Missionsprovinsens arbete växer

9 november, 2010

Idag är drygt ett tiotal koinonior formella medlemmar i Missionsprovinsen i Sverige, men många flera gudstjänstgemenskaper betjänas av präster prästvigda inom provinsen. Prästkollegiet har nästan 60 medlemmar. På många ställen finns människor som önskar att nya koinonior ska komma till stånd i närheten av där de själva bor.

De kristna frågeställningar som i­dag ifrågasätts är många och det gäller för oss att i förbön och en­gagemang kämpa för Bibeln och det vi tror på.

Missionsprovinsens stadgar ut­trycker det på följande sätt:

  • Missionsprovinsens uppgift är att stödja anslutna gudstjänst­gemenskaper och medverka till bildandet av nya, där så­dana behövs.
  • Missionsprovinsen skall upp­muntra och stödja mission, diakoni och undervisning.
  • Missionsprovinsen söker in­ternationell samverkan på e­vangelisk-luthersk grund och odlar kontakt med andra kyr­kotraditioner där så är lämp­ligt.

För detta arbete som i stor ut­sträckning bedrivs med frivillig arbetskraft behöver vi också eko­nomiska resurser.
Provinskonventet i september 2010 antog en rambudget för 2011 på 1 300 000 kr. Det är mycket peng­ar, men är vi många som delar på det, så kan det för många av oss, bli en rimlig månadskostnad för ett viktigt arbete. Viktiga delar i budgeten är personalkostnad för kansli och biskopar, men också resor till befintliga och blivande koinonior och olika möten och sammanträden kostar en del.
Under 2010 räknar vi med att un­gefär 100 000 kr kommer in i form av medlemsavgifter från koinonior och enskilda. Om vi försiktigt räknar med samma siffra för 2011 så återstår ännu 1 200 000 kr att samla in.

Missionsprovinsens givartjänst

Ditt bidrag är mycket viktigt! För att göra det lättare i vår planering framöver skulle vi önska att så många som möjligt som kan bi­dra med någon summa skriver ut och fyller i denna blankett (klicka här) och sänder till kansliet. Även om Du redan bidrar med en summa varje må­nad, ber vi Dig skicka in pap­peret. Den enda som kommer att ta del av uppgiften är kassören och kansliet. Fyller man i en för hög summa eller känner att man vill bidra med mera så är det ba­ra att skicka in ett nytt papper med nya belopp.
Några exempel:

Om 200 personer ger 500 kr/mån så får vi in 1 200 000 kr
Om 500 personer ger 200 kr/mån så får vi in 1 200 000 kr
Om 1 200 personer ger 100 kr/mån så får vi in 1 200 000 kr

Vi lovar uppföljning av gåvogivandet framöver.

Med vänliga hälsningar

Hans Gustafsson
Ordf. för Stödföreningens styrelse

Gavor2010

Diagrammet visar att de löpande gåvorna fördelar sig ganska o­jämnt under året.
Det har även kommit in större enskilda gåvor, men vi uppmanar Dig nu till att gå med i Missionsprovinsens gi­vartjänst så vi kan fullgöra våra åtaganden och få bättre överblick och framförhållning i arbetet.

Ovan berättade vi om ett papper (denna blankett) där man kunde anmäla sig att vara med i Missionsprovinsens givartjänst. Under veckorna sedan dess har ett femtontal personer anmält sig.
Vi hoppas att gruppen av fasta giva­re ska öka. Så här långt är vi gla­da och uppmuntrade av denna början.
Under september kom det in 19 400 kr och i oktober 17 525 kr.
Genomsnittliga gåvor har under 2010 varit drygt 22 000 kr per månad.

Hans Gustafsson
Kassör