Rapport från Profilutskottet

6 april, 2024

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför. 

Tillbakablick

Verksamheten påbörjades hösten 2020 och kommittén har försökt ha månatliga, digitala sammanträden. Utgivna böcker, debatt- och tidningsartiklar inom olika ämnesområden – från samhälle och kyrka – har lyfts fram, diskuterats och arkiverats. Det har resulterat i ett 20-tal publicerade Signerat-artiklar som finns samlade på webbsidan under rubriken Signerat (några artiklar har även publicerats i Sändebrevet). 

Samråd i Alvesta

Den 8-9 mars träffades PrU och hade sitt första fysiska sammanträde i Heliga Trefaldighets Församling i Alvesta, där kyrkoherde Simeon Appell hälsade oss välkomna i Equmeniakyrkans utmärkta lokaler. 

Fr v: Bengt Birgersson (prost, Göteborg), Anders Alapää (präst, Korpilombolo), Roland Gustafsson (biskop emeritus, Halmstad), Elof Ängdahl (student, Nybro), Jakob Okkels (präst och provinssekreterare, Kisa) och Johanna Nygård (socionom, Uppsala).

Överläggningar

Utskottet gjorde inledningsvis en utvärdering av det givna uppdraget: att bevaka samtiden, vara en “tydlig och hörd röst för biblisk kristendom” och att bedriva inåtriktad såväl som utåtriktad verksamhet. Uppgifterna jämfördes med vad Provinsordningen stadgar om missionsbiskopens uppdrag. Bland annat: 

  • “att övervaka att Guds ord förkunnas rent och att sakramenten rätt förvaltas”  
  • “att vara teologisk talesman gentemot Svenska kyrkans ledning och andra samfund” 
  • “att vara en ‘väktare på Sions murar’ och bevaka den andliga situationen”.

I detta bör PrU fungera som en resurs i samspel med missionsbiskopen. Ett värdefullt samtal om detta blev verklighet när biskop Bengt var med oss några timmar under lördagsförmiddagen. 

En inventering gjordes av Signerat-artiklarnas innehåll: Israelsmission, avkristning, förföljelse, klimat, krig/olyckor, församlingsplantering, eskatologi, abort, media, genus/HBTQ, apologetik och skapelse. Konstaterades att det finns en del luckor att fylla.

Diskuterades om/hur Signerat-artiklarna når fram till medlemmar respektive utomstående läsare. Här behövs fortsatt analys och marknadsföring.   

Framåtblick

Under lördagseftermiddagen knöts de tidigare diskussionerna ihop genom samtal om praktiska strategier och struktur för utskottsarbetet framöver.  

Utöver Signerat diskuterades att utöka artikelproduktionen med recensioner och sammanfattningar av värdefull litteratur, för att inspirera till läsning och sprida behållningen av olika böcker till dem som inte har tid att läsa dem. Småskrifter om kristen tro utgör också ett behov. 

De konstruktiva samtalen omringades av andakts- och bönestunder. 

Profilutskottet (PrU)

Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför. Från Missionsrådets protokoll i november 2020:

Profilutskottets syfte är att verka för att det, genom Missionsprovinsen, i vårt land skall finnas en tydlig och hörd röst för biblisk kristendom. Utskottets uppdrag är att hitta former för detta syftes förverkligande, såväl genom inåtriktad som genom utåtriktad verksamhet.

Utskottet är redaktion för “Signerat”, som är tänkt att vara en form av ledarartiklar, ibland signerade av redaktionen och ibland signerade av författarna själva, inom eller utom utskottet. PrU består av Johanna Nygård (socionom, Uppsala), Elof Ängdahl (student, Nybro), Anders Alapää (präst, Korpilombolo), Bengt Birgersson (prost, Göteborg), Roland Gustafsson (biskop emeritus, Halmstad) och Jakob Okkels (präst och provinssekreterare, Kisa).