Provinssekreteraren har ordet – November 2023

13 november, 2023

Under året har Missionsprovinsen firat sitt 20-årsjubileum. Det har gått 20 år sedan Stödföreningen bildades (den 18 januari) för att etablera Missionsprovinsen (den 6 september) samma år. Provinskonventet den 27-28 oktober i Göteborg markerade också jubileet. En del av dem som deltog i Immanuelkyrkan i Göteborg fanns också med då Grundläggningsdokumentet högtidligt skrevs under för 20 år sedan. Då var det en mättad stämning i lokalen, för grundläggningen var ett stort steg att ta. Processen hade tagit flera år med samtal mellan personer och grupper i det svenska kyrkolandskapet. Många var överens om beskrivningen av politiseringen i Svenska kyrkan och hemlösheten som sorgligt nog ökade bland kyrkfolket. Ett antal prästkandidater stoppades på grund av kyrkoordningens ändrade behörighetsregler. 

Det var mot en sorglig och allvarlig bakgrund som Missionsprovinsen bildades av representanter för sex koinonior, stödföreningen och ett par understödjande organisationer, samt ett antal präster. Desto mer glädjande är det att Missionsprovinsen idag består av 17 församlingar och ett antal predikoplatser och planteringar. Det är ett krävande och utmanande arbete för alla inblandade, och vi behöver varandras uppmuntrande stöd och förbön. 

Provinskonventet fick i år besök av biskop Thor Henrik With från Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) och biskop emeritus Risto Soramies från Missionsstiftet i Finland. Båda medverkade med föredrag (se sidan 4) och synliggjorde den gemenskap som Missionsprovinsen befinner sig i – dels genom den gemensamma bakgrunden och bekännelsen, dels tack vare den ömsesidiga förbönen. 

Från besluten och rapporterna vid konventet finns särskild anledning att informera om Provinsordningen, som i år fastställdes med vissa ändringar på grund av den nya ledningsstrukturen. Förändringen handlar om stiftsprostens roll som biskopens ersättare och det mandat han har i Missionsprovinsens styrelser, kollegium och läronämnd. Vissa saker förtydligas också angående provinssekreterarens uppgifter. 

Den uppdaterade provinsordningen kommer snart att kunna läsas på Missionsprovinsens webbsida.

Biskop Bengt informerade om vägen fram mot kyrkogemenskap med Den självständiga evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland (SELK). Förra årets Provinskonvent fattade beslut om att biskopen kunde underteckna erkännande av kyrkogemenskap med SELK tillsammans med biskopen Hans-Jörg Voigt. Under året har viss oklarhet framkommit i förhållande till SELKs ordningar gällande ämbetet,  som biskop Bengt önskar klarhet i, innan det går att skriva på avtalet. Det finns all anledning att också be för utvecklingen i SELK. I nästa nummer av Sändebrevet får vi en ny artikel av  Bengt Birgersson om det särskilda prästadömet.

Bengt Birgersson lämnade en rapport om arbetet med församlingsplantering i Tel Aviv med prästkandidaten Sahar Sadlovsky Gold. Formerna för det vidare arbetet och själva beslutsordningen diskuterades, bl a eftersom det är ett krävande åtagande, som måste vara väl grundat och förankrat. Biskopen och Missionsrådet leder det arbetet vidare. 

Provinskonventet diskuterade ingående på vilket sätt stödet till det judiska folket bör komma till uttryck.

En viktig utmaning för kommande år handlar om lönerna till de anställda prästerna. Stiftsprost David Appell lade fram Personalutskottets bekymmer att den relativt låga lönen, som prästerna oftast haft, nu halkat för långt efter. Missionsrådet har ställt sig bakom ett förslag om att över en femårig period öka lönerna betydligt. Stiftsprostens rapport visade dock att det verkar vara för långsamt, eftersom det påverkar församlingarnas möjlighet att tillsätta vakanta tjänster redan nu. 

Personalutskottet kommer att ta kontakt med varje församlings ledning för att samråda om möjligheterna för att påskynda löneutvecklingen och säkra församlingarnas gudstjänstliv. 

Att fira 20-årsjubileum handlar inte bara om att minnas och tacka för det som har varit, utan det är också en möjlighet att ta avstamp för framtiden med fokus på livet i församlingen.