Lutherstiftelsen

24 februari, 2022

– En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer –

Lutherstiftelsens ändamål är att ”befrämja kristendomsundervisning och teologisk utbildning på grundval av Bibeln och Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt att i övrigt verka för en sund kyrklig utveckling i evangelisk-luthersk anda”. Stiftelsen grundades den 13 april 1955 i Stockholm, då representanter från olika svenska landsdelar samlades i Jakobs församlingssal där stadgar fastställdes och en styrelse valdes. Stiftelsens förste ordförande var kyrkoherde Jacob Marelius. I styrelsen ingick även bl a Ove Hassler, domkyrkosyssloman i Linköping och en ledande person i Svenska Prästförbundet, samt Axel B. Svensson, ledare för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Bakgrunden till stiftelsens bildande var att utbildningen vid de teologiska fakulteterna alltmer präglades av läror oförenliga med Bibeln och bekännelsen. 

De första åren utmärktes av kyrkodagar som kunde samla flera hundra deltagare. Dessutom insamlades kollekter, gåvor och testamenten som möjliggjort den omfattade verksamhet som Lutherstiftelsen bedrivit. Tanken var att bygga upp en fri teologisk fakultet i Göteborg. Från slutet av 1970-talet intensifierades arbetet bland prästkandidater. Inte minst samlade framlidne kyrkoherde Einar Lundberg prästkandidater i Lund till pastoral undervisning. 

När Svenska kyrkan år 1994 formellt förbjöd antagning av prästkandidater som i ord och handling avsåg följa Bibelns lära att prästämbetet är förbehållet därtill kallade män, hamnade frågan om prästrekrytering i ett nytt läge. Sedan Församlingsfakulteten i Göteborg bildats år 1993, såg nu Lutherstiftelsen som sin kallelse att erbjuda pastoral utbildning motsvarande den som gavs på Svenska kyrkans pastoralinstitut. P g a ”prästvigningsstoppet” och för att Guds ord skall få fortsätta att ljuda rent och klart i vårt land, blev stiftelsen en av initiativtagarna till Missionsprovinsen.  Lutherstiftelsens institution finns nu på Thorburnsgatan 5, Göteborg, där vi firar huvudgudstjänst varje sön- och helgdag. 

År 2000 började stiftelsen understödja gudstjänstverksamhet i Värmland (S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad) som svar på en kallelse från kyrkfolk som önskade komplettering av förkunnelsen i staden. Sedan år 2007 har stiftelsen även gudstjänstverksamhet i Lund (S:t Markus församling), och fr o m 2010 också i Österlen. Sedan år 2020 understöder vi Missionsprovinsens församling i Helsingborg, S:t Matteus församling.

Stiftelsen är sedan flera år utgivare av Göteborgs Stifts-Tidning, grundad 1789 som organ för Göteborgs stift och sedan 1907 en röst för den västsvenska gammalkyrkligheten.  Tidningen har drygt 200 prenumeranter och kommer ut med nio 16- till 24-sidiga nummer per år. 

Stiftelsens pastorala kurs har sedan år 2003 genomförts sju terminer med ca 25 deltagare. Med något undantag har dessa efter sin prästvigning kallats att verka som Guds ords tjänare huvudsakligen i Missionsprovinsen men också i andra lutherska sammanhang. Fr o m 2020 har den pastorala utbildningen ett annat upplägg och sker i samarbete med Församlingsfakulteten. Kursen ger en grundlig teoretisk och praktisk utbildning i homiletik (”läran om predikokonst”), själavård, församlingsvård, kyrkorätt, liturgik m.m. F n följer fem kandidater utbildningen.

Stiftelsen har även bokutgivning och har nyligen tryckt en reviderad utgåva av Svenska kyrkans evangeliebok 1983 med Folkbibelns översättning (2015). Utgåvan innehåller förutom sön- och helgdagarnas bibelläsningar (inklusive psaltarpsalmer), evangelieböner, Johannes Bugenhagens evangelieharmoni för passionsgudstjänster och Martin Luthers Lilla katekes. Evangelieboken kan beställas på Lutherstiftelsens institution.

Stiftelsen har f n tre anställda (totalt 1,3 % av heltid). Trots ekonomiska svårigheter hyser vi tillförsikt inför framtiden. HERREN öppnar dörrar som ingen kan stänga. Där Guds ords sanningar förkunnas verkar Guds Helige Ande och väcker andligt liv. Vår bön till HERREN får vara att Guds ord må fortsätta ljuda klart i vårt land så vi ges den vägledning vi behöver för resan mot evigheten.

Patrik Toräng
Ordförande

lutherstiftelsen@telia.com
Lutherstiftelsens webbplats: https://sites.google.com/site/lutherstiftelsengbg/