Prästvigningstal i Gbg.

7 oktober, 2006

Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Detta Guds ord får ni prästkandidater denna stund. Det är aposteln Paulus ord i 1 Kor.4:1-2. Det är också ord till oss alla som kommit för att delta i denna högtid. Ordet ger svar på frågan vad en präst är och hur vi ska se på en rätt präst.

Kära prästkandidater! Vi är framme vid den dag och den stund då ni ska vigas till det heliga prästämbetet. Det ämbete som är en följd av att Gud sände sin enfödde Son till världen. Det är en följd av att Herren har gett oss den heliga Skrift och de heliga Sakramenten.

Ni har på olika sätt tagit emot Herrens kallelse och svarat ja. Denna kallelse har prövats och befunnits äkta. Ni har fått utbildning i Guds ord och dess lära och ni har fått pastoral fostran in i era kommande uppgifter. Vi ska säga: Ni har fått en påbörjad utbildning och en påbörjad fostran. Vi präster får hålla på hela livet att fördjupa oss i Guds ord och i läran. Den Helige Ande måste få fortsätta att fostra oss ända fram till vår dödsdag. Men idag ska ni prästvigas med Guds ord, med bön och händers påläggning. Det är en stor och glädjefylld dag i era liv och i Kristi kyrkas liv.

Vad vigs ni till? Aposteln Paulus ger svaret: Till Kristi tjänare och till förvaltare av Guds hemligheter.  Med vigningen följer kravet att visa sig pålitlig.

I. Ni ska vara Kristi tjänare.

Kristus har sänt er och förordnat er att förkunna Guds ord. Det ska ni göra som hans tjänare. Det betyder att ni i allt ska följa Kristus. Tjänaren ska göra som hans Herre säger. Ni ska göra som Herren säger i sitt Ord.  När prästen förkunnar Guds ord är han Guds mun. Människor ska hämta lärdom ur era munnar. Men då går det inte att komma med människotankar. Den präst som predikar människoläror är inte Kristi ödmjuke tjänare. Han gör sig själv till herre och honom kan man inte lita på.

Det är ett högt ämbete ni i dag vigs till. Men glöm aldrig att ni är tjänare. Det är en stor nåd att Herren har tagit er i sin tjänst. De olika gåvor Herren har utrustat er med har han givit er för att ni just ska kunna vara hans tjänare. Därför ska ingen uppträda som herre som bara tänker på sin egen bekvämlighet. Ingen av er ska tro sig veta vad det är att vara präst om ni inte själva är lärjungar vid Guds ord. Ni ska vara ödmjuka och inte söka er egen ära utan Kristi ära. Det kan ni inte utan att själva gå vägen och utan vara lärjunge hos Jesus.

I allt och alltid ska en präst vara Kristi tjänare. Aposteln Paulus skriver i 2 Kor.6 att han och hans medarbetare inte vill väcka anstöt för att den tjänst de hade inte skulle smutskastas. Och så fortsätter han: Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den Helige Ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare men vi talar sanning.

Detta får man vara beredd på som Kristi tjänare. Tjänaren är inte förmer än sin Herre. Men det är oändligt stort att hur man än blir mottagen och behandlad ha fått förtroendet att vara Kristi tjänare.

Som Kristi tjänare ska vi som är samlade här i dag alltså anse dessa som i dag vigs till präster i Kristi kyrka. De behöver mycken kärlek och mycken förbön inför den framtid som väntar dem.

II. Ni ska vara förvaltare av Guds hemligheter.

Jesus säger (Luk.8:10) Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte förstå. Aposteln Paulus skriver: Vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.   (1 Kor.2:9-10).

Guds hemligheter hade genom tider och släktled varit fördold. Jesus uppenbarade, avslöjade Guds hemligheter. Han avslöjade dem i första hand för sina apostlar. Aposten Paulus skriver i brevet till Efesus att när de kristna läser vad han skrivit kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.

Guds hemligheter är avsedda att uppenbaras. Aposteln talar också om hur den hemlighet skall förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.

Den från evighet fördolda hemligheten är Kristus och evangeliet om hans frälsning.

Hur ska denna hemlighet förvaltas?

Genom Guds ords rena och klara förkunnelse och genom ett rätt förvaltande av sakramenten.  När en människa hör Guds ord  under bön om hjälp då uppenbarar den helige Ande förr eller senare den hemlighet som är syndernas förlåtelse. Hon får nåden att bli förd till Kristi kors och får ta emot liv och salighet.

För oss förkunnare ska det stora bekymret  vara  att  enkelt och klart  förkunna Guds ord så som det är oss givet i Bibeln med dess lag och evangelium. Genom förkunnelsen kan den Helige Ande uppenbara Kristus för varje människa som inte drar sig undan när Herren vill nå henne. Den som hör Guds ord med bön och i avsikt att få hjälp till tro får hjälp att finna hemligheten.

Att finna hemligheten är att finna den dyrbara skatten, den dyrbara pärlan. Hos den som finner förändras allt när det gäller förhållandet till Gud och till medmänniskorna. Den för Kristus likgiltige blir en ivrig Jesu lärjunge. Den som föraktat predikan och Guds ord blir mån om att få höra och läsa Ordet om syndares Frälsare. Den ogudaktige blir rättfärdig.

Det är något oerhört stort och saligt att få förvalta Guds hemligheter. Att få förkunna både det som är Guds främmande verk och Hans egentliga verk.

Guds främmande verk är Hans fordran på oss människor, hans heliga lag, som ingen enda kommer undan. Det är frågan om en förkunnelse som avslöjar människans hemlighet: att hon bär på ett fördärvat hjärta. Att hon aldrig i egen kraft kan bli frälst och få det eviga livet.

Att få förkunna Guds egentliga verk är att få förkunna Guds innersta vilja: Att frälsa oss människor undan Djävulen, synden och den eviga döden. Och frälsa oss in i livet med Kristus, in i det liv som är  helt och fullständigt omslutet av Kristi försoning. Det är livet, inte bara med Kristus utan i Kristus. Det är livet, där vi får leva glada i Herren.

Må vi tacka och lova Herren för att Jesus Kristus uppenbarat Guds hemligheter. Må vi tacka och lova Herren för att Han sett till att det alltid funnits förvaltare av dessa hemligheter, så att också vi fått blicka in i dem, fått ta emot och leva i den uppenbarade hemligheten, Kristus.

Nu får ni träda in i denna skara av förvaltare av Guds hemligheter. Det är ansvarsfullt. Men låt oss inte glömma vilken glädje det är. Att få förkunna det Ord som ger syndernas förlåtelse och därmed liv och salighet. Ja, evig salighet.

Som förvaltare av Guds hemligheter ska vi anse dessa sex män, som i dag ges detta uppdrag av Herren. De behöver mycken kärlek och mycken förbön, så att de förvaltar både Guds främmande verk, Lagen, och Hans egentliga verk, Evangelium. Och så att den Helige Ande genom dem får föra många in i Kristi rättfärdighets underbara glädje.

III. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Kommer Herren att kunna lita på er,
Samuel, Tobias, Andreas, David, Janne, Jakob?

Jag vet att det nu är er högsta vilja att kunna vara Kristi tjänare i ödmjukhet och sådana förvaltare av Guds hemligheter som Herren kan lita på.  Jag vet att det är er brinnande bön att kunna vara det.

Fortsätt med de bönerna. Vi lever i en tid som inte har mycket till övers för det verkligt ödmjuka tjänandet. Vi får höra att människan ska förverkliga sig själv. Hon ska lyssna till sig själv, till sina innersta tankar. Det kan ligga vishet i detta. Men det katastrofala är att man samtidigt menar sig inte behöva Bibeln. Man sekulariserar Guds ord och gör det till människoord. Och då finns det inget andligt gott att hämta i sig själv.

Det är lätt att påverkas av tidsandan. Man smittas långsamt, så att man inte till en början märker det. Och när det har gått för långt, inser man inte hur det blivit. Därför ska ni fortsätta att bedja om nåden att vara trogna Herren och Hans Ord.  Och om den heliga insikt, som gör att samvetet med ens reagerar, när man ger efter och lämnar Guds ord.

En förvaltare arbetar på sin herres order. Så är det med prästen. Gud är uppdragsgivaren. Prästen ska hålla sig till Guds ord. Han ska lyssna till människorna på så sätt att han förstår hur de tänker. Han ska, så långt det är möjligt, vara medveten om hur de lever. Men han ska inte påverkas av falska människotankar. Han ska dagligen påverkas av Guds tankar i sin läsning och i sina studier av Guds ord.

Att vara en pålitlig förvaltare innebär att vara en bekännare. Prästen ska hela livet fördjupa sig i den heliga och sunda läran. Här har prästen mycket att lära av de fäder, som varit trogna förvaltare av Guds ord. I ord och handling ska prästen visa sig pålitlig. Detta för att människor ska få den rätta vägledningen till himmelen.

Kära vänner! Det är för att människor ska finna den sanna tron på Kristus och så kunna vara med på vägen hem till Gud som ni ska vigas till Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. När ni är trogna i att tjäna och förvalta då ser Herren själv till att ni blir goda herdar för Guds församling.

Det är bara en sak till jag ska säga. Det kommer dagar, då ni misslyckas. Dagar och stunder då ni sviker Herren. Då ni inte vågar säga hela sanningen. Tillfällen då ni försummar att på rätt sätt visa på Golgata kors.

Kom då ihåg att Jesus också är er Frälsare. Kom ihåg att Han också är er Herde. Kom ihåg hans löfte: Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin avvisa. Det löftet gäller också dem som Han har utvalt och kallat till att vara herdar i Hans kyrka.

I Himmelen behöver inte Guds ord förkunnas. Där ska vi fatta den djupa innebörden i att Kristus är Ordet. Där tjänar Kristus själv vid den stora Nattvarden. I himmeln är allt slutgiltigt  fullbordat. Herren säger i Uppenbarelseboken (10:7):

I de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.

Då är det bara ett som håller – också för oss präster: Kristi fullkomliga rättfärdighet. Den som uppenbarades för oss i Guds ord och i hans kyrka, och som vi fick nåden att förkunna.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande
såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara
från evighet till evighet.

Amen.