Midsommartid

27 juni, 2023

Vem gläds inte över att få sjunga och meditera över Paul Gerhardts välkända sommarpsalm (SvPs 200)!

I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.

Psalmförfattaren gör fortsättningsvis en tillämpning på en kristens andliga tillväxt:

Liksom ett träd i sol och regn, 
så låt min själ i Andens hägn 
få växa alla dagar, 
den sommar som av nåd jag får. 
Gud, låt mig bära frukt i år, 
den frukt som dig behagar.

Behåll mig till ditt paradis
Och låt mig på de trognas vis
I dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
I trohet sann, i kärlek ren,
Så vill jag mer ej önska.

Henrik Vestergård, präst i Den Gode Herdens församling, Missionsprovinsen i Mark, skriver tänkvärt om detta i en krönika i Markbladet under rubriken Mellan Himmel och Mark (sid 2). 

Vi närmar oss mitten av sommaren och naturen mognar och växer, trots den besvärande torkan som hämmar. I vårt svenska kyrkoår är vi nu inne i Trefaldighetstiden, som med sin liturgiskt gröna färg på ett liknande sätt vill visa oss på vår andliga mognad och växt. En period som sedan avslutas med kyrkoårets sista söndag: Domsöndagen, som talar om Guds eviga skörd.

Det står förvånansvärt mycket om sådd och skörd i Bibeln. Skörd i biblisk tanke har ofta med Jesu återkomst och tidens slut att göra. I Uppenbarelseboken (14:15) står det att en ängel ropar till Gud: Räck ut din skära och skörda! Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen. Ingen människa kommer att undgå Guds skördetid. Som vårt kyrkoår vill påminna oss om, så slutar vår tillvaro med en dom. Gud kommer att skörda och han kommer att rensa sin tröskplats. Johannes döparen säger om Jesus: Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks (Matt 3:12). Jesus kommer att återvända från himlen för att döma levande och döda, som vi ju bekänner i den apostoliska trosbekännelsen. Det manar oss till eftertanke och till omvändelse. Hur vi lever våra liv här och nu kommer nämligen att påverka utgången – hur det kommer gå för dig i Guds eviga domstol! Paulus skriver: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv (Gal 6:7-8). Vår andliga tillväxt är avgörande!

Alla bönder i vårt land väntar nu tålmodigt på att få skörda vad man sått. Lantbrukaren tas faktiskt som ett föredöme i vår väntan på Herrens återkomst. Aposteln Jakob skriver: Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn (Jak 5:7). 

Likt jordbrukaren väntar på skörden så väntar varje kristen på Herrens återkomst. Inte av rädsla för straff, utan i glädje och förväntan över att få bli bärgad hem till Guds himmel. Hur kan det vara så? Jo, Jesus har redan dömt mig som syndare, men han har också betalat straffet för mina synder, genom sin död, och erbjuder nu både dig och mig syndernas förlåtelse och evigt liv. Den avgörande frågan är: i vilken åker har du sått och vad kommer du att skörda?

Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför. Från Missionsrådets protokoll i november 2020: 

Profilutskottets syfte är att verka för att det, genom Missionsprovinsen, i vårt land skall finnas en tydlig och hörd röst för biblisk kristendom. Utskottets uppdrag är att hitta former för detta syftes förverkligande, såväl genom inåtriktad som genom utåtriktad verksamhet.

Utskottet är redaktion för “Signerat”, som är tänkt att vara en form av ledarartiklar, ibland signerade av redaktionen och ibland signerade av författarna själva, inom eller utom utskottet. PrU består av, Adam Davidsson (lärare, musiker, Åstorp), Johanna Nygård (socionom, Uppsala), Elof Ängdahl (lärare, Nybro), Anders Alapää (präst, Korpilombolo), Bengt Birgersson (prost, Göteborg) och Roland Gustafsson (biskop emeritus, Halmstad).