Paulusgemenskapen

9 november, 2021

Uppsala lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet
för evangelisk luthersk tro

– En hälsning från en av Missionsprovinsens understödjande organisationer –

I Pauluskapellet i Uppsala samlas vi till gudstjänst varje söndag under terminerna. Den som kommer till kapellet för första gången lägger kanske märke till prägeln av dess ursprungliga användningsområde som begravningskapell. Pauluskapellet är beläget mellan slottet och Akademiska sjukhuset dit det tidigare hörde och förvaltas fortfarande av Region Uppsala. Kristusskulpturen i koret och det rika ljusinsläppet gör det till en vacker gudstjänstlokal som vi är mycket tack-samma över.  Församlingen, som är en lokal-avdelning av Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro, har funnits sedan 1996. Efter att ha flyttat runt mellan olika guds-tjänstlokaler där kontrakten sagts upp på grund av misstro (läs: motstånd) mot församlingens förkunnelse, kom vi till Pauluskapellet 2002, där vi förblivit sedan dess. De senaste åren har det dessvärre funnits ett mått av ovisshet rörande lokalfrågan inför framtiden, då regionen har ombyggnadsplaner för det byggnadskomplex som kapellet är en del av.  

Församlingsmedlemmarna har oli-ka kyrklig bakgrund, bland annat från Svenska kyrkan och ELM-BV. Kyrkoherde emeritus Olle Lidén som tjänstgjort i Svenska kyrkan fram till pensionen, har pastorsansvaret sedan några år tillbaka och gudstjänsterna hålls av tillresande präster och veniater från Missionsprovinsen. Vi är mycket tacksamma över att gudstjänstfirandet kan upprätthållas på så sätt, genom att präster och förkunnare från olika håll i landet ställer sin tid till förfogande för att komma och dela Guds ord med oss. Att detta är en provisorisk och sårbar lösning märkte vi dock inte minst när pandemin slog till och reserestriktioner infördes. Församlingen söker en präst som har möjlighet att ta en mindre tjänst.  

Under pandemin hade församlingen tidvis inga guds-tjänster. Ett par gånger hade vi friluftsgudstjänster och under vår-terminen i år hade vi enklare nattvardsgudstjänster med föranmälan. Några av oss samlades även en timme innan i kapellet och följde sändningen från Immanuelförsamlingen. Glädjen var stor i våras när restriktionerna släppte. Från och med i våras har vi också varit hjälpta av att missionsbiskopen missiverat präster från västra distriktet att tjänstgöra i församlingen var fjärde vecka. Gudstjänsterna har återupptagits och så även vårt uppskattade kyrkkaffe där vi får möjlighet att umgås, ha andliga samtal, föredrag och sångstunder. Då vi är en liten församling får vi ofta plats vid samma långbord, vilket förstärker känslan av gemenskap. 

Var med oss i bön inför framtiden om att gudstjänstlivet ska kunna fortlöpa, att församlingen ska få en herde som kan ta vid, att vi även fortsatt ska ha ändamålsenliga lokaler och att fler ska finna vägen till församlingens gudstjänster!     

Med Gud och hans vänskap, hans Ande och Ord 
samt bröders gemenskap och nådenes bord 
de osedda dagar vi möter med tröst, 
oss följer ju Herden, oss följer ju Herden, oss följer 
ju Herden, vi känner hans röst.

Johanna Nygård
församlingsmedlem