Prästutbildning i förändring

19 april, 2021

Missionsprovinsen har ingen egen prästutbildning. Konsistoriet har angett vilka utbildningskrav som gäller för att en prästkandidat ska komma i fråga för prästvigning, men utbildningsvägarna ser olika ut. 

Den mest anpassade utbildningen, som också Missionsprovinsen rekommenderar, är Församlingsfakultetens treåriga Bachelor i teologi & mission (norsk högskoleexamen som ges på Fjellhaug Internationella Högskola i Oslo) samt Pastoralteologiskt fördjupningsspår som arrangeras av FFG och Lutherstiftelsen i samarbete. För att uppmuntra provinsens präster att också studera för en masterexamen i teologi finns Missionsrådets fortbildningsfond,  vars syfte är att underlätta för studier på Församlingsfakultetens utbildning Master of Sacred Theology (amerikansk masterexamen som ges av Concordia Theological Seminary i Ft Wayne).

Församlingsfakulteten hösten 2021

Det sker en ny antagning av studenter på FFG i höst, samtidigt som ett antal studenter är inne på sitt sista år på Bachelor-programmet. Eftersom utbildningen formellt sett är en studiemedelsberättigad distansutbildning på Fjellhaug men lokaliserad till FFG, med FFG:s lärare och studiemiljö, så förenas det bästa av två utbildningsvärldar: norsk luthersk missionsutbildning i traditionell svenskkyrklig utbildningsmiljö. Inom ramen för utbildningen ges möjlighet att studera båda de bibliska grundspråken. Eftersom utbildningen trots allt bara är på tre år ryms inte allt som vore önskvärt i en prästutbildning, men redan märks utvecklingspotentialen i samarbetet med Fjellhaug. Fjellhaug samarbetar också med de två danska teologiska högskolorna Danskt Bibel-Institut och Menighetsfakulteten, som båda utbildar präster, och de två har bidragit till att utbildningens komposition blivit ännu mer tillämpbar för blivande präster (fr.o.m. hösten 2021).

Den som är intresserad av studier på FFG hösten 2021 kan kontakta studiehandledare på FFG: studiehandledare@ffg.se, 031-778 35 40. Det gäller också den ettåriga utbildningen Teologiskt basår, som man också kan studera på deltid och på distans. 

… sedan ett år tillbaka erbjuder Lutherstiftelsen tillsammans med FFG ett tvåårigt pastoralteologiskt fördjupningsspår parallellt med studierna på FFG …”

Pastoralteologiskt fördjupningsspår

Tidigare erbjöds en fem månader lång pastoralkurs på Lutherstiftelsen efter avslutade teologiska studier, men sedan ett år tillbaka erbjuder Lutherstiftelsen tillsammans med FFG ett tvåårigt pastoralteologiskt fördjupningsspår parallellt med studierna på FFG, bestående av intensivkurser under totalt tolv veckoslut samt några intensivveckor på somrarna. Första året är öppet för en bredare skara intresserade, andra året är en renodlad prästutbildning som kräver antagning som prästkandidat. Strukturen gör det möjligt för tillresande, antingen studerande från andra lärosäten eller förvärvsarbetande som söker pastoral fördjupning, t ex personer som har teologisk examen sedan tidigare. I skrivande stund följs spåret, utöver FFG-studenter, bl.a. av en student på Johannelund i Uppsala, en på Fjellhaug i Oslo, och en förvärvsarbetande yngre präst i en luthersk frikyrka. Prästkandidater förväntas under de två åren finnas med i en fältförsamling med handledare för att processa och tillämpa erhållna kunskaper i homiletik, liturgik, själavård, kyrkorätt, mission, församlingsvård, m.m. 

Prästkandidater

För att få börja det andra året på den direkt prästförberedande delen av det pastoralteologiska fördjupningsspåret krävs antagning som prästkandidat i Missionsprovinsen (eller motsvarande). I skrivande stund finns tre antagna prästkandidater i Missionsprovinsen (samt ytterligare två som genomgått prästexamen) och två ansökningar som behandlas vid nästa konsistoriesammanträde. 

För den som önskar att få en prästkallelse prövad av Missionsprovinsen är ordningen den att biskop Bengt Ådahl kontaktas direkt. En skriftlig ansökan med studieintyg skickas till biskopen med kopia till rekryteringssekreterare, rekommendation ska ock-
så inkomma från en präst resp. en lekman. Efter ett första samtal med
biskopen kallar rekryteringssekreterare samman Antagningsnämnden, som efter fördjupande samtal med den ansökande förbereder ett beslutsunderlag för Konsistoriet, som är det organ som formellt antar prästkandidater och utser vägledare under prövningen av prästkallelse.

Genom samverkan mellan olika institutioner, personer och organ rustas arbetare för tjänst i Kristi kyrka och i Missionsprovinsens sammanhang. Det är idag ingen självklarhet med teologisk utbildning och fostran på biblisk grund. Det är heller ingen självklarhet med teologistudenter, än mindre de som Gud avsett för Ordets tjänst. Jesus sa att det är skördens Herre som sänder arbetare, som svar på kyrkans förböner (Matt 9:38). Den som har kraft till att bedja och verka uppmanas att stå med i denna viktiga del av Kyrkans tjänst. 

Jakob Appell

Kyrkoherde, Immanuelförsamlingen
Rekryteringssekreterare, Missionsprovinsen
Studiehandledare, Församlingsfakulteten