Rapport från årsmötet 2008

7 juli, 2008

Lördagen den 5 april höll Stödföreningen sitt årsmöte. Denna gång samlades vi i Församlingsfakultetens lokaler i Göteborg. Årsmötet inleddes med en andakt av biskop Lars Artman, som tog sin ut­gångspunkt i profeten Sakarjas bok: ”Ty vem vill förakta den ringa begynne­lsens dag?”. Därefter vidtog själva för­handlingarna med genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut för 2007. Vi kan med tacksamhet konsta­tera att ännu ett år har gåvor och kol­lekter kunnat täcka utgifterna! Efter hörande av revisorernas berättelse fastställdes bokslutet.

Årsmötet antog en budget för 2008, och val av styrelse, revisorer, ombud till Provinskonventet samt val av valberedning förrättades enligt stad­garna. I den nya styrelsen ingår: David Appell, Bengt Birgersson, Kjell Bur­man, Erik Djurvall, Bengt Gustafsson, Hans Gustafsson (ordf.), Anna Halme­rius, Sr Karin Johansson, Tobias Olsson och Torbjörn Swartling.

Förutom de stadgeenliga ärendena fanns också på dagordningen det förslag som styrelsen arbetat fram angående stödföreningens ställning i förhållande till Missionsprovinsen. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att Stödföreningen framöver bara bud­geterar för sina egna kostnader. All övrig ekonomi ansvarar Missions­provinsen för.

Årsmötet diskuterade också vilka uppgifter Stödföreningen kan ta på sig framöver. En rad inlägg gjordes i dis­kussionen och beslutet blev att vi ska koncentrera våra insatser på att bistå Missionsprovinsen med att samla in ekonomiska medel samt att arbeta med medlemsrekrytering. Där såg årsmötet att vi kan göra en viktig insats i det fortsatta uppbyggnadsarbetet.

Sedan avslutades årsmötets förhand­lingar och vi kunde – efter en god och lätt måltid – samlas igen till helgmåls­bön med predikan av Jakob Okkels om den Gode Herden.

Därefter samtalade deltagarna i års­mötet om hur vi kan nå våra medmän­niskor. Samtalet varade en god stund och hade flera inlägg. Det inleddes med 3 korta anföranden.

Per-Anders Grunnan lyfte bl a fram, att Guds nöd också måste bli vår nöd. Den nöden kommer att prägla oss i mötet med andra människor, – om vi inte går förbi dem. Gudstjänsten skall bl a utrusta oss för dessa möten.

Gunnar Anders­son strök också under våra personliga möten med andra: det eviga hoppet som vi bär inom oss väcker kanske hån och anstöt, men det väcker också undran och frågor, och då kan vi möta vår nästa.

Torbjörn Swartling talade om både möjligheter och hot i vårt möte med andra, om styrka och svaghet, men håller vi fast i orden om att inte skäm­mas för evangelium, där rättfärdig­heten uppenbaras (Rom 1:16-17), då kan vi nå våra medmänniskor.

Biskop Arne Olsson avslutade dagen och kvällen för Stödföreningens årsmöte.

Hans Gustafsson och Jakob Okkels