På plats i Östra Småland och Östergötland

9 november, 2010

Gunnar Andersson bor tillsammans med hustru Ailen och barn i Vimmer­by kommun, närmare bestämt i Odensvalehult, Tuna församling. Vi har bett honom redogöra för det pågående arbetet i denna region.

2006 öppnades möjligheten att fira regelbundna gudstjänster i missionshuset Tabor i Kisa i sö­dra Östergötland då en nybildad förening köpte fastigheten av Östra Smålands Missionsföre­ning (ÖSM). Efter att i drygt fyra år varit en av dem som haft för­månen att regelbundet resa till Kisa för att leda gudstjänst och predika blev det i våras möjligt för oss att flytta lite närmare. Att det finns en ansvarig präst på plats är över tid nödvändigt för ett kontinuerligt församlingsar­bete, inte minst med tanke på hembesök och själavård.

Verksamheten i Tabor är hittills organisatoriskt helt fristående. Koppling till Missionsprovinsen finns genom att de flesta präster som betjänat gemenskapen är med i prästkollegiet. Koppling till Kyrkliga Förbundet för evan­gelisk luthersk tro finns genom ett lån i samband med köp av fas­tigheten och genom att under­tecknad inom tjänsten som för­bundssekreterare fungerar som gemenskapens präst. Kyrkliga Förbundets givartjänst, som fi­nansierar den delen av min tjänst, har som mål att främja Guds ords förkunnelse på olika platser. Önskan finns om att kun­na finansiera en del av lönen lo­kalt. Kopplingen till ÖSM finns förstås också genom att många, men inte alla, av dem som regel­bundet firar gudstjänst i Tabor har sina andliga rötter i den väckelserörelsen.

Hittills fir

Mats_Giselsson_predikar_i_Tabor

Maj 2010, Mats Giselsson predikar vid ett missionsmöte i Tabor i Kisa

ar vi gudstjänst (som regel högmässa) i Tabor varan­nan söndag. En del kommer från orten, men många har längre res­väg, bl a från Linköping (ca sex mil), ibland Norrköping (ca tio mil) och bl a från Mörlunda (åtta mil), Vimmerby och Västervik. Eftersom många har lång resväg kan det vara svårt att komma till varje gudstjänst. Men ändå finns det alltid en inte så liten skara som firar gudstjänst tillsammans.

På sikt kanske det blir guds­tjänstgemenskaper på fler orter i regionen?

Nyligen var det en stor högtid i Tabor, som jag inte kan låta bli att nämna, dopet av vår dotter Miriam, Samuel och Mattias lil­lasyster. Det var också första do­pet i gemenskapen.

Titta in på Tabors nyöppnade bloggsida på Internet: http://tabormissionshus.wordpress.com

I en sång i ÖSM:s sångbok Guds Lov (212) står följande som sam­manfattar det centrala i ÖSM-tra­ditionen:

Nåden, nåden den är fri, Alla vill den bjuda, kalla;
Alla kunna frälsta bli, Nåden räcker till för alla,
Märk blott att vid nådatronen Är ej fråga om personen.

Den fria nåden har stått i cen­trum tidigare i Tabor under alla år då ÖSM:s predikanter verkat där. Det är vår önskan och bön att det ska fortsätta i samma goda anda. Att alla som kommer, av Guds Ande blir ledda fram till den saliga vissheten om synder­nas förlåtelse. Vissheten om att det inför Gud inte är ”fråga om personen” (den egna personen) utan om en annan person och förhållandet till denne: Jesus.

Att hela hans fullkomliga rätt­färdighet skänks oss av nåd – helt gratis – oavsett hurdana vi är i oss själva och oavsett vad vi har gjort. Att det från Guds sida inte längre finns något hinder för den som vill bli fri från sin synd. Att Gud inte ser vår synd när vi kommer genom Jesus, utan bara Jesus – han som en gång för alla burit fram sig själv som ett felfritt offer – liksom översteprästen un­der Gamla förbundets tid inte granskade den som bar fram ett offer utan bara undersökte om offerdjuret var felfritt.

Under året har undertecknad också blivit kallad att predika och hålla bibelstudium inom ÖSM och dess lokalföreningar, en uppgift jag med glädje gått in i. Detta kommer från och med års­skiftet ta tydligare form då ÖSM:s styrelse beslutat att bekos­ta 20 % av Kyrkliga Förbundets kostnad för min tjänst.

Var gärna med och be om att Gud ska leda och välsigna arbetet enligt sin goda plan! Varmt väl­kommen att ta kontakt om du bor i regionen eller känner någon som gör det och som kanske vill ha besök eller som längtar efter en gudstjänstgemenskap.

Gunnar Andersson

gunnar (at) kyrkligaforbundet.se

0708-45 11 25