Helga Trefaldighets församling

23 januari, 2019

– en hälsning från en av Missionsprovinsens församlingar –

Två år med Missionsprovinsen i Kronoberg

Ett antal barnfamiljers önskan om att ge sina barn en fast punkt i kyrkolivet blev under hösten 2016 till en arbetsgrupp för Missionsprovinsens etablering i Växjö. Kronoberg är ett av de län som tydligt präglats av gammalkyrkligheten, inte minst genom G A Danells långa tjänst som domprost i Växjö.

Det finns fortfarande spår av detta men för flera av familjerna innebar söndagarna en återkommande jakt efter att söka upp goda förkunnare. Det är inte optimalt när det kommer till att fostra barn in i ett kristet liv. Det går att överleva i undantagstillstånd men för att växa behövs kontinuitet och normaltillstånd. Arbetsgruppen undersökte möjligheten att få en präst från Missionsprovinsen till Växjö. Under vintern 16-17 påbörjades ett gudstjänstliv med tillresande präster, innan Simeon Appell valdes till kyrkoherde och under sommaren 17 flyttade till trakten.

Från första stund var frågan om lokal ett problem. De flesta lämpliga byggnader används redan på söndagsförmiddagar och det är trångt i den växande staden Växjö. Under en period var vi i kommunens lokaler för arbete med funktionsnedsatta i utkanten av staden, sedan i en mer centralt belägen men mindre smidig lokal som vi lämnade mot slutet av sommaren 2018.

När sökområdet utvidgades fick vi ett erbjudande om att husera i den tidigare pingstkyrkan i Alvesta. Dess församling har gått upp i Ulriksbergskyrkan, en stor frikyrkoförsamling i Växjö. Det har inte bara inneburit en lösning på problemen med att hitta gudstjänstlokal i Växjö utan även att församlingen fått se fler gudstjänstdeltagare. Det blev påtagligt att när Herren stänger en dörr på ett ställe, öppnades en annan dörr för oss. Att få en så smidig och välfungerande lokal från ett oväntat håll är en välsignelse. En som vi redan fått se komma andra till del.

Det har visat sig finnas ett uppdämt behov av ett regelbundet gudstjänstliv i Alvesta, så att vi numera samlar närapå ett fyrtiotal personer en vanlig söndag. Vi har erfarit att de personliga kontakterna är viktiga för att kunna hjälpa människor att hitta till oss. Församlingsmedlemmars rika sociala kontaktnät i kombination med en frimodighet att inbjuda till gudstjänster har medfört att ett antal nya numera har vår församling som sin primära andliga hemvist.

Utöver regelbundna gudstjänster, för tillfället minst varannan vecka, så arbetar församlingen med att upprätthålla församlingslivets hela bredd. I detta sammanhang kan påminnas om det som man i svenskkyrklig kontext talar om, nämligen församlingens fyrfaldiga uppdrag – att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Det innebär att vi ett antal gånger per termin har fördjupande undervisningssamlingar kring centrala frågor rörande vår tro och tillbedjan. En viktig diakonal insats är att besöka de som t ex av ålder inte längre förmår ta sig till gudstjänster. För de många barnen i vår församling är det naturligt att vara med i gudstjänsten tillsammans med övriga generationerna, men vi erbjuder söndagsskola en kort stund innan gudstjänstens början. Utöver det har vi månatliga samlingar med skolbarnen.

Detta var en överblick över vår församlings korta, men innehållsrika historia. Vi började en gång i Växjö men befinner oss alltså nu i Alvesta. Det betyder inte att vi lagt Växjö åt sidan. Vår förhoppning är att vi i framtiden, om det blir förr eller senare får Herren utvisa, kan återuppta ett arbete i Växjö vid sidan om arbetet i Alvesta. Växjö är en snabbt växande stad och inte minst finns det ett viktigt arbete att göra genom att nå ut till stadens många studenter vid Linnéuniversitetet. För en sådan insats fordras bön och klokt förarbete, så att vi får gå i av Herren förberedda gärningar. Vårt växande arbete gör att vi ser behovet av ytterligare pastorala resurser på plats för att stötta vår kyrkoherde. Är det så att dessa möjligheter kan öppnas redan under innevarande eller nästkommande år!? Kanske är det någon som nu läser dessa rader som upplever en kallelse att bistå i en sådan roll eller av annan anledning tänker sig en flytt till vår trakt? Tveka inte att höra av Dig till oss!

Till sist kan nämnas att vi under året också genomgått de mer formella stegen för att bli en församling. Genom att bli en egen juridisk person har vi nu möjlighet att själva hålla i vår ekonomi. Med dessa rader vill vi uttrycka vår tacksamhet till Missionsprovinsen, inte minst till biskop Roland och kassör Nils Töyrä, som från första stund stöttat oss och hjälpt oss att på ett ordentligt sätt hushålla våra ekonomiska medel, så att vi i lugn och ro kunnat förbereda en församlingsbildning. Vår glädje och tacksamhet är också stor över att vi sedan i höstas får ingå i Missionsprovinsens sammanhang som en ansluten koinonia och får stå i gemenskap med bröder och systrar i Guds rike över hela vårt land. För allt detta säger vi Soli Deo Gloria.

Jacob Sidenvall och
Simeon Appell