Ny katekesutgåva från Kyrkliga förbundets bokförlag

8 mars, 2021

Strax före jul utkom en ny översättning av Luthers Lilla katekes på Kyrkliga förbundets bokförlag. Förhoppningen är att denna ska få leda till ett ökat bruk av denna reformationens pärla, ett ökat bruk i församlingarna men kanske än mer i hemmen. Lilla katekesen skrevs för hemmet, även om den med tiden främst kom att bli en lärobok i skolan och kyrkans konfirmandundervisning. Under de senaste hundra åren har den dock kommit att försvinna också därifrån på de flesta ställen. Detta är en stor skada, och vår generation behöver åter få upp ögonen för denna verkliga skatt. Som min bror lite undrande uttryckte det: “Skulle man kunna säga att den är lite av en schweizisk armékniv?” Ja, det är nog en passande beskrivning, och med denna utgåvas röda färg och guldemblem torde liknelsen vara än mer passande. Katekesen är så mycket mer än en lärobok i den kristna trons grunder. Den är en hjälp till att komma in i Skriften, den är en vägledning för hur vi lever som kristna, och den är en bönbok. 

Relaterat till detta har tre saker varit drivande i detta katekesarbete: språket, återinförandet av utelämnade delar, samt en så upphovsrättsligt fri översättning som möjligt. Det senaste halvseklets olika översättningar har alla sina förtjänster, men ovan nämnda punkter är områden där utrymme för förbättring har identifierats.

Språket

När det gäller språket har ambitionen varit att ha både ett språk som är lätt att förstå och som flyter vid bön och underlättar inlärning, samt att finna en god avvägning mellan ett modernt språk och kyrkans språk. Till detta senare kan också läggas den svenska översättningstraditionen av katekesen; målsättningen har varit att man ska känna igen sig i denna översättning, vilket också inneburit att några lite mer ålderdomliga formuleringar fått finnas kvar där de inte tydligt stått i vägen för förståelsen. Detta sagt är det ofrånkomligt att vissa ord och fraser kommer behöva förklaras. De svenska katekesöversättningarna har också alltsedan reformationen haft en del formuleringar som avvikit från Luthers, och dessa har skärpts upp mot tyskan i denna utgåva, något som blir tydligt redan i första budet. Dessa har varit de språkliga ambitionerna, det överlämnas åt användaren att avgöra i vilken grad vi lyckats.

Återinfört stoff

Vidare har också mycket utelämnats i svenska katekesutgåvor. Under 1800-talet försvann hela avsnittet om bikten, även om flera senare utgåvor har återinfört det. Hustavlan har många gånger utelämnats, trots att det bortsett från rubriker är rena bibelord. Formuleringar i samband med Luthers morgon- och aftonböner röjer ett medvetet undvikande av sådana saker som korstecken, änglar och djävulen. Allvarligare är att nära nog alla utgåvor saknar huvudstyckenas underrubriker, som i denna översättning återges med “så som en far på ett enkelt sätt ska undervisa sin familj”. Föräldrarnas, och i synnerhet faderns, gudagivna ansvar att fostra barnen i Herren (Ef 6:4) har många gånger lagts enbart på församlingen, och längre tillbaka i tiden på skolan. Men hemmet behöver åter bli en plats för katekesen och en mycket aktiv kristen fostran; samhällets utmaningar för en kristen lär inte minska och då gäller det att rusta barnen! Kopplat till detta kan vi slutligen under denna punkt också nämna illustrationerna, som nästan alltid utelämnas. Redan från början åtföljdes katekesens text av bilder, vilka hör till den pedagogik Luther förespråkade vid undervisning i katekesen. Dess stycken ska förklaras med hjälp av bilderna och de bibelberättelser de är hämtade ifrån. I denna ugåva är det Rudolf Schäfers uttrycksfulla bilder som återges, liksom i Kyrkliga förbundets tidigare utgåvor sedan 1930-talet.

Fri att använda och sprida

En sista sak som varit en angelägenhet är att också på ett juridiskt plan underlätta katekesens bruk. Det finns en växande rörelse av människor som låter sina alster, vare sig det gäller musik, dataprogrammering, konstruktion eller annat, vara fritt tillgängliga för allmänheten. Det finns olika grader av frihet som ges. I detta fall är katekesens översättning helt fri att använda och återge icke-kommersiellt, d.v.s. i material som sprids utan kostnad, så länge man inte gör ändringar i den. I övrigt behöver tillstånd inhämtas från Kyrkliga förbundets bokförlag. Katekesen är till för att brukas, så låt oss bruka den – i församling, i hem, som grundläggande troslära, som trosregel vid läsning av Skriften, som biktspegel, som vägledning för det kristna livet, som andakts- och bönbok, och detta oavsett ålder!

Goda resurser för katekesbruk behövs också som hjälpmedel och inspiration, så har du material eller tankar på vad man kan göra är det en god idé att sprida dessa till fler. Jag kan tänka mig att det finns många som funderar på hur man på bra och pedagogiska sätt kan använda Lilla katekesen, inte minst med barnen i hemmet. Bland många andra planer finns det en förhoppning om att kunna få till stånd en resursbank på internet, både med material som är fritt att använda och hänvisning till resurser som finns att köpa. Hör gärna av dig till undertecknad om du är intresserad av att bidra.

Införskaffning

Vill man nu införskaffa den nya katekesutgåvan kan man med fördel göra det via Din Bok i Göteborg, i butik eller via deras e-handel: www.din-bok.se. Mängdrabatt lämnas redan från tio ex, och därefter en ökande rabatt vid större partier.

Niclas Olsson 
Översättare, 
komminister i Immanuelförsamlingen
(niclas.p.olsson@gmail.com)