Guds ord bär inte bojor (2 Tim. 2:9)

22 maj, 2016

Det har fastslagits att präster i Svenska kyrkan får tjänstgöra i Missionsprovinsen och andra liknande sammanhang, när de följer Svenska kyrkans ordning. Det är Överklagandenämnden som slutgiltigt uttalat sig om hur Kyrkoordningen skall förstås.

Flera präster i Svenska kyrkan har under åren förklarats obehöriga av ansvariga domkapitel, därför att de har lett gudstjänster i Missionsprovinsens församlingar eller på annat sätt varit involverade i Missionsprovinsens verksamhet.

Senast skulle bl a två pensionerade präster, Ragnar Block (övre bilden) och Pekka Heikkinen (nedre bilden), förklara sig inför Göteborgs domkapitel. Domkapitlet hade redan i februari 2012 hade skickat ut ett brev till alla stiftets präster, att obehörigförklaring kunde vara konsekvensen av att leda gudstjänst i Missionsprovinsen. Men när Block och Heikkinen i december 2015 förklarades obehöriga, överklagade de besluten för Svenska kyrkans Överklagandenämnd, som i sin tur beslutade att upphäva domkapitlets obehörigförklaring den 7 april i år.

Både Ragnar Block och Pekka Heikkinen som tjänat i Svenska kyrkans församlingar genom många år är alltså fria att förkunna Guds ord i Missionsprovinsens församlingar och betjäna dem med Herrens heliga nattvard, om de håller sig till Svenska kyrkans ordning. Och den ambitionen ligger klart inom ramen för Missionsprovinsens grund och ändamål, – i alla fall så länge nuvarande ordning kan användas.

Detta beslut gäller givetvis inte bara de två nämnda prästerna som predikat när de kallats, utan även alla de präster som omfattades av brevet från Göteborgs domkapitel i februari 2012 är fria att förkunna Guds ord i enlighet med sina vigningslöften och med den stora räkenskapsdagen för ögonen.

Det finns mycket att göra om man vill ”verka i lydnad för Jesu missionsbefallning”!

Läs handlingarna på Kyrkligdokumentation