Missionsprovinsens Läronämnd

5 maj, 2021

På tråden med Daniel Johansson som är biskopsadjunkt för lärofrågor och därmed föredragande i Läronämnden. 

Vad är Läronämnden? 

Den är det organ inom Missionsprovinsen som har huvudansvar för att bedöma och utreda frågor som berör läran. Återkommande är att granska förslag till förändringar i Provinsordningen. Det kan konkret handla om att det uppstår praktiska frågor kring olika ordningar (för gudstjänster och andra kyrkliga handlingar) och om hur de ska bedömas utifrån läran. 

Läronämnden består av biskopen och fyra präster som väljs av prästkollegiet. 

Vilka konkreta frågor kan komma på bordet? 

Vi sysslar ofta med frågor som direkt rör församlingarnas praktiska arbete. Just nu handlar det om hur Missionsprovinsen ska förhålla sig till barnkommunion, eller familjekommunion som det också kallas. Även frågan om omgifte efter skilsmässa är aktuell. Läronämnden är rådgivande för Konsistoriet. Sist och slutligen är det Konsistoriet som fattar beslut. 

Är Läronämnden inblandad när det gäller frågor kring gemenskap och samarbete med andra kyrkor? 

Ja, förutsättningarna för kyrkogemenskap är en fråga som det skrivits om och som också varit ute på remiss. Det är tänkt att vara ett arbetsdokument som ligger till grund för ekumeniska samtal. Det kan också vara något att ha som bakgrund när vi talar om Missionsprovinsens identitet, inte minst i förhållande till Svenska kyrkan. 

Missionsprovinsen är medlem i International Lutheran Council (ILC). Läronämnden har väl ett dokument därifrån under behandling? 

Det stämmer. ILC har haft samtal med företrädare för Romersk-katolska kyrkan och sammanfattningen av de samtalen har skickats ut till medlemmarna. Läronämnden har fått i uppdrag att komma med synpunkter som ska skickas tillbaka till ILC. 

Dessa samtal har främst berört tre områden, där de stora varit om nattvarden, då naturligtvis även om mässoffersläran, och om rättfärdiggörelsen. Därutöver har man klargjort vad var och en har för lärogrund. 

Hur går arbetet i Läronämnden till?

En fråga som är under diskussion åläggs ofta en eller flera medlemmar att bereda grundligt, innan den ventileras i nämnden. Det är i denna beredning som mycket av arbetet läggs ner. 

Tack till Daniel Johansson för inblicken i arbetet. Var med och be för Läronämndens viktiga arbete!

Gunnar Andersson