Kyrkomötet 2009

29 oktober, 2009

När dessa rader har nått motta­garna av Missionsprovinsens Sändebrev har sannolikt det svenska kyrkomötet beslutet om kyrklig vigsel av könsneutrala ”äktenskap” (som inte är äkten­skap) och har därmed stadfäst en bekännelse (gudstjänstordningar är bekännelse), som är både obib­lisk och oluthersk. Det är omöj­ligt efter detta att kalla Svenska kyrkan en evangelisk-luthersk kyrka. Vilka Missionsprovinsens ställningstaganden och rekom­mendationer kommer fram till efter detta är det inte min sak att här uttala mig om. Men det för­anleder förnyade överläggningar.

För några veckor sedan hade den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) med biskop Obare i spetsen sitt ordinarie årsmöte. Med anled­ning av att den största lutherska kyrkan i U.S.A. –  ELCA – i augu­sti i år hade beslutat att öppna prästämbetet för präster i homo­sexuellt partnerskap beslutade ELCK om ett mycket skarpt utta­lande mot detta  – vilket kan läsas på ELCK:s hemsida. Här är några delar av uttalandet översatt till svenska.


När aposteln Paulus skriver Romar­brevet säger han (Rom. 8:12-14): ”Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever ef­ter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.”

ELCKs ärkebiskop Dr Walter Obare Omwanza beskrev å generalförsam­lingens vägnar homosexualitetsbe­slutet som ogudaktigt. Han uppma­nade kyrkan i Afrika till enhet och till att förkasta den perversa, obibli­ska påverkan från väst. Likakönade äktenskap strider mot Bibelns lära, enligt vilken endast äktenskap mel­lan man och kvinna får förekomma, inte mellan män eller mellan kvin­nor. Ärkebiskopen sade: “Vi fördö­mer i starkast möjliga ordalag denna beklagliga och obibliska utveckling i­nom en kyrka som förkunnar vår Frälsare Jesus Kristus som hörnste­nen i den heliga församlingen.” Han fortsatte med att betona att syftet med äktenskapet blir uppfyllt endast i ett heterosexuellt, livslångt förhål­lande. Han riktade sig till försam­lingens medlemmar och betonade kategoriskt att ELCK distanserar sig från vad ELCA står för och önskar att Kenyas kyrka inte kommer att förknippas med detta.
Hur förhåller då vi oss till en kyr­ka som gått ett steg ännu längre än den stora amerikanska kyr­kan? ”Han skall leda dem där de går bedjande fram” skriver profe­ten Jeremia.

Bengt Birgersson, Provinssekreterare