Konfirmation av yngre barn

15 juni, 2017

Fjärde söndagen efter påsk konfirmerades sju av Immanuelförsamlingens unga, i åldrarna 11–14 år. Med konsistoriets tillstånd har vår församling vid två tillfällen konfirmerat unga som innehaft en lägre konfirmationsålder än det brukliga 15 år.

Det har bl a berott på åldersfördelningen i församlingen, önskan att kunna arbeta med en lite större grupp konfirmander (för både ledarnas och konfirmandernas egen skull), och att det blivit allt vanligare i svensk kristenhet att barn går till nattvarden. I valet att starta en ”nattvardsskola” för barn eller tidigarelägga konfirmationen valde vi det senare. Eftersom vi satsat mycket på vår tonårsgrupp – Emmausvandrarna – som en naturlig fortsättning av lärande/fostran efter konfirmationen försöker vi över tid kompensera för ev. bristande mognad och förmåga att tillgodogöra sig undervisning. Teologiskt har vi kunnat se en förebild i Jesus som tolvåring i templet och den judiska ”vuxenriten” Bar Mitzva i ungefär samma ålder, samt att samtidens utmaningar i skola och samhälle kräver en högre grad av formering i förebyggande syfte. Vi har fokuserat på tidigare undervisning, tillträde till nattvarden, och den kollektiva fostran i tonårsgruppens gemenskap.

Det finns utmaningar som främst har att göra med olika grad av mognad och kunskapsnivå. Någon kan ha haft svårt att tillgodogöra sig konfirmationstiden medan någon annan antagligen kunnat få med sig mer vid ett konfirmationsläger för lite äldre barn, på t ex Örtagården och Fridhem. Å andra sidan har det varit betydelsefullt att de unga fostrats och formats tillsammans i församlingens mitt, även med lite olika åldersnivåer, för ett fortsatt gudstjänst- och församlingsliv i relation till varandra och till församlingens herde/konfirmationspräst. Det har också för församlingen varit en glädje att följa de unga under läsåret. Några vuxna har varit ”faddrar” för konfirmander, till stöd och uppmuntran, och en stor del av församlingen fanns med på själva konfirmationen (kl. 9.30) innan hela den gudstjänstfirande församlingen slöt upp bakom de nykonfirmerade i den efterföljande högmässan kl. 11.

Jakob Appell
Kyrkoherde i Immanuelförsamlingen