns det anledning att följa upp kontakterna med LCMS och ELCK brevledes i nämnda ärenden.

Den 2–3 september arrangeras det nordiska biskopsmötet i Helsingfors, ett forum för Missionsprovinsen i Sverige, Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland och Det Evangelisk-Lutherske Stift i Norge. Från Sverige deltar undertecknad, biträdande biskoparna Lars och Göran och provinssekreterare Bengt Birgersson.

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark firar 50-årsjubileum lördagen den 27 september i Viborg. Ordföranden Hans Olav Okkels, medlem i Missionsprovinsens prästkollegium och ledamot i Konsistoriet, har förmedlat inbjudan till Missionsprovinsen. Jakob Okkels och undertecknad planerar att delta i högtiden och hoppas samtidigt kunna knyta gamla och nya kontakter i Danmark.

På hemmaplan har vi under den närmaste tiden viktiga överläggningar i Konsistorium (29/8), Missionsråd (30/8) och Läronämnd (26/9). Sedan dröjer det inte länge förrän det blir Provinskonvent i Uddevalla (4/10). – Allt om Gud vill!

+Roland Gustafsson