ELCK 60 år

22 september, 2008

Evangelisk-lutherska kyrkans i Kenya 60-årsjubileum 25 juli 2008

Söndagen 25 juli 1948 vandrade Martin och Gunborg Lundström, missionärer utsända av Bibeltrogna Vänner, ner till Suneka marknadsplats i västra Kenya och predikade för första gången. Omkring tvåhundra personer lyssna­de. Detta räknar Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya som sin födelse. Missionsverket hade framgång. En självständig afrikansk kyrka växte sakta fram. Det första dopet ägde rum 1951, då 17 män döptes och en kvinna, döpt i ett annat samfund, konfirme­ra­des. En av dem som då döptes, James Otete, vigdes 1958 som kyrkans förste inhemske präst. På dagen 60 år sedan Martin Lund­ström predikat för första gången firade kyrkan sitt 60-årsjubileum, på prästse­minariet i Matongo under mottot ”Herrens öppna dörr”. Representanter för understödjande missioner – ELM-BV, Missourisynoden, Norsk Luthersk Missionssamband, Finska Evangelie­för­eningen, Svenska Evangelie­förening­en i Finland och World Mission Prayer League – hade kommit och framförde hälsningar och gåvor. Genom mig var Missionsprovinsen också represen­terad. Jag var ende närvarande biskop, vid sidan av kyrkan egna, och ombads att uppträda i biskopsskrud.

Slutligen, innan det var dags att äta en jättelik födelsedagskaka och därefter lunch, höll biskop Obare ett principiellt föredrag om kyrkans grund. Väl med­veten om den kyrkans kris i Europa, ville han slå fast vad den kyrka han leder bekänner och förkunnar. Han utgick från den lutherska lärans fyra ”sola”: sola scriptura, sola gratia, sola fide och Solo Christus (Skriften, nåden, tron och Kristus allena). Förhoppningsvis kan vi låta översätta och på lämpligt sätt göra föredraget känt.

Biskop Göran Beijer

Vid högtiden framförde biskop Göran följande hälsning:

Högvördiga biskopar! Kära präster, bröder och systrar!

Ni högtidlighåller i dag att er kyrka har växt från ett missionsfält till en fullt mogen kyrka. I Kristi världsvida och allmänneliga kyrka är den nu en medlem som är uppmärksammad och respekterad.

Hittills i denna rad av hälsningar har ni hört s.a.s. systrar som har lyck­önskat sin yngre syster, glada att ha fått se henne växa upp. Nu, som en represen­tant för Missionsprovinsen i Sverige, lyckönskar jag er som en dotter, som är mycket glad och stolt över sin mor. När det blev nödvändigt för oss i Svenska kyrkan, präster och lekfolk, att distan­sera oss från den offi­ciella kyrkan, då den har vänt sig bort från bekännelse­trogen lära, apostolisk ordning och biblisk etik, kom ni till vår hjälp.

Svenska kyrkan har fått förmånen att bevara den obrutna linjen av biskopar från apostlarna. Denna gåva har vi kun­nat förmedla till systerkyrkor, och den har nått också er kyrka. När vi förstod att det var Guds kallelse att vi skulle forma en alternativ kyrkostruk­tur i Sverige, uppmuntrade ni oss. Och ni kom till vår hjälp, så att den gåva, som det historiska biskopsämbetet är, inte skulle saknas i Missionsprovinsen.

I Predikaren får vi en profetisk kal­lelse, som kan översättas på något olika sätt, men som vi Sverige har på följande sätt i vår bibelöversättning: ”Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka.” Ett antal missionssällskap har nu beskrivit hur de har sänt ut, och vill fortsätta att sända ut bröd, det le­vande Ordet, över vattnet. Vi i Mis­sionsprovinsen i Sve­rige tillhör dem som har fått det till­baka, vid en tid då behövde det! Vi kommer alltid att tacka Gud för detta.

I dessa tider är det uppenbart att cen­trum för kyrkan, trogen vår Herre Jesus Kristus, håller på att förflyttas från Eu­ropa till Afrika, från norr till det södra halvklotet. Vid detta ert 60-årsjubileum erkänner vi Kenyas luther­ska kyrka som en framträdande del i denna omor­ganisering av den världs­vida och all­männeliga kyrkan.

Vår bön är att Herren överflödande skall välsigna er för kommande år i hans tjänst!