Kyrkoherdeinstallation i Mariakyrkan

7 mars, 2020

– Reportage –

Vid årsmöte den 17 februari 2019 ombildades Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet till Mariakyrkans församling. Under våren utlystes tjänsten som kyrkoherde för Mariakyrkans församling. Tre präster anmälde sitt intresse. De provpredikade och intervjuades av församlingen och kyrkorådet. Vid församlingsstämma den 25 augusti beslutade stämman enligt kyrkorådets förslag att utse pastor Sveinung Eriksen till kyrkoherde med anställningsgrad 50 % av heltid och med tillträdesdag den 15 januari 2020. Missionsprovinsens Konsistorium har förklarat Sveinung behörig och utfärdat missiv för honom.

Söndagen den 19 januari 2020, vid första högmässan som Sveinung höll som församlingens kyrkoherde, installerades han av biskop Bengt Ådahl, som assisterades av följande fem präster med anknytning till Mariakyrkans församling: Henrik Vestergård, Tobias Olsson, Bengt Birgersson, Lennart Nilsson och Samuel Petersson. Installationsakten omramades av den gamla prästvigningspsalmen 222 i 1937 års psalmbok: O gode Herde, du som gav ditt liv för fåren... I sitt installationstal utgick biskop Bengt från orden i 2 Kor. 4:5-6: Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Assisterande präster läste bibelord. Konsistoriets missiv lästes upp av Bengt Birgersson. I högmässan predikade Sveinung Eriksen över ämnet: Vem är Jesus? och lyfte därvid fram Faderns vittnesbörd, Johannes döparens vittnesbörd och Jesu gärningars vittnesbörd. Mariakyrkans kör sjöng under ledning av musikdirektör Magnus Bogren. I högmässan deltog 158 personer.

Församlingen inbjöd sedan till kyrklunch i församlingssalen. Drygt 90 vuxna och 35 barn deltog. Tal hölls av församlingens ordförande Magnus Bogren, som hälsade alla välkomna och påminde om att Sveinung är den förste kyrkoherden som församlingen varit med om att tillsätta. En välkomstblomma överlämnades till Sveinung och en blomma till Lennart Nilsson, som varit vik. kyrkoherde under hösten och fram till Sveinungs tillträde. Lennart Nilsson såg fram emot att vara ideellt arbetande komminister = medtjänare och mentor till Sveinung. Vidare talade Bengt Birgersson och Henrik Vestergård. För gemenskapen för gudstjänstfirande i Kungälv, där Sveinung vid sidan av sin kyrkoherdetjänst har en 20%-ig tjänst som komminister, talade Lisbeth Larsson och överlämnade en blomma. Sveinung Eriksen tackade alla som hjälpt till i kyrkan och vid lunchen. Sist talade biskop Bengt, som lyfte fram sitt valspråk och manade församlingen att se på Jesus.

I Sveinungs 50 % tjänst som kyrkoherde och i Samuel Peterssons 25 % tjänst som komminister ingår även att var sjätte vecka predika i Karlstad och i samband därmed svara för hembesök och sjukkommunioner i Värmland (i samarbete med Lutherstiftelsen). Lennart Nilsson och Tobias Olsson är ideellt arbetande komministrar i församlingen.

I Mariakyrkan firas högmässa/högmässogudstjänst varje sön- och helgdag – de flesta gånger med efterföljande kyrkkaffe. Under predikan samlas barnen till söndagsskola. Dessutom träffas en vuxen/barn-grupp varje måndag. På initiativ av barnfamiljerna samlas man till familjekvällar en gång i månaden. Kyrkokören övar på tisdagskvällar för att kunna medverka i gudstjänsten på högtidsdagar. Flera körmedlemmar medverkar också som instrumentalister i gudstjänsten. En gång i månaden leder Hans-Gunnar Halmerius bibelstudium. I höstas började Samuel en Alpha-grupp, som nu blir en Beta-grupp. Tack vare stora kollekter och gåvor samt mycket ideellt arbete kan verksamheten fortsätta och utvecklas.

Lennart Nilsson
Komminister i Mariakyrkan