Nybrottsarbete

13 januari, 2015

I Sändebrevet (oktober 2014, sidan 5) rapporterades om församlingsplantering i Borås. Rune Imberg, forskningschef på Församlingsfakulteten i Göteborg och medlem i Missionsprovinsens prästkollegium, hade under hösten 2014 på frivillig basis regelbundna bibelstudier där. Han fortsätter detta arbete under våren och får vid sin sida Gabriel Skilling, Göteborg, som genom Missionsprovinsen, via Kyrkliga Förbundets Givartjänst och lokalt insamlade medel i Borås, beviljats en tjänst som pastorsadjunkt på 20 %.

På sikt är förhoppningen att bibelstudierna ska utvecklas till regelbundet gudstjänstfirande i Borås.
Glädjande nog tas nya initiativ också på andra håll i landet, t ex i Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet, där de till Missionsprovinsens anknutna församlingarna i Stigen och Uddevalla utökar verksamheten.

Under våren 2014 påbörjades kompletterande gudstjänstfirande i Kungälv, något som utökades med regelbundna gudstjänster under sommaren och hösten. Programmet för 2015 visar planerade regelbundna gudstjänster ungefär varannan vecka och likaså regelbundna bibelstudier. Se fullständigt program i Kyrkstigen – Församlingsblad för gudstjänstgemenskaperna i Bohuslän-Dal (nr 1 / 2015).

I samma församlingsblad redogörs för ett nytt åtagande i Prässebo, som är en liten ort i Lilla Edets kommun, beläget c:a tre mil söder om Trollhättan och fem mil nordost om Göteborg. Kyrkoherde Per-Anders Grunnan sammanfattar detta initiativ på följande sätt: I Bohuslän-Dals lokalavdelning har vi under åren sett att om vi försöker vara redo när Gud öppnar en dörr för sitt rikes tillväxt, då kan han också använda oss.

Från några håll höjs ögonbrynen – att det skulle vara fråga om konkurrerande verksamhet. I görligaste mån försöker vi vara kompletterande. Å andra sidan skäms vi inte för nybrottsarbete på platser och i områden där gudstjänstfirandet minskar och upphör (vilket dessvärre är fallet). Dessutom – där påtagligt avfall från Guds ord är för handen och där kompromissens ande genomsyrar tänkande och agerande, är det vår uppgift att inbjuda och kalla människor till gudstjänst i Ande och sanning.
+Roland Gustafsson