Sankt Sigfrids Trosgemenskap

S:t Sigfrids Trosgemenskap

I sitt första brev hälsar Petrus till de utvalda som lever utspridda som främlingar. Detta har på nytt blivit en realitet för många i vår efterkristna kultur. S:t Sigfrids Trosgemenskap fortsätter att försöka fullfölja uppgiften att ge dessa ”utspridda” en andlig gemenskap. Vi ber om Herrens välsignelse över gemenskapen framöver.

Bakgrund
Då Missionsprovinsens Stödförening lades ned vid utgången av 2012 skapades S:t Sigfrids Trosgemenskap för att möjliggöra medlemskap i Missionsprovinsen även där det saknas närhet till en koinonia. Till ledningsgrupp utsågs biskop Göran Beijer, Bengt Gustafsson (sammankallande) och Gunnar Persson (sekreterare). Antalet medlemmar var efter första arbetsåret 41 medlemmar från Korpilombolo i norr till Landskrona i söder. Idag är vi 65 medlemmar.

Arbetet inom Trosgemenskapen
Gemenskapen har hållits ihop av ledningsgruppen som sammanträtt via telefon. Kontakterna sker huvudsakligen med medlemsbrev och regelbundna utskick av betraktelser via mail/post och webbplats. Webbplatsen stödjer också medlemmar som vill lyssna på gudstjänster som genomförs inom Missionsprovinsen.

Biskop Göran har ansvarat för betraktelser som sänds ut regelbundet. De som vill kan vara med i en mailbaserad Bönering.

Inbjudningar till regionala samlingar i olika delar av vårt land har försökts men ännu inte funnit sin form då en av målsättningarna har varit att skapa kontakter mellan medlemmar som bor relativt nära varandra. Detta skulle i sin tur kunna bli embryo till nya koinonior.

Trosgemenskapen har ingen medlemsavgift men vi uppmuntrar varandra till givande till Missionsprovinsen

Kyrkorådet
Under senaste året har Trosgemenskapen fått sina stadgar accepterade av Konsistoriet och Missionsrådet. Under våren har den första kyrkostämman hållits med val till kyrkoråd. Kyrkorådet består av Gunnar Persson, ordf., Anders Alapää. Korpilombolo, sekr., Mattias Lindström, Örkelljunga, präst.

Biskop Göran som har varit Trosgemenskapens präst kommer i fortsättningen ha biskoplig tillsyn för gemenskapen och ansvar för Böneringen medan Mattias Lindström tar över ansvaret som gemenskapens präst.

Mattias Lindström är 33 år gammal och gift med Elin. De har tre barn och bor i Örkelljunga. Mattias vigdes till präst i Missionsprovinsen redan 2007 med tjänst i Kvillebäckens koinonia i Göteborg. Efter två år kallades Mattias och familjen till missionsuppdrag i norra Peru på uppdrag av ELM:BV. Sedan hemkomsten 2012 tjänstgör Mattias som lärare vid Pauliskolan i Helsingborg.

Mattias är prästson i fjärde led och genom sitt engagemang i Credo halkade han in på Församlingsfakulteten (FFG) för att bli lärare. Under studietiden kom kallelsen till präst. Arbetet på Pauliskolan omfattar undervisning i kristendom, matematik, NO samt idrott. Mattias har alltid haft ett stort engagemang i fotboll och denna hobby kommer väl till plats i lärararbetet.

För närvarande är detta en bra lösning för familjen även om en prästtjänst lockar i framtiden. Engagemanget i Trosgemenskapen passar Mattias mycket bra. En uppgift, där mycket kan skötas hemifrån. Trosgemenskapen hälsar Mattias mycket välkommen och hans engagemang lovar gott för framtiden.

Kontakter: Missionsprovinsens kansli i Göteborg telefon 031-51 42 47.
Se även missionsprovinsen.se/sigfrid.
Gemenskapens präst Mattias, telefon 076-775 70 80 eller via e-post: mattias.lindstrom@missionsprovinsen.se

Hela världen fröjdes Herran, tidigt och av hjärtans grund. Kom från orter när och fjärran, ni som står i Hans förbund. Träd nu fram med lust och fröjd, lovsjung Gud i himmels höjd (Sv.Ps. 4).

Bengt Gustafsson
Jönköping