Ny ledningsstruktur

29 december, 2021

Den 29-30 oktober hölls årets Provinskonvent (Missionsprovinsens årsmöte).
Under lördagen hölls förhandlingarna, Gunnar Andersson ger en kort rapport. 

Vid Provinskonventet 2020 i Alvesta uppdrogs det åt Missionsrådet att bereda en ändring av ledningsstrukturen utan biträdande biskopar. Ett sådant förslag förelåg vid årets Provinskonvent i Lund den 30 oktober, vilket också antogs efter några justeringar.  

Målsättningen har varit att finna en ordning där Missionsbiskopen kan ha ett team omkring sig i det löpande arbetet med personer som är väl insatta och självständigt kan utföra uppgifter inom sina respektive ansvarsområden. 

I korta drag kan det antagna förslaget sammanfattas i att Missionsprovinsen kommer att ha en stiftsprost som är Missionsbiskopens ställföreträdare och biträder denne i förberedelserna av Konsistoriets sammanträden och i kontakterna med präster och församlingar. Därutöver kommer ordningen med en provinssekreterare att återupptas, vilken ska ha ett särskilt ansvar att förbereda och följa upp Missionsrådets sammanträden, förbereda Provinskonvent och tillsammans med församlingsplanteringsutskottet verka för bildande och understödjande av nya församlingar. 

Stiftsprosten är förstås präst, medan provinssekreteraren kan vara präst, diakon/diakonissa eller lekman. Provinssekreteraren kommer att utses av Missionsrådet, medan stiftsprosten utses av Konsistoriet efter nominering av prästkollegiet. 

När detta läses har nomineringsprocessen startat och prästerna har möjlighet att senast den 10 januari skicka in sin nominering med upp till tre namn. Konsistoriet kommer sedan vid sammanträdet den 22 januari träffa de tre präster som fått flest röster för samtal. Planen är att stiftsprosten ska vara utsedd under första kvartalet 2022. När det blivit klart vem som blir stiftsprost och bl a tjänstens omfattning för denne, kommer Missionsrådet gå vidare med tillsättning av provinssekreterare. 

Var gärna med och be om Herrens vägledning.

Gunnar Andersson
Biskopens adjunkt