Glädjande utfall i Överklagandenämnden

25 oktober, 2019

Till sist kom Överklagandenämndens utslag – och när det väl anlände innehöll det ett mycket glädjande besked.

Den 17 januari 2019 (på 31-årsdagen av min prästvigning) beslöt Domkapitlet i Göteborg att ”avkraga” mig, alltså ta ifrån mig rätten att i fortsättningen tjänstgöra som präst i Svenska kyrkan; den 14 oktober, nästan nio månader senare, upphävde Svenska kyrkans Överklagandenämnd (ÖN) detta beslut och återgav mig rätten att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst. Det var dessutom ett enhälligt beslut i ÖN.

På ett personligt plan var utslaget mycket glädjande. Domkapitlet hade hävdat att jag brutit mot de löften jag avgav vid min prästvigning, ÖN konstaterade att så inte var fallet, vilket är en viktig upprättelse för mig. Det uttrycks så här: Enbart det förhållandet att Rune Imberg uttrycker åsikter som inte är förenliga med Svenska kyrkans nu gällande ordning på det sätt som skett medför dock inte att han kan anses ha brutit mot sina vigningslöften.

Principiellt sett är utslaget synnerligen viktigt. Återigen har ÖN upphävt ett beslut som fattats av Domkapitlet i Göteborg och som riktats mot en präst, i detta fall mig, som står för en bibel- och bekännelsetrogen linje. Utfallet blir därmed en upprättelse för hela den teologiska linje som vi – ett antal präster och en stor skara lekmän – står för. Vår linje, som våra föregångare kämpade för redan på 1950-talet, har sina rötter i klara bibelord, ett entydigt och uttalat ställningstagande i fornkyrkan och en obruten kyrklig praxis ända fram till 1900-talet.

ÖNs beslut innebär alltså att det nu är på tiden att Svenska kyrkan, på riksnivå och stiftsvis, går in i teologiska samtal med sina teologiska minoriteter, däribland oss inom Missionsprovinsen. Vi är många som hoppas att Svenska kyrkan för första gången på många decennier ska gå in i seriösa samtal, där man visar respekt för sin motpart och inte kommer med ambitionen att återigen köra över oss. Låt detta med sådana teologiska samtal vara ett stort böneämne inom Missionsprovinsen!

Gud välsigne Svenska kyrkan och Missionsprovinsen!

Den som vill läsa dokumentationen kring mitt ärende kan enklast finna den på kyrkligdokumentation.nu. Det handlar om sex dokument, daterade 23/2–14/10.

Rune Imberg
präst i Svenska kyrkan
och Missionsprovinsen

Se även debatten i Kyrkans Tidning