Missionsrådet

21 december, 2020

Vid konventet i Alvesta valdes ledamöter till Missionsrådet för två år (hälften av ledamöterna väljs varje år), och nya Missionsrådet har hunnit ha ett första Coronaanpassat möte via Google Meet.

Missionsrådet möts 4-5 gånger per år, och då oftast fredag kväll och lördag förmiddag. Denna gång var det fokus på konstituering, arbetsfördelning och det kommande året. Mycket arbete görs mellan missionsrådsmötena, i mindre arbetsgrupper och utskott som ansvarar för särskilda områden. Exempel på aktuella utskott är Arbetsutskottet (AU) som förbereder kallelse med underlag för vidare diskussion och beslut på missionsrådets möten, Personalutskottet (PU) som utövar arbetsgivaransvaret för präster och andra anställda, Församlingsplanteringsutskottet (FPU) och Insamlings- och informationsutskottet (IU).

Provinskonventet har gett Missionsrådet i uppdrag att fram till konventet 2023 bereda och leda samtal om Missionsprovinsens identitet. Det handlar inte om att forma en identitet utan om att tydligare kunna uttrycka den. Eftersom vi har olika bakgrund är det t ex inte så självklart för alla vad som menas med att Missionsprovinsen står i Svenska kyrkans andliga tradition.

Under samma tidsperiod kommer det också pågå ett arbete med genomlysning av Provinsordningen. En del saker är i behov av uppdatering och annat kan behöva förtydligas.

På ett sätt är Missionsrådets uppgifter definierade i Provinsordningen, men samtidigt, kan Missionsrådet självt, prästerna, församlingarna och enskilda medlemmar ha ytterligare förväntningar och önskemål om vad som ska göras. Vi bistår församlingarna och prästerna där behov finns och där det känns relevant att bidra.

Missionsrådet fungerar samlande för organisationen och driver arbetet framåt. Vi hanterar frågor som rör hela Missionsprovinsen, som t ex att utarbeta riktlinjer enligt GDPR-lagen, ansvara för webbsidan, ge ut Sändebrevet, och förbereda inför Provinskonvent. När behov och möjlighet finns hjälper vi till vid uppstart av nya församlingar, sprider information internt och externt och odlar kontakt med andra organisationer både i Sverige och utomlands.

Det är spännande, givande och utmanande att vara med i Missionsrådet. Ibland tycktes det som om vi inte fick gjort någonting, fast samtalen och diskussionen var konstruktiva och viktiga i sig själv! Kyrkan byggs också genom att skapa relationer, och det känns stort att få vara med på att vattna, eller plantera, när Herren själv ger växten!

Enligt Provinsordningen:
7 § Missionsrådets uppgifter är
1) att analysera missionssituationen och i samråd med ansvariga biskopar och prästkollegium utforma en missionsstrategi
2) att verka för bildande av nya koinonior och understödja dessa
3) att förbereda och genomföra Provinskonvent
4) att verkställa av Provinskonventet fattade beslut
5) att förbereda val av biskop och utse valkommitté.

Hildegunn Johansson
Ledamot i Missionsrådet