Årsmöte i Missionsprovinsens stödförening

13 mars, 2007

Den 24:e februari 2007 hölls i Göteborg, årsmöte i Stödföreningen. Dagen inleddes med gudstjänst i S:t Andrews kyrka. Under sammanträdet redogjordes för verksamhet och ekonomi. Man behandlade och avslog en motion angående upplösandet av Stödföreningen. En ny styrelse valdes också. Avslutningsvis framfördes hälsningar från bl a Kenya, USA och Australien.

Högmässan som hölls i S:t Andrews kyrka, leddes av biskop Lars Artman. Katakombens pastor höll beredelseord. Johnny Bjuremo predikade. Efter lunch inleddes sammanträdet av biskop Göran Beijer. Han påminde om Missionsprovinsens anspråk på och uppgift att föra den kristna kyrkans tro och bekännelse vidare i Sverige.

Årsmötet valde en ny styrelse bestående av följande ordinarie ledamöter: David Appell, Ersmark, Erik Djurvall, Göteborg, Anna Halmerius, Göteborg, Hans Gustafsson, Bromma, Tobias Olsson, Uddevalla, Torbjörn Swartling, Mölndal, Marianne Nordström, Knivsta, Bengt Birgersson, Göteborg, Kjell Burman, Göteborg och Bengt Gustafsson, Nykvarn. Till suppleanter valdes: Sten Muhr, Göteborg och Anna Sidenvall, Frillesås.

Efter sammanträdet följde en punkt på programmet som gick under beteckningen ”Utblick”. Från Jakob Appell som studerar för en magisterexamen vid teologiska seminariet i Fort Wayne, USA och är prästvigd inom Missionsprovinsen, kom en hälsning. Han skrev om det rika andaktslivet på skolan och om gäldjen att som kristen, student, och präst i Missionsprovinsen, vara del av gemenskapen i den världsvida kyrkan. Jakob Okkels berättade om grupper från Ingolstadt och Oberursel, Tyskland som framfört förfrågningar om medlemskap i Missionsprovinsen. Från Finska Lutherstiftelsen kom uppmuntrande ord om det arbete som Missionsprovinsen bedriver i Sverige och Finland. Biskop Göran Beijer berättade om diakonvigningen i New York av Anders Strindberg – prästkandidat i Missionprovinsen. Provinssekreterare Bengt Birgersson berättade om konsistorieleadmoten Roland Gustafssons arbete vid teologiska seminariet i Asmara, Eritrea. Han berättade också om Rune Imberg som på uppdrag av biskop Walter Obare, skriver på den kenyanska lutherska kyrkans 60-årsskrift, samtidigt som han undervisar i kyrkohistoria på Matongo. Årsmötets deltagare delgavs innehållet i ett brev från Missourisynodens president Kicshnik. Med anledning av detta planeras ett besök av dr Samuel Nafzger – ansvarig för synodens internationella kontakter. Dr Nafzger kommer till Sverige den 26-27 mars för att samtala med representanter från Missiosprovinsen angående framtida realtioner och samarbete. Slutligen berättades om en grupp präster i Australien som tackar och ber för Missiosprovinsen i Sverige!

Årsmötet avslutades med en andakt av Bengt Birgersson.