Präst- och diakonvigning i Missionsprovinsen

29 augusti, 2009

Lördagen den 16 maj vigde biskop Arne Olsson tre prästkandidater till tjänst i Kristi kyrka inom Missionsprovinsen i Finland och Sverige. Vigningsgudstjänsten ägde rum i S:t Stefanus koinonia i Stockholm, och bl a där kommer Anders Strindberg att tjänstgöra framöver. Hannu Mikkonen och Jyrki Anttinen från Finland vigdes för tjänst inom Luther-säätiö (Lutherstiftelsen i Finland) i Filippus-koinonian i Kajana och i Timoteus-koinonian i Uleåborg.

Vid samma tillfälle vigdes Claes Hwass, Uppsala, till diakon. Han och flera andra har länge arbetat diakonalt inom Missionsprovinsen, men det var ändå en särskilt stor glädje att nu också kunna fira vigningen av en diakon.

Biskop Arne Olsson ledde vigningsgudstjänsten. I sin predikan sade han bl a om bönen till Jesus, Herden och skördens Herre: ”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är alla kristnas uppdrag och varje församlings uppdrag att bedja om skördearbetare i Kristi kyrka. Den bönen blir alltmer intensiv ju djupare kyrkfolket ser människornas nöd

Människorna utan Jesus är får utan herde. Vi kan tänka på folken här i Norden. De allra flesta har kommit vilse både i tron och i levernet, både i läran och livet. Girigheten breder ut sig, sanningen får vika för lögnen, själviskheten är stor – människan ska förverkliga sig själv och då får ingen annan stå i vägen. Vi har i Sverige fått en hednisk lag om äktenskapet. Och den är på väg att godkännas av kyrkan. I våra folkkyrkor står inte läran och den sanna tron högt i kurs. Resultatet blir: Människorna är utan Jesus. De är får utan herde, rivna och slagna.

Vad gjorde Jesus när han såg hur illa det var ställt? Han förbarmade sig över dem. Därför bad han lärjungarna att be om arbetare för den skörd han också såg bland dessa folkskaror. Må vi se den verkliga nöden i våra folk. Låt oss se fram mot den skörd Jesus såg. Låt oss be om skördearbetare i Guds rike. Det är ett uppdrag till dig och till varje församling från Jesus själv.”

Läs hela vigningstalet här:
Biskop Arne Olssons vigningstal