Kyrkodag i Stockholm den 13 april

29 april, 2024

Lördagen den 13 april samlades knappt 20 personer i centrala Stockholm. Kyrkodagen hade ämnet Det som bryter ned och det som bygger upp.

Utifrån det första ledet, ”Det som bryter ned”, inledde Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan (ELM) och verksam inom organisationen Apologia, ett föredrag och samtal om vad det är som apologetiken vill bemöta i vår tid. Helgesson inledde föredraget med att påpeka att apologetiken tidigare innehaft en viktig ställning inom den kristna teologin och att teologen och ungkyrkorörelsens företrädare J. A. Eklund (1863-1945) var docent i apologetik vid Uppsala universitet, men att ämnet därefter lite grand föll i glömska, samtidigt som kristendomskritikerna gjorde framsteg på universitetet och i samhället. Helgesson, själv alltså verksam inom ELM, nämnde  att ELM:s grundare Axel B. Svensson såg apologetiken och trosförsvaret som en viktig uppgift för Bibeltrogna vänner. Helgesson utvecklade föredraget både genom en ingående analys av vårt nutida samhälles kännetecken, den kristna trons sanningsanspråk och hur Paulus agerade på olika sätt i att utföra sin missionsuppgift beroende på vilken typ av kultur han vände sig till. Helgesson lyfte särskilt fram hur den moderna fysiken på en lång rad olika sätt visat att universum är unikt och ”finjusterat”, och att detta är en öppning för kristna att föra fram att det handlar om en Gud som skapat. Kristen tro är verklighetsförankrad. Föredraget ledde till flera intressanta inspel från åhörarna.

Utifrån det andra ledet, ”Det som bygger upp”, fortsatte därefter pensionerade komministern Stellan Bengtsson, Södertälje att tala om Nådens ordning. Ämnet har haft en särskild ställning i västsvensk kyrkofromhet och Bengtsson förmådde att förmedla detta på ett mycket levande och medryckande sätt. Det hela handlar om att förstå Trons och salighetens väg, alltså de vägar som leder människor från otro till tro och salighet, genom kallelsen, upplysningen, rättfärdiggörelsen, pånyttfödelsen, helgelsen och härliggörelsen. Nådens ordning förenar den lutherska ortodoxins fasta bibeltro och pietismens allvar i frälsningsfrågan och Bengtsson påpekade att tidigare generationers präster reflekterade mycket över detta i sina predikoförberedelser för att så långt som möjligt tala till åhörarna utifrån de olika stadier i Trons väg som de kunde befinna sig på. Bengtsson avslutade med att särskilt betona att vi tror på det eviga livet. Kroppens uppståendelse är en nyskapelse när Gud skänker oss ett evigt liv.

Det officiella programmet avslutades med vesper med Missionsprovinsens stiftsprost David Appell, Umeå, med en betraktelse över den kommande söndagens tema om Den gode herden. Bland annat sjöngs Rosenius psalm Med Gud och hans vänskap.

En stor del av deltagarna fortsatte därefter gemenskapen med mat och dryck ”tillsammans med biskopen”, det vill säga på restaurangen Bishops Arms. Deltagarna kom från  olika håll och fördelade sig mellan S:t Stefanus koinonia, S:t Filippus församlingsplantering, Pauluskapellet i Uppsala, Roseniuskyrkan, Lutherska församlingen i Stockholm och S:t Matteus församling i Stockholm (SvK). En person hade rest från Lindome bland annat för deltagandet, vilket var extra roligt.

Ja amen, din trohet skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära, vår Gud och vårt Lamm.

Av Anders Lundberg  |  Foton: Anders Lundberg