Johanneskoinonian vid Gratia Dei i Kristianstad

3 november, 2010

JEAppell_Installeras

Biskop Roland installerade Jan-Erik Appell som kyrkoherde i Johanneskoinonian den 6 november

Johanneskoinonian hade glädjen att vid den högtidliga installationen i Den Himmelska Glädjens Kapell på Alla Helgons Dag 2010 få ta emot Jan-Erik Appell som kyrkoherde. Han insattes i sin nya uppgift av missions­biskop Roland Gustafsson.

Cirka sextio personer hade mött upp, bl.a. hade S:t Markus för­samling i Lund sammanlyst sin gudstjänst till Gratia Dei. I pro­cessionen, som leddes av Jan-Eriks son Josef som är medlem i församlingen i Lund, deltog föru­tom Jan-Erik och biskop Roland också Johanneskoinonians kyrk­värdar Göte Hansson och Robert Johannesson samt prästerna Arne Andersson och Patrik Toräng. Det blev därigenom ett synligt tecken på Missionsprovinsen-Syd, som nu har blivit verklighet. I denna ingår församlingen i Lund, Johanneskoinonian och de många predikoplatser där Arne Andersson under gångna år in­lett en verksamhet. Prästparet Appell bjöd efter högmässan på kyrklunch i Ljusets Hall, varvid det fanns goda tillfällen till sam­tal. Jan-Erik kommer nu att i ge­nomsnitt leda två högmässor i månaden vid Gratia Dei, medan biskop Lars Artman leder två. Det pastorala ansvaret för Johan­neskoinonian har nu Jan-Erik.

Det behövs nog några ord om den lite invecklade ansvarsför­delningen vid Gratia Dei. Fastig­heten förvaltas av en stiftelse, Gratia Dei-stiftelsen, som grun­dades 1950 av Gunnar Rosendal (Fader Gunnar). Denna stiftelse har yttersta ansvaret för verk­samheten vid Gratia Dei. Det handlar om uthyrning, f.n. bor här femton personer varav nio studerande, skötsel av fastighe­ten och även att gudstjänster firas. Ansvaret för dessa guds­tjänster har tidigare innehafts av Vänkretsen vid Gratia Dei, och sedan denna upplösts, av guds­tjänstgemenskapen. För ett par år sedan överlämnade stiftelsens styrelse ansvaret till Johannes­koinonian. Sedan dess är alltså gudstjänstverksamheten fullt ut en del av Missionsprovinsen. Genom att koinonians medlem­mar åtagit sig all skötsel av Gra­tia Dei, både yttre och inre, och att handha all uthyrning får koi­nonian disponera Den Himmel­ska Glädjens Kapell och Ljusets Hall utan några ytterligare utgif­ter. Koinonians och stiftelsens ledning är delvis sammanfallan­de, vilket är avgörande för att allt skall kunna ske smidigt.

 

JanErikAppell

Jan-Erik Appell

Däremot bekostas prästernas löner vid Gratia Dei i sin helhet genom gåvor av personer som deltar i gudstjänsterna. Ett präst­lönekonto har upprättats för än­damålet. Vi ser det som viktigt att inte vara beroende av gåvor från olika organisationer, utan att koinonian själv skall bära dessa omkostnader.

Utöver detta bidrar Kyrkliga Förbundet för Evangelisk luthersk tro under ett år med bidrag till en 20-procentig tjänst för Jan-Erik Appell med inriktning på pastoralt arbete för förbundets lokalavdelningar i regionen.

Genom att nu Jan-Erik och Anna-Karin Appell också har flyttat in i en helt nyrenoverad trerums­lägenhet vid Gratia Dei har för­samlingen uppnått stora fördelar. Det kan inte nog uppskattas att det finns personer boende i kyr­kans lägenheter, som har en di­rekt koppling till församlingen. Undertecknad med hustru Carin flyttade dit i fjol och nu alltså ma­karna Appell.

Ofta kommer det människor, som vill besöka Gratia Dei, och nu lämnas de inte längre vid en låst kyrkport. Att det nu även finns en präst, som kan ta emot är ytterst värdefullt. Vi upplever att verksamheten på detta sätt blir levande.

I denna rapport kunde också skrivas en del om det område, som nu Missionsprovinsen-Syd genom Jan-Erik betjänar, i Småland, Blekinge och Skåne. De gäller Vik, Härnäs, Fridafors, Växjö och Huskvarna (Förutom Kristianstad). Det finns säkert anledning att återkomma med rapporter från dessa platser.

Vill du veta mer om Gratia Dei kan du gå in på vår hemsida www.gratiadei.se.

Till sist. Vet du vad Gratia Dei betyder? Det betyder Guds nåd. Om detta påminns vi som arbetar i församlingen ofta. Vi har fått en oerhörd skatt att förvalta till Guds ära. Må Herren ge oss både kraft och vägledning till detta.

För Johanneskoinonian

Robert Johannesson

GratiaDei_Installation

Många deltog i den festliga installationsgudstjänsten på Gratia Dei den 6 november i Kristianstad.

Klicka här för att läsa artikeln i Kyrka & Folk (nr 49/2010): Kyrkoherde installerad på Gratia Dei