Ny koinonia i Västerbotten

8 juli, 2013

Missionsprovinsen har från Evangelisk Luthersk Församling Umeå tagit emot en ansökan om medlemskap. Missionsrådet behandlade ansökan vid sitt sammanträde den 8 juni 2013 och kunde välkomna församlingen som medlem.
Församlingen är nybildad men har sina rötter i Bibeltrogna Vänners Lutherska Missions- och Ungdomsförening Umeå som tillkom redan 1934. Sedan mars 2008 har David Appell som kyrkoherde betjänat de ca 100 medlemmarna på plats med predikan och själavård, dop och nattvard.

Gösta Eklund har som ordförande i föreningen deltagit i omvandlingen till församling, och han låter oss bl a veta följande om historik och verksamhet:

24 oktober 1934 bildades Bibeltrogna Vän­ners Lutherska Missions- och Ungdoms­förening Umeå. Föreningen har sedan bildandet varit ansluten till Missionssäll­skapet Bibeltrogna Vänner. Föreningen har haft till syfte att ”verka för att Kristus blir känd och en sann och levande kristendom blir befordrad” (§ 1 i föreningens stadgar). Enligt § 2 sägs att ”detta syfte vill före­ningen söka förverkliga genom ordets predi­kan, bibelsamtal, ungdomsmöten, söndags­skola, symöten m.m.”

LutherskaUme1På 1980-talet blev frågan om sakra­mentsförvaltning aktuell och den sköt­tes då av präster inom Svenska kyrkan. Senare hade man även en församlings­struktur med egen sakramentsförvalt­ning, som dock upphörde under 2006.
Gösta Eklund informerar vidare:

I det läget tillkallades en präst vigd inom Missionsprovinsen att handha sakraments­förvaltning i Lutherska kapellet. Samme präst fick sedan en kallelse av föreningens styrelse, bekräftad av dess årsmöte, att bli kyrkoherde och ansvara för hela det pasto­rala arbetet. 30 mars 2008 installerades han som kyrkoherde av föreningen. Till de in­bjudna och närvarande gästerna hörde bl a biskop Arne Olsson och missionsförestån­daren inom ELM-BV, Roland Gustafsson.
Sedan slutet av 2006 har all sakraments­förvaltning i Lutherska kapellet skett av fem präster som alla blivit vigda inom Mis­sionsprovinsen.

Det mest påtagliga i församlingens verk­samhet är den söndagliga gudstjänsten. I stort sett firas gudstjänst varje söndag i Lutherska kapellet på Pilgatan 4 i Umeå. Ungefär fem gånger per år förläggs försam­lingens ordinarie verksamhet till Missions­gården Fridhem i Vännäs där läger anord­nas gemensamma för hela regionen. Utöver det kan ett fåtal gudstjänster i församling­ens regi förläggas till andra platser i när­området.

LutherskaUme2Under terminerna hålls regelbundet sön­dagsskola för barn i samband med guds­tjänsterna. Då församlingens verksamhet även inkluderar verksamhet gemensam för hela regionen på Missionsgården Fridhem är även en del barnverksamhet förlagd dit. Under terminerna hålls också regelbundna samlingar för ungdomar med bibelstudium i Lutherska kapellet. Även beträffande verk­samheten med ungdomar är en del av arbetet förlagt till Fridhem (främst som läger).

Till övrig verksamhet i församlingen hör en del predikoverksamhet på äldreboenden samt i något hem och bönhus. Pastorn gör hembesök och betjänar i några fall med sjukkommunion. I Lutherska kapellet hålls även enklare caféverksamhet ungefär var­annan vecka. Det i avsikt att nå nya män­niskor som förhoppningsvis börjar fråga efter Jesus.

Som alla koinonior inom Missionspro­vinsen kan Evangelisk Luthersk Försam­ling Umeå delta i höstens Provinskon­vent med två ombud och pastor, när gemensamma angelägenheter skall be­handlas.
Men redan nu hälsar vi församlingen välkommen som medlem i Missions­provinsen och gläder oss över all verk­samhet i och runt Umeå!

Jakob Okkels