Prästmöte i Uddevalla och Lane Ryr

16 april, 2018

Missionsprovinsen Prästkollegium har brukat samlas minst en gång per år till gemensamma överläggningar och val till Konsistoriet och Läronämnden. Oftast har mötet ägt rum på hösten. På grund av nominering och val av biskop Rolands efterträdare har det i år (2018) planerats flera regionala möten – utöver de ovannämnda har det också varit ett prästmöte i Göteborg den 21 februari – och ett för alla Missionsprovinsens präster den 16–17 mars i Uddevalla och på Örtagården i Lane Ryr.

Mariakyrkan i Uddevalla hade öppnat kyrkan för den stora andelen av Prästkollegiets medlemmar som hade möjlighet att delta. Vissa hade förhinder p g a ålder eller sjukdom. De församlade bjöds på en god måltid i kyrkans fina lokaler.

Biskop Roland hälsade alla välkomna och lämnade ordet till Provinssekreteraren Bengt Birgersson, som höll ett föredrag om prästens andliga liv.

Prästen Torbjörn Lindahl från Luleå gästade prästmötet och höll ett föredrag om bikten, och därefter ledde biskoparna mässan då alla kunde förnya sina prästlöften. Biskop Rolands predikan återges som Passionsbetraktelsen.

Kvällens program ägde rum på Örtagården i Lane Ryr. Det var en god ram för samtalen om ny Missionsbiskop. Dagen avslutades med aftonbön i kyrkan.

På lördagen höll Daniel Johansson, lektor på Församlingsfakulteten i Göteborg, ett föredrag om dopet enligt bekännelsen och Bibeln, innan samtalen och nomineringsprocessen fortsattes.

Prästmötet förlöpte i en god anda och med givande samtal. De sjuka och gamla kollegorna, som var frånvarande, hölls i åtanke. Mötet avslutades med bön i kyrkan och predikan av biskop Lars. 

Jakob Okkels