”Ny” evangeliebok på gång

3 mars, 2021

Ja, så ny är den inte. Det handlar nämligen om 1983 års evangeliebok. Denna var ännu den officiella evangelieboken, när Lutherstiftelsen år 2000 utgav den med Svenska Folkbibelns översättning från 1998. Lutherstiftelsens utgåva användes till en början i en del fristående lutherska sammanhang och efter Missionsprovinsens bildande också i de flesta av dess gudstjänstgemenskaper. 

Utgåvan har länge varit slutsåld. Då efterfrågan finns, beslöt Lutherstiftelsens styrelse förra året att utge evangelieboken på nytt. En kommitté tillsattes bestående av Henrik Vestergård (sammankallande), Jan-Erik Appell, Carl Sixten Block, Daniel Johansson och Simeon Appell. Kommittén kom fram till att det inte skulle stanna vid enbart en omtryckning av den förs-ta utgåvan, utan att vissa justeringar skulle göras. Man skulle ha samma texturval, men fann det värdefullt att bifoga en psaltarpsalm för varje sön- och helgdag (urvalet gjort utifrån olika källor). Med tanke på våra barn och ungdomar ansågs det önskvärt, att Svenska Folkbibelns översättning från 2015 användes. En jämförelse mellan 1983 års och 2003 års evangeliebok föreslogs också ingå.

Men varför inte utge 2003 års evan-geliebok med Svenska Folkbibelns översättning 2015? Ett utdrag ur den utsända remissen ger ett kort och gott svar på det: ”För att bibehålla den tradition av bibelläsningar som länge varit brukad i kyrkans historia – något som också förordas av Missionsprovinsens konsistorium – håller vi fastvid EB 83.”

Kommitténs förslag sändes ut på remiss till präster och församlingar, företrädesvis inom Missionsprovinsen. Förslaget mottogs väl. Samtidigt fick vi önskemål om ytterligare innehåll. Styrelsen, som enhälligt ställt sig bakom kommitténs förslag, beslöt att dessutom införa följande moment: evangelieböner och högtidsböner i 1942 års evangeliebok språkligt reviderade (några nyskrivna), Kyrkliga Förbundets nyutgåva av Martin Luthers lilla katekes samt en alternativ psaltarpsalm för varje sön- och helgdag.

Arbetet har nu framskridit så långt, att vi befinner oss i dess slutfas med korrekturläsning, kontakt med tryckerier etc. Vid Lutherstiftelsens styrelsemöte den 1 mars fattas det slutgiltiga beslutet i frågan om ”ny” evangeliebok, som vi hoppas ska komma till användning och bli till nytta och glädje.

Jan-Erik Appell,
Henrik Vestergård