Missionsprovinsens första Stiftsprost

12 juli, 2022

Vid Provinskonventet i Lund, den 30 oktober förra året, togs beslut om att införa den nya ledningsstrukturen för Missionsprovinsen som arbetats fram. Ordningen med biträdande biskopar ersätts av en Stiftsprost och en Provinssekreterare. Efter att prästkollegiet nominerat kandidater utsåg Konsistoriet den 19 februari David Appell till Missionsprovinsens första Stiftsprost. Jag möter honom på länk från Umeå för en intervju med anledning av hans nya tjänst. 

David bor sedan 2008 i Umeå tillsammans med sin familj, som består av hustrun Gunilla och deras fem barn. Han berättar att han alltsedan sin prästvigning i januari 2006 har verkat i Bibeltrogna vänners sammanhang i Norrland – senare ELM Nord. Från början bodde familjen i Skellefteå. 2007 blev han kallad till kyrkoherde i Umeå, i det som senare har kommit att heta Evangelisk Luthersk Församling Umeå, med huvudsaklig verksamhet i Sackeuskyrkan. Församlingen är sedan 2013 även ansluten till Missionsprovinsen. Sedan 2019 har David varit distriktsledare för Missionsprovinsens norra distrikt.

Den 15 augusti går David in i den nya tjänsten som Stiftsprost. Prioriteringar i uppdraget kommer att göras i samverkan med Missionsbiskopen. David poängterar att det inte är en tjänst där han ska köra sitt eget race, utan han är kallad att biträda Missionsbiskopen. Han tänker att uppgifterna kommer falla på plats efter hand, och känner en tillförsikt i det. Samtidigt har Provinskonventet beslutat om en bestämd inriktning för uppdraget, som innebär att fylla det tomrum som de biträdande biskoparna lämnar efter sig. Stiftsprosten ska biträda biskopen i hans uppdrag och i det ingår det bl a att medverka i Konsistoriets och Läronämndens arbete, samt att delta vid biskopsmöten och besöka församlingar och biträda i frågor som rör prästkollegiet och personalen etc. 

David själv ser sig främst som en pastor och herde. Många av Konsistoriets ärenden ligger honom nära om hjärtat och det känner han en glädje över att få arbeta med. Han betonar också vikten av pastoral omsorg om församlingarna. Han ser det som en viktig sak i biskopens uppdrag att besöka och vara delaktig i församlingarna. Om det är en uppgift han själv blir tilldelad kan han se fram emot detta.

Det kommer att vara en 40-procentig tjänst David går in i och därmed tvingas han släppa vissa uppdrag i regionen, som han nu ansvarar för. Han kommer fortsättningsvis ha kvar en 60-procentig tjänst i församlingen. Förhoppningen är att det inom kort ska tillsättas en komminister, med uppdrag i – och därmed även med-ansvar för – församlingen i Umeå. Det är angeläget för David att det kommer till stånd en sådan lösning, för att täcka en del av de behov som uppstår i församlingen p g a hans nya uppdrag. Det finns ytterligare två Missionsprovinspräster i regionen och David menar att man tillsammans får lösa behoven som finns.

David har aldrig tvekat att ta på sig uppdraget som Stiftsprost, men säger att han känt en viss vånda inför vad det kommer att innebära. Han känner sig trygg i att ha blivit kallad till uppdraget och att få gå i beredda gärningar. När han förstod att han fått flest röster vid nomineringen såg han det som en tydlig kallelse och menar att man då måste ha tungt vägande skäl för att inte bejaka kallelsen. David såg det som att Herren vill använda honom med de erfarenheter och gåvor som han har. Det enda förbehållet han hade inför att åta sig uppdraget var att kunna bo kvar i Umeå, eftersom det inte är möjligt att flytta med tanke på familj och församling. Men varken David själv eller Konsistoriet såg det som ett hinder, utan kanske snarare som något positivt och en tillgång. David ser det som positivt för Missionsprovinsen att dess ledning blir geografiskt utspritt över landet. Det är ingen nackdel att den högsta ledningen får en representant även i det Norra distriktet, säger han. Avståndet till Göteborg och Missionsbiskopen är naturligtvis en utmaning, men under pandemin har vi lärt oss att det också finns möjligheter med dagens teknik. 

Även om David i nuläget inte vet vad uppdraget kommer innebära i detalj, och tjänsten är ny och kommer behöva ”köra upp nya hjulspår”, ser han med tillförsikt fram emot uppdraget. 

Vi önskar David Guds rika välsignelse i uppdraget och ber om Herrens kraft och ledning för honom, Missionsbiskopen och Missionsprovinsens nya ledning.

Henrik Vestergård
Redaktör Sändebrevet