Möte i Lettland om teologisk utbildning

7 juli, 2011

Under några tidiga sommardagar i juni var kyrko- och utbildningsledare från Baltikum samlade till konferens i Saldus om teologisk utbildning under ledning av representanter för Missourisynoden i USA. Med på konferensen var också Församlingsfakultens rektor Johannes Hellberg och för Missionsprovinsen missionsbiskopen Roland Gustafsson.

At_Luther_Academy_30_June_2011

Utanför Lutherakademin i Riga – fr v Mark Krause, Johannes Hellberg, Roland Gustafsson, Indulis Paics och Hans Jönsson.

   Under konferensen upplevde vi hur värdefullt det är att komma tillsammans, att lära av varandra. Det finns olikheter som är historiskt och kulturellt betingade, men trots allt har vi en gemensam Herre som har omsorg om och leder oss. Man gläds över hur Gud verkar i olika situationer och under bön gäller det att försöka få klarhet i vad som kan göras tillsammans. Detta var ett första försök att på denna nivå hitta de gemensamma möjligheterna i utbildningsfrågor.
   Baltikum är inte så homogent som vi ofta kan tro. Språkligt sätt är det stor skillnad mellan Estland och de övriga baltiska länderna. Även om letter och litauer kallar sig brödrafolk och för den baltiska språkgrenen vidare, så är språkskillnaden ungeför lika stor som mellan svenskan och isländskan. Historiskt, kulturellt och kyrkligt är det också skillnader. Den kyrkliga geografin i Litauen är övervägande romersk-katolsk medan evangelisk-lutherska sammanhang är i minoritet och består av drygt 50 församlingar och c:a 20 präster. I Lettland är det en jämvikt mellan de tre traditionella konfessionerna — romersk-katolska, evangelisk-lutherska. och rysk-ortodoxa. På så sätt är det ett speciellt ekumeniskt klimat i Lettland. I Estland däremot är den evangelisk-luterska kyrkan i majoritet.
   Utbildningsmässigt är det också skillnader:

  • Litauen har så långt haft sin prästutbilning genom Klaipeda-universitet. På grund av få studenter är utbildningen för tillfället stängd. Den evangelisk-lutherska kyrkan försöker hitta en lösning tillsammans med universitet om den teologiska utbildningen.
  • I Lettland existerade ett prästseminarium under Sovjettiden. När Lettland blev självständigt i början av 1990-talet beslutade man att prästseminariet skulle övergå till ett teologiskt fakultet som en del av det lettiska universitetet. När utbildningen där blev så pass liberal att den ansågs oanvändbar som förberedelse för prästtjänst, beslutade den evangelisk-lutherska kyrkan att med stöd från utländska konservativa kyrkor bilda Lutherakademin. Man arbetar f.n. med en ackrediteringprocess så att studenterna kan använda utbildningen i internationella sammanhang.
  • Estland har en situation som är mer lik Svenska kyrkans historiska utbilningssituation, med teologisk utbilning som är knuten till universitetet. Det avslutande praktiska utbilningsåret drivs i den evangelisk-lutherska kyrkans regi.

   Konferensen stärkte min övertygelse om att det är viktigt att konservativa evangelisk-lutherska sammanhang finner en ny gemensam plattform eftersom de gamla lutherska kyrkostrukturerna och utbildningsanstalterna har libarliserats. Det nätverk som bildats bland konservativa evangelisk-lutherska utbilningsanstalter i Skandinavien är ett bra föredöme. Förhoppningsvis kan det spridas till andra geografiska områden och att man också bygger broar mellan dessa kontaktnät. Det vore även angeläget att hitta en motsvarande form för evangelisk-lutherska kyrkoledare.
   Konferenser och möten av detta slag hjälper oss att höja blicken från det nationella till den större internationella kyrkogemenskapen. Därför rekommenderar jag att vi på olika sätt fortsätter att besöka varandra. Om denna kortfattade överblick av situationen i Baltikum intresserar Er, så kanske den skulle kunna bli en motivation till att göra en studieresa hit för att på plats uppleva något mer och ta del av välsignelsen som det är när kristna syskon möts över gränserna. Vi som var med på konferensen fick uppleva välsignelsen av att komma tillsammans, något jag är mycket tacksam för!

I Kristi kyrkas gemenskap
Prosten Hans Jönsson, Madona, Lettland

Hans Jönsson är prästvigd i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland och har haft tjänster där sedan 2003. Hans är medlem i Missionsprovinsens prästkollegium.

LettlandDSCN088